Kisinlikou Keriau Sang Piter
Oaralap en Kisinlikou wet
Keriaun Kisinlikou Sang Piter ntingdier pwe en pekederlahng rehn souleng tohtohiehn tepin mwomwohdiso. Irair keieu kesempwal en kisinlikou kiset iei pwe en uhwong oh kauwe doadoahk en sounpadahk likamw akan oh mour suwed me kin pwilisang ni soangen padahk pwukat. Eri, pasapeng en kahpwal pwukat kin dierek sang ni marainki mehlel duwen Koht oh duwen Sises Krais, eri, marain wet kin pwilisang Krais oh pousdohng kitail sang rehn irail ko me kilangehr Sises oh rongehr sapwellime padahk. Sounntingo inenen pwunodki padahk en irail ko me kin koasoia me Krais sohte pahn ketin sapahldo. E mahsanih me kahrepen pwapwand en ketido keriapak tepisang ni Koht eh “sohte ketin kupwurki emen en lekdekla, pwe e kin ketin kupwurki koaros en wiliakapwala oh weksang nan diparail kan.”
Audepe ni Oaralap
Tepin kisinlikou 1.1-2
Malipilip ong souleng kan 1.3-21
Sounpadahk likamw akan 2.1-22
Ketido keriapak en Krais 3.1-18
1
Sang Saimon Piter, ladu oh wahnpoaron en Sises Krais—
ong irail ko me aleier pwoson duwehte kiht, pwoson kesempwal sang ni pwungen kalahngan en atail Koht oh Sounkomour Sises Krais:
Kalahngan oh popohl unsek en ieiang kumwail pwehki amwail marainkilahr atail Koht oh atail Kaun Sises.
Koht me ketin Malipe oh Pilkumwailda
Sapwellimen Koht manaman me ketikihongkitailehr mehkoaros me kitail anahne pwe kitail en kin mour lelepek; eri, met wiawiher pwehki atail marainkilahr ih me ketin malipeikitaildo pwe kitail en iang paieki sapwellime lingan oh kalahngan. Ih duwen eh ketikihong kitail pwais lapalap oh kesempwal kan me e ketin inoukidahr, pwe ni inoun pwais pwukat eh pahn pweida rehmwail, kumwail en kak pitsang meninkau kan en sampah me ineng suwed kin kahrehda, oh pil iang ahnekihla ieias en Koht. Eri, ih kahrepe wet me kumwail pahn nantihkihong en wia uwen me kumwail kak, pwe kumwail en kapatahiong amwail pwoson, wiewia mwahu; oh ong amwail wiewia mwahu, kumwail en kapatahiong dehdehki Koht; oh ong dehdehki Koht, ese kaunda paliwaramwail, oh ong ese kaunda paliwaramwail, kumwail en kapatahiong kanengamah ni ahnsou apwal, oh ong kanengamah ni ahnsou apwal, kumwail kapatahiong lelepek; oh ong amwail lelepek, limpoak ong riamwail souleng kan; oh ong amwail limpoak ong riamwail souleng kan, kumwail kapatahiong amwail limpoak ong aramas koaros. Pwe ma wiewia mwahu pwukat pahn wiahla amwail oh kekeirda nanpwungamwail, kumwail pahn loalokongkihla atail Kaun Sises Krais, pwe loalokong wet pahn kahrehda amwail mour eh pahn wah mwahu oh pweida. Ahpw mehmen me sohte pahn ahneki mepwukat, eri, maskun men ih oh e manokelahr me dipe mehn mahs ako kamwakelsangehr.
10 Eri, riei ko, kumwail nantihong laudsang mahs pwe sapwellimen Koht luhk oh pilipil ong kumwail en wiahla momour poatopoat ehu; pwe ma kumwail pahn wia met, kumwail sohte pahn kesehla amwail pwoson. 11 Pwe ih duwen met amwail pahn ahnekihla pwung unsek en pedolong nan wehi soutuk en atail Kaun oh Sounkomour Sises Krais.
12 Kahrehda I pahn kin katamankin kumwail duwen mepwukat ahnsou koaros, mehnda ma kumwail eseier, oh poadidier teng nan padahk mehlel me kumwail aleier. 13 Pwe I kin lemeleme me mehkot pwung ehu rehi ei pahn kin pangenkin kumwail oh katamankin kumwail mepwukat, erein ei pahn momour. 14 Pwe I ese me I pahn mwadang kamwurala paliwereiet, duwen me atail Kaun Sises Krais ketin kadehdehiongieier. 15 Eri, I pahn wia uwen ei kak, pwe I en kihong kumwail mehn kataman ehu me kumwail pahn kin tamatamanki mepwukat ahnsou koaros mwurin ei pahn mehla.
Irail me Kilangki Masarail Lingan en Krais
16 Se sohte poahsoankihda soai likamw at padahk kan ong kumwail duwen roson en ketidohn atail Kaun Sises Krais. Pein kiht se kilangki masat akan sapwellime roson lapalahpie. 17 Se iang mi wasa me Koht Sahm ketin kawauwihala oh kalinganahla, ni kapitien Sahm eh peidohng pohn Sises sang Wasa Lingalihngie, mahsanih, “Ih nei kompoakeo met, me I kin kupwurperenki.” Mad. 17.1-5; Mark 9.2-7; Luk 9.28-35. 18 Pein kiht iang rong ngihl wet me peidihdo sang nanleng, ni at iang ketiket pohn nahna sarawio.
19 Eri, se kin koapworopwor laudki kokohp me soukohp ako lohkidohr. Me konehng mehlel kumwail en tehk oh kesempwalki, pwe e rasehng marain ehu me kin dakedaker wasa rotorot, wasa lao rahnpeseng oh marain en usuhn rahn ahpw pahn kamarainihada kapehdamwail kan. 20 Eri, mwohn mehkoaros, iet me kumwail en tamatamanen: sohte emen kak kawehwehda kokohp ehu en nan Pwuhk Sarawi sang ni pein nsene. 21 Pwe sohte mwahn kokohp ehu kin pwilisang ni nsenen aramas emen, ahpw Ngehn Sarawi me kin ti pohn aramas ni ar kin lohkihda mahsen en Koht.

1:17: Mad. 17.1-5; Mark 9.2-7; Luk 9.28-35.