Nein Pohl Kisinlikou ong Mehn
KOLOSE
Oaralap en Kisinlikou wet
Nein Pohl kisinlikou ong mehn Kolose ntingdiong mwomwohdisohn Kolose, kahnimw ehu nan Eisia Tikitik, me mi ni palimesehn Episos. Kaidehk Pohl me kauwada mwomwohdiso wet, ahpw e mi nan irepen wasa me Pohl kin pwukoahki doadoahk ie, ni eh kin kadar tohndoadoahk sang Episos, poahsoan kaunen wehi me kisehn wehin Rom nan Eisia. Pohl rongada me mie sounpadahk likamw ekei nan mwomwohdisohn Kolose me kin padahk kehlailki me dene aramas uhdahn pahn kin kaudokohng “ngehn akan me kakaun oh manaman,” pwe en kak marainki Koht oh alehdi komour unsek. Sounpadahk pwukat pil kin kahski me dene aramas uhdahn pahn wia tiahk kei, duwehte sirkumsais, oh kapwaiada koasoandi kan me pid kisin mwenge ape.
Pohl ntingihedi kisinlikou kiset pwe en uhkihong sounpadahk likamw pwukat duwen padahk mehlel en souleng. Poahsoan en eh pasapeng iei duwen Krais eh sapwellimaniki manaman unsek en ketikihong kitail komour, oh duwen tiahk oh lamalam teikan ar kin kadohwankitailweisang rehn Krais. Pwehki Krais, Koht ketin kapikada mehkoaros, oh pwehki ih mehkoaros pahn pil kasapahldohng rehn Koht. Pwehki atail miniminiong Kraiste me kitail pahn mourkihla. Mwuhr, Pohl ahpw kawehwehda katepen padahk kesempwal wet ong mouren me pwoson akan.
Tehk mwahu duwen Onesimus eh iang Dikikus me wa kohla kisinlikou kiset. Onesimus, iei ladu men me Pohl kapwurelahng rehn eh soumas Pailimwon, emen tohn mwomwohdisohn Kolose. Ih me Pohl ntingihekihda nah kisinlikou ong Pailimwon.
Audepen ni Oaralap
Tepin kisinlikou 1.1-8
Duwen Krais oh sapwellime doadoahk 1.9—2.19
Mour kapw rehn Krais 2.20—4.6
Kaimwiseklahn kisinlikou 4.7-18
1
Sang Pohl me wiahla wahnpoaron en Krais Sises pwehki kupwur en Koht, oh sang riatail souleng Timoty—
Ong sapwellimen Koht aramas akan me kin koukousoan nan Kolose, riat souleng kan me kin loalopwoat oh miniminiong Krais:
Samatail Koht en ketikihong kumwail kalahngan oh popohl.
Kapakap en Kapingkalahngan
Se kin poaden kapingkalahngan ong Koht, Semen atail Kaun Sises Krais, ni at kin kapakapkin kumwail. Pwe se rongehr duwen amwail pwoson Krais Sises, oh amwail limpoak ong sapwellimen Koht aramas akan koaros. Ni ahnsou me mahsen mehlelo, iei Rongamwahu, lelohngkumwailehr, kumwail pil rongehr duwen koapworopwor me e kihong kumwail. Eri, amwail pwoson oh limpoak kin poahsoankihda dahme kumwail kin koapworopworki, me nekinek mwahu ong kumwail nanleng. Rongamwahu kin wahdo kapai kan, oh e kin lolohkseli wasa koaros nin sampah; duwehte eh pil wiawihier nanpwungamwail sangete ni rahn me kumwail tepin rongada kalahngan en Koht oh wehwehkihla mwahu duwe. Kumwail padahngkiher duwen sapwellimen Koht kupwurkalahngan sang rehn Epapras, kompoakepatail ladu, tohndoadoahk loalopwoat emen me sewesewesei kumwail ni doadoahk en Krais. Kol. 4.12; Pail. 23. Iei ih me koasoiaiong kiht duwen limpoak me Ngehn Sarawio ketikihongkumwailehr.
