Tí xroon tsíkjin chꞌín Pablo chrꞌénhen chꞌán tí sín chjasin Colosas
1
Chꞌín Pablo ikjin xroon kꞌuáyéhe̱ tí ni̱nko chjasin Colosas
Janhan Pablo tsíkjeyána Jesucristo tꞌa̱ha̱ chꞌán xra̱ kíxin xi̱kaha tjinkaon Dios, la ko kíchó ni Timoteo mé ikjinni tí xroon i tsochrꞌánharáni tí jahará tsíkjinchetjóárá Dios la ko kuítekáonrá Jesucristo tjejorá chjasin Colosas. Kjuasáyé Itꞌéni Dios chrókjuintayaonrá kíxin kjuaxróxin chrókꞌuejorá.
Chꞌín Pablo tjanchehe chꞌán Dios kjuasáya kíxin kaín tí sín tinkáchónki Cristo
Jnkochríxín tjancheheni kjuasáya Dios la ko tjanchiani kíxin chrókjuinki̱tsa chꞌán tí jahará mé jehe chꞌán Itꞌé Ìnchéni Jesucristo. Ó kuínhinni kíxin jína tinkachónkirá Ìnchéni Jesucristo la ko tjuèhérá kaín tí sín ó tsíkjinchetjóá Dios. Mé xi̱kaha tjejochonhénrá kíxin tsꞌayéhérá tí nkehe chónta Dios tjen nkaya nka̱jní. Jahará la xi̱kaha tjejochonhénrá kíxin tjejotinhínrá tí tan chaxín kuènte Dios tsaáxinni. Tí tan i mé kuínhin chojni la itsjé sín tinkáki tekaon sín la tinkákꞌánkí tí kjuachaxin kuènte Dios kuenté chjasintajni. Mé xi̱kaha kónhen tió kuinhínrá la ko kuítekáonrá kíxin chaxín tjuahará Dios. Tíhi mé kjua̱ko̱ha̱rá kíchó ni Epafras. Jehe chꞌán la jnkoko̱á kjuíchꞌekoni chꞌán xra̱ kíxin jehe chꞌán la jína chꞌehe chꞌán xra̱ Cristo kíxin xi̱kaha tjinki̱tsa chꞌán tí jahará. Jehe chꞌán mé kui chꞌán ntihi chrónka chꞌán nkexrí tjuèhérá kíchuárá kíxin Ncha̱kuen Dios tjinki̱tsa tí jahará.
Méxra̱ xi̱kaha tí ya̱on tió kuínhinni nkexrí tjejorá la títo̱ehyani tjancheheni Dios kíxin tsjinki̱tsa tí jahará kíxin tso̱nohará jína nkexrí tóxrjínhi̱n chꞌán la ko tjanchiani kíxin tsjanjon chꞌán kjuachaxin kíxin tsiénxinrá kaín nkehe kuènte chꞌán. 10 Tjancheheni chꞌán kíxin jína chrókꞌuejorá kíxin tinkachónkirá Ìnchéni la ko chrókui̱to̱éhyará chrókjui̱chꞌerá éxí tóxrjínhi̱n tí jehe chꞌán. Ntá jína chrókjuachará chrókjui̱chꞌerá xra̱ kuènte chꞌán la ntá chrókónohará jína nkexrí tjen Dios. 11 Tjanchiani kíxin jehe chꞌán chrókjuinki̱tsa kíxin chrókꞌuejorá fuerte kíxin tí kjuachaxin jié kuènte chꞌán kíxin ntá chrókjuachará la kjónté ichrén nkehe chrókónhanrá la chrókóninkákonhyará. 12 La ko chrókócháhará chróchje̱hérá kjuasáya Itꞌéni Dios kíxin kjuanjon chꞌán kjuachaxin kíxin tsꞌáyéhe̱ni tí nkehe tí tjen tí tꞌinkaséyan mé tí nkehe tsꞌáyéhe̱ kaín tí sín tsíkjinchetjóá tí jehe chꞌán. 13 Jehe chꞌán mé kuakitsjekjanxínni chꞌán tí sítié la ntá kjuanjon chꞌán kjuachaxin tsꞌejóni tí tꞌe̱to̱an tí Xje̱en chꞌán, tjuèhe chꞌán. 14 Jehe chꞌán kjuínchekaáni chꞌán kíxin kꞌuenyákonhe̱nni chꞌán la tí ijni̱é chꞌán mé kjue̱nka̱ chꞌán tí iji̱éni.
