EN PAULUS A KISIN LIKAU KAIEU ONG
MEN KORINT
1
PAULUS me paeker, en wiala wanporon en Iesus Kristus amen pan kupur en Kot o ri atail Sostenes, Ong momodisou en Kot me mi Korint, me saraui kila Kristus Iesus, me paeker en saraui o karos me kin likwir ong mar en atail Kaun Iesus Kristus ni deu arail o deu at. Mak o popol sang ren Kot Sam atail o atail Kaun Iesus Kristus en mi re omail! I kin danke ai Kot kaukaule pweki mak en Kot ong komail, me papanga dong komail sang ren Kristus Iesus, Pwe komail me pai kidar i ni meakaros, ni masan karos o lolekong karos; Duen kadede iran Kristus a tengiteng re omail; Pwe sota pai en mak eu, me komail saik pai kidar; ni omail auiaui kasansal en atail Kaun Iesus Kristus. Me pil pan kotin kasone komail di lao lel imwi, pwe en solar dip omail lao lel ni ran en atail Kaun Iesus Kristus. Kot me melel, me komail paekerdo, pwen sau pena ren sapwilim a Ol Iesus Kristus atail Kaun. 10 Ri ai kan, i panaui komail ni mar en atail Kaun Iesus Kristus, komail en wiaki eu ni omail kasoi kan, pwe komail de wuki pasang nan pung omail, a komail en mi ni lamalam ta pot o kapung ta ieu. 11 Ri ai kan a kalok dong ia sang toun im en Kloe, me dene komail kin akamai pena nan pung omail. 12 A iet me i men inda, amen komail kin inda: Ngai nain Paulus amen; a ngai nain Apolos amen; a ngai nain Kepas amen; a ngai nain Kristus amen. 13 Iaduen, Kristus me lop pasang? Iaduen, Paulus me lopu kin komail er? De komail paptaisekier ni mar en Paulus? 14 Ngai me danke Kot, me sota meamen re omail, me i paptaisela, Krispus eta o Kaius; 15 Pwe amen de inda, me ngai wia paptaise ong ni pein ad ai. 16 A toun im en Stepanas i pil paptaisela; a solar me i asa, me i paptaisela. 17 Pwe kaidin en wia paptais, me Kristus poron kin ia la, a pwen padaki rongamau, kaidin ni tiak kadek lokaia, pwe lopun Kristus de mal la. 18 Pwe masan duen lopu me mal kot ren me lokidokilar akan, a manaman en Kot ong ir, me pan dorela. 19 Pwe a intingidier: I pan tiakedi lolekong en me lolekong kan, o karotongala marain en me marain akan. 20 Ia me lolekong o? O ia saunkawewe o? Ia me lolekong o en pali pa? Dadue, Kot sota wia lamponki me erpit en pali pa? 21 Aramas akan sota asa Kot pweki udan ar lolekong. Kot ap kupureda, en kamaur kida, me poson akan padak mongai. 22 Pwe Sus akan kin poeki kilel akan, a men Krik kin roporop lolekong. 23 A kit kin padaki Kristus me lopuedar, men kamakar ong Sus akan o ong men liki kan kasoi mal. 24 A ong me paeker akan, men Sus o pil men Krik, se kaweweda Kristus manaman en Kot o erpit en Kot. 25 Pwe soerpit en Kot me sikida sang en aramas akan ar lolekong, o luet en Kot me kelail sang en aramas akan ar kelail. 26 Ri ai kan, komail kilang duen omail paeker. Pwe kaidin me toto ren me lolekong en pali uduk kan. Pil kaidin me toto ren me poe kan, pil kaidin toto ren me masamas akan, me pilipildar. 27 A Kot kotin piladar me so lolekong nin sappa, pwen kapouiala me lolekong kan; o Kot me kotin piladar me luet nin sappa kan, pwen kapouiala me kelail akan. 28 O me mal nin sappa, o me so konekon, i me Kot kotin piladar, o me sota meakot, pwen kawela me lapalap. 29 Pwe uduk der aksuaiki mon Kot. 30 A komail tapi sang i ren Kristus Iesus, me wialar atail erpit sang ren Kot, o pung, o saraui, o maur patail. 31 Pwe duen a intingidier: Me men suaiki, i en suaiki Kaun o.