2
PWE pein komail asa, ri ai kan, duen at pwaralang komail kaidin me so kadepa. A murin at kamekam nan Pilipi o at kalokolok wasa o, duen me komail asa, kit aimaki atail Kot padaki ong komail rongamau en Kot ni apwal laud. Pwe at panapanaui komail sota wiaui ni kotaue, de samin, de widing. Pwe duen kit ale sang ren Kot en padaki rongamau, iduen at padak kin wiaui, kaidin pwen konekonlar ren aramas akan, a Kot me kotin kasauiada mongiong it. Sota eu ansau me se lingkapinga komail, duen me komail asa, de norok kapwa, Kot me saunkadede en mepukat. Se pil sota rapaki konekon ren aramas akan, ma re omail de ren akai. A se pan kak katoutoui komail, pwe kit wanporon en Kristiis akan. Ari so, kit kin materok nan pung omail dueta li en kamait amen, me kin apwali na seri kan. Iduen at ngong kin komail melel, se mauki katungole kin komail rongamau en Kot, a kaidin i eta, a pein maur at, pwe komail wialar kompoke pat. Ri ai kan, komail kin tamanda duen at dodok o at apwal akan. Pwe se dodok ni ran o ni pong, pwen der katoutoui amen komail, o se padaki ong komail rongamau en Kot. 10 Komail o Kot at saunkadede duen at makelekel, o pung, o inen re omail me poson akan. 11 O duen komail asa, me kit panaui o kamekamait amen amen re omail dueta papa men wiai ong na seri kan. 12 O se padaki ong komail er, me komail en alu inen wei ta, duen me kon ong Kot, me kotin molipe komail ong pein a wei o pein a lingan. 13 I me se kin poden danke Kot, pwe ni omail aleer masan en Kot, komail aleer kaidin dueta padak en aramas akan, pwe dueta masan en Kot melel, me pil kin dodok nan lol omail me poson akan. 14 Pwe ri ai kan, komail ale sanger momodisou en Kot akan nan Iudäa ren Kristus Iesus; pwe komail kamekame ren toun omail wei, dueta irail me kamekame ren Sus akan. 15 Me pil kamatalar Kaun Iesus, o saukop akan, me re kaloke, o re sota konekon ren Kot, o re kin palian aramas akan karos. 16 O re kainapwi sang kit, ender padak ong men liki kan, pwe ren der maurela, pwe re kin kadirela dip arail ansau karos, a ongiong mi po ’rail. 17 A kit ri ai kan ni at doo wei sang komail ansau kis ni pali war at, a kaidin ni mongiong it, se ap nantiong o inong iong melel kilang mas omail. 18 I me se men pwar wong komail, ngai Paulus pan mepak o pan riapak, a Satan karompa kit. 19 Pwe is me kapore pat, de kaperen pat, de kapinga pat? Kaidin komail mon Kaun patail Iesus ni a kotido? 20 Pwe komail kalinga pat o kaperen pat.