2
MA panapanau eu ren Krijtuj mia, ma kamait en limpok, ma jau pena en Nen, ma limpok melel, o kadek jan nan nen omail, Komail ap kaunjokela ai peren ni omail lamalam ta pot, o limpok ta ieu, o min ta ieu, o inon ion jon ta ieu, O der aklemai o der wia meakot ni aklapalap a ni karakarak, amen en kakaki amen mo a. Amen amen ender apwali pein a dipijou kan, a amen amen en apwali en akai ar dipijou. Pwe i tiak en mi re omail, me pil mi ren Iejuj Krijtuj. Me mom en Kot, ap jota men ale on pein i en dueta Kot. Ap akamaleki pein i o wiala ladu men o jon en aramaj akan. O kotin janjaleda ni mom en aramaj, o kajapwilidi pein i, o ni a kotin peiki on lel mela, ei lel mela ni lopu. Nan i me Kot kotin kajapwilada i waja ileile, o kotiki on i mar eu, jikida jan mar karoj. 10 Pwe karoj en kelepukidi ni mar en Iejuj, me mi nanlan o nin jappa o pan jappa. 11 O lo karoj en kadedeki, me Iejuj Krijtuj me Kaun pwen kalinanada Kot Jam. 12 Ari kompoke pai kan, duen omail okoke kokodo, kaidin ni omail wokaren ia do, a me jikidar anjau wet ni ai doo, en pere ki, o lomwiniki kadokedoke kamaur pamail. 13 Pwe Kot me kotin wiada karoj nan lol omail: Inon o kapwaiada duen kupur a. 14 Komail wiada meakaroj jo, lipanede o jo peikajal. 15 Pwe komail en pun o melel o jeri en Kot akan, me jo lol riapot nan pun en di jued o japun, me komail jer janjal nan pun arail, dueta jer en jappa kan. 16 Kajanjaleda majan en maur, pwen kapin pa i ni ran en Krijtuj, pwe i ender tan mal de dodok mal. 17 A ma i dueta mairon urak eu wudoki on mairon o dodok en omail pojon, i kin peren kida, o i pan ian komail karoj pereperen. 18 I me komail en pil perenki o komail en ian ia pereperen. 19 A i kaporoporeki Kaun Iejuj, me i pan madan kadar won komail Timoteuj, pwe i en pil injenemau, i lao aja ir omail. 20 Pwe jota amen mi re i, me dueta i, me kin apwali komail melel. 21 Pwe karoj kin rapaki me pein ar, a kaidin me japwilim en Krijtuj. 22 A komail aja, me a tiak me pun, pwe a jauaja ia ni ronamau dueta jeri men on a papa. 23 I me i kaporoporeki, me i pan kadarala eden, i lao aja ir ai. 24 A i liki Kaun o, me pein nai pil pan pwara wei madan. 25 A i lamedar, me mau en kadarlan komail ri ai Epaprotituj me ai warok ni ai dodok o ai peipei, iei omail men en kadar, o me papa ia ni ai jamama. 26 Pwe komail aja, a non kin komail melel, o a patauki melel omail ronadar, me a jomau. 27 Melel, a jomau meid laud, koren ion mela. A Kot me kotin kupuredar i; a kaidin i eta, pwe pil nai, pwe i de paiola pokon. 28 A i madan kadarala i, pwe komail en kilan i, ap peren kida, o ai injenjued en pil tikitikela. 29 Komail ari kajamo i ni Kaun o popol, o wauneki me dueta i kan. 30 Pweki wiawia en Krijtuj a koren ion mela, ni a jota kajampwaleki pein maur i, pwen jauaja ia wiliandi komail.