EN PAULUJ A KIJIN LIKAU ON
MEN EPIJOJ.
1
PAULUJ wanporon en Iejuj Krijtuj amen pan kupur en Kot on me jaraui o lelapok kan ren Krijtuj Iejuj me mi Epijuj. Mak o popol jan ren Kot Jam atail o atail Kaun Iejuj Krijtuj en mi re omail! Meid iajanai Kot o Jam en atail Kaun Iejuj Krijtuj, me kapaia kin kitail lar jon en pai nenin karoj jan nanlan ren Krijtuj. A kotin pil kitail dar re a, mon jappa jaikenta pajondier, pwe kitail en jaraui o minla mo a ni limpok. Me pil kileledier, me kitail, en wiala japwilim a jeri ki Iejuj Krijtuj, duen a kotin kupura mauki. Pwen kalinanada a mak lapalap, me a kotin make kin kitail ren Kompoke pa a, Me kotin dore kin kitail la nta o lapwadan dip akan ki a mak lapalap. Me a kotiki on kitail ni jon en lolekon o koiok karoj, Ni a kotin diarok on kitail er me rir en kupur a duen a kotin kupuramauki o duen a kileledier ren pein i. 10 Pwen pwaida anjau lao leler en wijik penan tapwi ta ieu meakaroj, ren Krijtuj, men nanlan kan o men jappa kan on pein i. 11 Me pil kare on kitail jojo eu, kitail me kileledier duen kupur en i, me kin wiada meakan karoj, duen a kotin kupura, 12 Pwe kitail en wiala men kalinanada i, kitail, me kaporoporeki Krijtuj, 13 Me komail pil kaporoporeki murin omail roner majan en melel o ronamau en kamaur; me pil kilele komail kidier Nen jaraui en inau, ni omail pojonlar. 14 Iei men kamelele en atail jojo, lao lel anjau en atail konodi maur joutuk, pwen wiala japwilim en Kot o men kapina a linan. 15 Ari, i lao ronadar duen omail pojon Kaun Iejuj o duen omail limpok on jaraui kan karoj, 16 I jota kin dukedi jan ai danke pweki komail, o i kin tamatamanda komail ni ai kapakap akan; 17 Pwe Kot en atail Kaun Iejuj Krijtuj, Jam en linan, en kotiki on komail nen en erpit o kaudial, pwen ajada i, 18 O kotin kamaraini maj en monion omail, pwe komail en kak dedeki kaporopor en omail paeker, o linan laud en jojo, me onoper on jaraui kan, 19 O a manaman kaualap on kitail, me pojonlar, duen a dodok manaman, 20 Me a kotin kajanjaledar ren Krijtuj ni a kotin kaiajada i jan ren me melar akan, ap kajapwiladan pali maun nanlan, 21 Ilela jan meakan karoj, o manaman karoj, o kelail o men poa kan o mar karoj, kaidin ni muei wet eta, pwe pil ni muei kokodo. 22 O a kotiki on meakaroj pan aluwilu a kan, o kotin kajapwiladan tapwin meakaroj ren momodijou, 23 Iei war a, iei kadir pan me kadirela meakaroj.