Kjuaxróxin tsꞌejókoni Dios kíxin kꞌuenyákonhe̱nni Cristo
15 Éxí tsjehe Cristo mé xi̱kaha tsjehe Dios kjónté xitjahya tꞌikonni tí jehe chꞌán. Cristo la ó xráxín tjen tí na̱xa̱ tꞌónahya ninkehó. 16 Kjua̱cha̱xién tí jehe chꞌán kjuíchꞌénaxín Dios kaín tí nkehe siín nka̱jní la ko chjasintajni la ko kaín tí nkehe na̱xa̱ tꞌikonhyani la ko tí nkehe ó tꞌikonni. Kja̱xin kaín tí sín ángel tꞌe̱to̱an la ko chónta kjuachaxin la mé jehe chꞌán kjuíchꞌéna chꞌán kíxin sichꞌehe sín chꞌán xra̱. 17 Cristo la ó xráxín tjen kjónté na̱xa̱ tꞌónahya ninkehó la jehe chꞌán tꞌayakonhen chꞌán kaín nkehe siín kíxin tí kjuachaxin kuènte chꞌán. 18 La kja̱xin jehe Cristo mé tí kja tꞌe̱tue̱nhen tí cuerpo mé tíha mé tí ni̱nko. Jehe chꞌán senó xechón chꞌán kíxin jehe chꞌán mé tsꞌe̱tue̱nhen chꞌán kaín nkehe siín. 19 Dios tjinkaon chróchjéhe chꞌán tí Xje̱en chꞌán kjuachaxin éxí tí kjuachaxin chónta tí jehe chꞌán. 20 Kja̱xin tjinkaon Dios kíxin kjua̱cha̱xién Cristo chrókꞌuixin kjuaxróxin nkuíxín mé chjasintajni la ko nkaya nka̱jní. Mé xi̱kaha tsjasin chꞌán kjuaxróxin kíxin jehe chꞌán kjuákꞌenkáni chꞌán ntacruz ikꞌuén chꞌán.
21 Jahará la ósé ikjín kꞌuékꞌejorá la kꞌuéninkákonhénrá Dios kíxin tí nkehe jínahya kꞌuékji̱chꞌerá. A̱ ntá jie la kjuaxróxin tjejokoará Dios 22 kíxin kꞌuenyákonhánrá Cristo, kjuasóte tí cuérpo̱é chꞌán. Mé xi̱kaha kónhen chꞌán kíxin ntá tsjanjon chꞌán tí jahará tsꞌáyéhe̱ Dios kíxin kjuíntatjóárá chꞌán, a̱ ntá jie la chontahyará ninkehó jie̱. 23 Méxra̱ xi̱kaha chrókui̱to̱éhyará chrókuinkachónkirá Ìnchéni la ko chrókui̱to̱éhyará tí nkehe tjejochonhénrá kíxin ó kuinhínrá tí tan tsaáxinni. Tí tan i mé ó chrónka chojni kuenté chjasintajni la ko janhan Pablo kja̱xin tjínki̱tsa xrja̱nka xi̱kaha.
Chꞌín Pablo chꞌe chꞌán xra̱ kuènte ni̱nko
24 Méxra̱ ijie la tjasótexinna kíxin tí jahará la chàna kíxin xi̱kaha mé tsjintaxín tjasóte janhan kíxin tí nkehe tꞌitjáyan tí na̱xa̱ chrókjuasóte Cristo kíxin jehe chꞌán mé kjuasóteyákonhe̱n chꞌán tí ni̱nko mé tí cuérpo̱é chꞌán. 25 Mé xi̱kaha Dios kjueyána kíxin si̱tꞌa xra̱ kuènte ni̱nko kíxin xi̱kaha tí xra̱ kꞌue̱tua̱nna chꞌán kíxin ntá jína chrókꞌuejoxi̱nrá tí jahará kíxin chrókjuintaxín chróxrja̱nkaxián tí itan kuènte Dios. 26 Tí nkehe ninkexró kꞌuénoehya tjemá ósé nchónhya nánó a̱ ntá ijie kjuínchenohe Dios kaín tí sín tinkáchónki tí jehe chꞌán. 27 Dios tjinkaon chrókjuinchenohe tí jehe sín tí nkehe tjemá náxrjón tjete tsꞌáyéhe̱ tí sín jehya judío ijie. Tí nkehe kꞌuénoehya chojni la mé Cristo tjejókoará la jehe chꞌán mé tjanjon kjuachaxin tsꞌejochonhénrá tsꞌayéhérá tí kjuachaxin jié kuènte chꞌán.
28 Jeheni mé chronkaxínni nkehe kuènte Cristo la nchexraxinkaonni kaín chojni la ko tja̱ko̱he̱ni sín kíxin chrókuienxín sín jína. Ntá jnkojnko sín chrókꞌuánkí kjuaxrexinkaon kuènte sín kíxin tinkáchónki sín chꞌán. 29 Méxra̱ xi̱kaha tí xra̱ itꞌa̱ la kaín a̱senná itꞌa̱ xra̱ tí kjua̱cha̱xién chjìna Cristo.