4
KADEKADEO a pil kotin tapiada kawewe liman sed o. Pokon kalaimun eu ap ko pena re a. A ap kotidang pon sop pot kotikot pon sed o. A pokon o mi nan sap pon oror. A kotin kawewe ong irail me toto ni i karaseras akan, masani ong irail ni a padak: Rong! Kilang, saunkamor o kolan kamorok. Ni a kamokamorok akai ap moridi ong pon kailan al, manpir ap pirido nam ir ala. A akai moredi ong wasa takain, wasa pwel petepet; irail ari madang wosada, pweki sota pwel lole. Ni en katipin dakarada, re ap mongela o mela pweki sota kalau ar. A akai moredi nan tuka teketek; o tuka teketek wosada, kasokiala, re ap sota wa. A akai moredi nan pwel mau o pwaida wa; akai pan me sileisok; a akai me woneisok, a akai me epuki. A kotin masani: Me salong a mia men rong, i en rong! 10 A lao kotin kalapukela, men imp a iangaki ekriamen ap kalelapok re a duen karaseras pukat. 11 A ap kotin masani ong irail: A muei ong komail, en asa duen me rir en wein Kot. A men liki re pan asa meakaros sang ni karaseras akan. 12 Pwe re kilang, ari sota kilang, o rongerong, ap sota dedeki; pwe re de pan wukila o dip ar lapwa sang irail. 13 A ap kotin masani ong irail: Komail sota dedeki karaseras pot et? A iaduen, omail pan asa karaseras tei ko? 14 Saunkamor me kamorok sili masan. 15 A mepukat me mi pon kailan al, wasa masan moredi ong, a re lao rongadar, Satan ap madangado, ki sang masan, me kamoremoredi ong nan mongiong arail. 16 O mepukat me moredi ong wasan takain, re lao rongadar masan o ap madang peren kida ale. 17 A sota kalaua re ’rail ap dadaur eta ekis, lao songesong o kamekam wiaui pweki masan o, re ap madang makar kida. 18 A mepukat me moredi ong nan tuka teketek, me rongada masan. 19 A anan en pai en sappa o inong kapwa, o norok en okotme pwaida, kasokela masan, ap sota wa. 20 A mepukat irail, me moredi ong nan pwel mau, me rongada masan o, ale o wa, akai pan me sileisok, a akai me woneisok, a akai me epuki. 21 A kotin masani ong irail: Kandel pan wisikedo, pwen ko ong pan kasak de pan men wendi? A sote koda wong nin deun kandel? 22 Pwe sota me rir kot, me so pan sansalada, pil sota me okiok kot, me so pan lok sili. 23 Meamen me salong a mia men rong, i en rong! 24 A ap kotin masani ong irail: Komail kalaka, me komail rong! Pwe men song, me komail songki iduen a pil pan song, ong komail. O omail tungol pan laud. 25 Pwe me a mia, ekis pan ko ong; a me sota a mia, me ekis mi re a, pan katia sang. 26 A kotin masani: Iet duen wein Kot, ras ong aramas amen, me kamoredi ong nan pwel war en tuka. 27 Ap mairela, pirida, pong ran; a war o wosada ap kakairida a ap sota asa due. 28 Pwe pwel kin pein kawosada tuka. Mas katoka, mur mpok, mur war en korn nan mpok ap pwarada. 29 A ni wa ma, a ap madang ki ong men lepukedi, pwe rak mier. 30 A pil kotin masani: Da me kitail en karasai ong wein Kot? De da me kitail en kasosong ong? 31 A rasong wan tuka, me pan kamoremoredi ong nan pwel, me tikitik sang war karos, me mi nan sap. 32 A lao kamoredi, ap wosada laude sang dip karos, ap kasang pasang laud; manpir en pan lang ap kin wendi pan mot a. 33 I song en karaseras akan toto a kotiki ong irail ni a kawewe ong irail masan o duen ar weweki. 34 Sota a masan, ma so karaseras. Ni arail kelepala, a ap kotin kadede ong sapwilim a tounpadak kan meakan. 35 Ni ran ota, lao sautik penaer, a kotin masani ong irail: Kitail daulul wong palio! 36 Ari, ni ar kadar pasang pokon o, re kamasalada nin sop o. Pil akai kisin sop mi re a. 37 Melimel ap koda, iluk ap pungedi ong nan sop o kadirela. 38 A a kotikot nan murin sop o, saisaimok pon ulunga. Irail ap kaopada potoan ong i: Saunpadak, kom sota kupurai kit, pweki at pan mela? 39 I ari kotin kipada, angiangida melimel, o kotin masani ong sed o: Moledi! Ang ap dukedi o molela kaualap. 40 A ap kotin masani ong irail: Da me komail masapwekeki? Iadue, sota omail poson? 41 Irail masapwekada kaualap, ap indada nan pung arail: Iaduen ol men et, me ang o sed peiki ong?