12
RI ai kan, i jota men, komail en jaja duen pwaij nenin akan. Komail ajaer, me komail tikidar men liki, ap kakalua ren dikedik en ani loten akan, duen komail kakaluaer. I me i men kaaja kin komail, jota amen, me lokaiaki Nen en Kot, kak kariala Iejuj. O jota amen me pan kak inda: Main Iejuj, ma jo ren a Nen jaraui. A pai en mak akan me wuki pajan, a Nen me ta men. O jon en dodok me toto, a kaun me ta men. O akai jon en manaman mia, a Kot me ta men, me kotin wiawia meakaroj ren amen amen. A pwaij en Nen jaraui me pan on amen amen, pwen men kamauiada. Pwe amen ereki majan en erpit ren Nen, a amen majan en kaparok ren Nen ota. O on amen, en pojon, a ren Nen ota, o on amen pai kan, men kakelada me jomau kan, a ren Nen ota. 10 O on amen, en wiada manaman, o on amen, en deideikop, o on amen, en kajaui nen akan, o on amen, en lokaia nil wuki pajan, o on amen, en kawukila nil akan. 11 A mepukat karoj wiawian Nen ota, nene on amen amen duen kupur a. 12 Pwe duen war eu ta ap kokon toto mia, a kokon en war karoj wiala war ta ta ieu, iduen Krijtuj. 13 Pwe Nen ta ieu, me kitail paptaijeki on war ta ieu, ma kitail men Juj de men Krik, ma ladu de me maioda, kitail karoj me paptaijeki Nen ta ieu. 14 Pwe war kaidin kokon ta ieu, pwe kokon toto. 15 A ma pat en nä pan inda: Nai kaidin kumut eu, o i me nai jota kijan war; a iaduen, i me a jota pan kak kijan war o? 16 A ma jalon o pan inda: Kaidin nai kijan war o, pwe kaidin por en maj eu nai; a iaduen, i me a jota kijan war o? 17 Ma war pokon por en maj eu, da me pan jalon o? A ma war pokon pan jalon o, da me pan tuma? 18 Ari, Kot me kotin kokon penan war ta ieu kajon akan, duen a kotin kupureda. 19 A ma kokon karoj wiala kokon ta ieu, ia pan war o? 20 Ari, kokon akan me toto, a war o me ta ieu. 21 Por en maj eu jota kak indan kumut: Kaidin meakot re i koe; de pil tapwi jota kak indai on pat en nä kan: Kaidin meakot re i koma. 22 Pwe kokon en war kai likamata re me luet, a jo, pwe re me kajampwal. 23 O kokon en war kai, me kitail kin lamelame, me re jota non mau, kitail kin apapwali jan me tei kan, o irail me jota non janjal mau, kitail kin kapwataki. 24 Pwe irail me janjal mau, jota kin mau on en kapwataki. A Kot kotin kapad pena war o kapwataki me luet oko jan me tei kan, 25 Pwe war de japarok pajan, a kokon akan en apapwali pena. 26 O ma kajan ta ieu matakada, kajan karoj ap ian matakada; o ma kajan ta ieu pan kalinanada, kokon karoj pan ian polauleki. 27 A komail war en Krijtuj o kokon akan amen amen duen pwaij a. 28 A iet akan, me Kot kotiki on momodijou: Kaieu wanporon akan, ap jaukop akan, a kajilu jaunpadak kan, ap me wiada manaman akan, ap pai kan men kakelada me jomau kan, ap men jauaja, o jaumaj akan, o jon en lokaia. 29 Iaduen irail karoj me wanporon akan? Karoj me jaukop akan? Karoj me jaunpadak kan? Karoj me men wia manaman akan? 30 Karoj ar pai en mak kan, men kakelada me jomau kan mi ren karoj? Karoj kin lokaia nil pajan? Karoj kin kajiriwuk lokaia? 31 A komail inon ion pai en mak lapalap akan, i ap pan kajale on komail al apot, me mau jan mepukat karoj.