EN PAULUJ A KIJIN LIKAU KAIEU ON
TIMOTEUJ.
1
PAULUJ wanporon en Iejuj Krijtuj amen pan kujoned en Kot Jaunkamaur patail o Krijtuj Iejuj, me kitail kaporoporeki, On Timoteuj nai jeri melel ni pojon mak o limpok, o popol jan ren Kot Jam o Krijtuj Iejuj atail Kaun. Duen ai poeki re om, en mimieta Epijuj ni ai pan kola Majetonien, pwe koe en kapun on akai, ren der wia padak toror. Pil der kamelele kajoi mal o padok en di toto, me kareda akamai ap jota jauaja koa dodok en Kot, me tapi jan pojon. Pwe aude pan kujoned limpok jan nan monion makelekel, o injen mau, o pojon melel. Jan mepukat akai muei janer, rap wuki on poupoulap. Re men wiala jaunpadak en kapun, ap jo weweki, me re inda, o me re kin men padaki kaualap. A kitail aja, kapun me mau, ma amen jo kajapune. O je aja, me jota kapun en wiaui on me pun amen, a on me japun kan, o katiwo kan, o me doo jan Kot akan, o me dipan akan, o me jo jaraui kan, o me jan Kot akan, o me kin kaloke jam ar in ar, o me kamela aramaj akan. 10 O me nenek kan, o me madon jaut on ol oko, o me kin pirap aramaj akan, o me likam kan, o me kaula likam akan, o ma pil meakot mia, me jo kon on padak en kamour. 11 Duen ronamau en linan en Kot iajanai me pan don ia. 12 I ap danke Krijtuj Iejuj atail Kaun, me kotin kamana ia da o kamelel ia ni a kotin kajapwil ia dan dodok. 13 Pwe maj o nai lalaue amen, o kaloke jaulan kan, o lolap amen, ari jo i diaradar mak o, pwe i wiadar mepukat ap jaja o ni ai jopojon. 14 A mak en atail Kaun me lapalap alar kaualap ni pojon o limpok, me mi ren Krijtuj Iejuj. 15 Melel lepen kajoi lep, o me mau on kamelele: Krijtuj Iejuj pwara don jappa, pwen dorela me dipan akan; a nai me jued jan karoj. 16 Ari jo, i diaradar mak o, pwe Iejuj Krijtuj en kotin kajaleda a kanonama lapalap re i, pwe men kaalemoni on me pan pojon, pwen maur joutuk. 17 A Nanmarki potopot, me jo kak mor pajan, o jo janjal, i Kot eta. Wau o linan en ko on i potopoteta! Amen. 18 Kujoned wet i men pan on uk, nai jeri Timoteuj, duen deideikop akan, me wiaui on uk er, pwe ren jauaju uk, en wia pei mau eu, 19 Ni om dadaurata pojon o kanakanai on injen om mau, me akai pein kaje jan irail, ap peila jan nin pojon. 20 Amen irail Imenäuj o amen Alekjander, me panalan Jatan, pwe ren lelapok ki kalokolok, ap jolar lalaue.