EN IAKOPUS
A KISIN LIKAU.
1
IET ngai Iakopus ladu en Kot o Kaun Iesus Kristus ong kainok eisok riau, me pakasar pasanger; komail perenda! Ri ai ko, komail perenki ma komail lel ong kasongesong. O asa, ma omail poson me pung, a pan kareda kanongama. A kanongama pan duedueta lao lel imwi, pwe komail en anla o unsok, o solar anane meakot. A ma amen re omail sota a lolekong, i en poeki ren Kot, me kin kotiki ong amen amen ni so kidaue, ari, a pan ale. A i en poeki ni poson, der peikasal, pwe me kin peikasal, me rasong iluk en madau, me ang kin ipir wei pukepuk. Pwe i aramas ender lamelame, me a pan tungole meakot sang ren Kaun o. A ol amen me peikasal, kin koweikodo ni a dodok karos. A ri atail amen, me samama, en suaiki a kapwapwa. 10 A me kapwapwa en suaiki a samama, pwe duen masal en rä a pan mongedi. 11 Pwe katipin dakada, ap karakar, ap kamongedi rä kan o masal en rä pupedier, o mom a kaselel olar, iduen me kapwapwa o pan sora sang ni a wiawia kan. 12 Meid pai ol o, me wonweita ni songapa, pwe murin a poedi, a pan ale nin in maur, me Kot kotin inauki ong me pok ong i. 13 Ma amen pan songesong, a depa inda, me a songesong ren Kot. Pwe Kot sota kak mi pan songesong en mesued, o a pil sota kin kasongesong amen. 14 A amen amen kin songesong ni a inong sued. 15 A inong sued lao wiauier, ap naitikadar dip; a dip, ni a unsokelar, kin naitikada mela. 16 Ri ai kompok kan, komail der ponepon kida. 17 Kisakis mau karos o a sapan kodido sang poa, sang ren Sam en marain akan, me sota man song toror o sota man wukila. 18 A kotin kanaitik kida kitail masan melel, pwe kitail en wiala meseni en sapwilim a kan. 19 Ri ai kompok kan, komail asa, aramas karos en madang rong, a pwand en lokaia, o pwand en makar. 20 Pwe makar en ol o sota kin kapwareda pung en Kot. 21 I me komail en kasela pwel karos o me sued karos, ap ale ong komail masan o, me padedier lol omail nin tiak en karakarak, i me kak ong kamaureda ngen omail. 22 A komail en kapwaiada masan o kaidin rong eta, a ma iduen, komail kin kotaue pein komail. 23 Pwe ma meamen kin rong masan o, ap sota kapwaiada, nan a ras ong ol amen, me kin kilekilang mas en pali war a nan klas, 24 Pwe murin a kilekilanger duen pein i, a koie la o pitipit monokela duen a sansal. 25 A me kin kilekilang melel nan kapung unsok o kasaledok, o kapwaiada, o ma a sota pan monokela, me a ronger, a kapwaiada, nan i pan pai kida a wiawia kan. 26 Ma amen lamelame, me a kin papa Kot, ap sota kaineneda lo a, o ma a piti pein mongiong i, nan a dodok ong Kot me mal kot. 27 A dodok min o pung mon Kot o Sam me wet: En apapwali sapoupou o li odi kan ni ar apwal akan, o pera ki pein i sang sappa.