Pwehki sang ni kahrepe wet, se kin poaden kapakapkin kumwail ahnsou koaros, sangete ni ahnsou me se rongada duwen kumwail. Se kin peki Koht en ketin audehkinkumwailda kupwure iangahki erpit koaros oh marain sang rehn Ngehno. 10 Eri, kumwail ahpw pahn kak momour nin duwen me Kaun-o kin ketin kupwurki, oh pil wiewia dahme e kin ketin kupwurperenki. Amwail mour pahn kasalehda wa mwahu ni soangen doadoahk mwahu koaros, oh kumwail pil pahn kekeirda ni amwail marainkihla Koht. 11 Se pil peki kumwail en kehlailkihda soangen kehlail koaros me kin pwilisang ni sapwellime roson lingan, pwe kumwail en kak nannanti nan apwal akan koaros ni kanengamah, 12 oh perenki amwail kapinga Koht, me ketin kaitarkumwaillahr, pwe kumwail en iang ahneki dahme Koht ketin nekinekid ong sapwellime aramas akan nan wehin marain. 13 E ketin kapitkitailsang pahn manaman en rotorot, oh ketin kahreikitaildohng nan wehin Sapwellime Iehros kompoak, 14 iei ih me ketin kasaledengkitailla me wehwehki e ketin lapwahsang dipatail kan. Ep. 1.7.
Duwen Krais oh Sapwellime Doadoahk
15 Krais me kasalepen Koht me soh sansal; iei ih me mesenih oh lapalap sang soahng kan koaros me kepikipikda. Kupw. 7.26. 16 Pwehki Krais Koht ketin kapikada soahng koaros me mi nanleng oh sampah, mehkan me sansal oh pil mehkan me soh sansal, iangahki ngehn manaman akan, ngehn me kaun akan, ngehn me soumas akan, oh ngehn me lapalap akan. Eri, Koht ketin kapikada audepen lahng oh sampah rehn Krais oh pil pwehki ih. 17 Krais ketiketier mwohn mehkoaros, oh mehkoaros kin soandi mwahu pwehki ih. 18 Ih me tapwin paliwere, iei mwomwohdiso; oh mouren waro kin pwilisang reh. Ih me mesenih, me iasadasangehr mehla, pwe ihete me kohmwowehn mehkoaros. Ep. 1.22-23. 19 Eri, ih duwen kupwur en Koht, pwe sapwellimeo en sapwellimanki uhdahn roson unsek en Seme. 20 Oh Koht pil ketin kupwukupwure en ketin kasapahldohng audepen lahng oh sampah ong pein ih sang rehn Sapwellimeo. Eri, sang ni pwoulahn sapwellimeo nin lohpwu popohl en Koht pwarodohngkitailehr, oh ih duwen eh pil ketin kasapahldohngehr reh mehkoaros nin sampah oh pil nanleng. Ep. 2.16.
21 Mahso kumwail dohsang Koht, oh pwehki amwail wiewia sapwung kan oh lamalam suwed akan, kumwail wialahr imwintihti en Koht. 22 A met, sang ni pwoulahn kahlep en Sapwellime Iehros, Koht ketin wiahkinkumwaillahr kompoakepah, pwe en kasarawihkumwailla, kamwakeleikumwailda, kamineikumwailla, oh kahredohng kumwail mwohn silangi. 23 Ahpw mehlel kumwail en nantihong oh loalopwoatohng poahsoan mehlelo, oh dehr kesehla koapworopworo me kumwail aleier ni amwail rongadahr rongamwahwo. Iei rongamwahu wet me padahkpe wiawihongehr aramas akan koaros nin sampah, oh me ngehi, Pohl, pil wialahr ladupe.
En Pohl Doadoahk ong Mwomwohdiso
24 Eri met, I perenki ei lokolongkin kumwail, pwehki sang ni lokolok en paliwereiet I kin iang sewese kaunsekala dahme luhwehdi sang sapwellimen Krais lokolok kan pwehki paliwere, me iei mwomwohdiso. 25 Oh Koht ketikidohr pwaisei pwe I en papah mwomwohdiso oh sewesei kumwail. Eri, iei ei doadoahk: I en kalohkiseli sapwellime mahsen unsek, 26 me pein ih ketin karirihala sang aramas akan koaros sang nin tepin kawa; ahpw met e ketin kasalehiong sapwellime aramas akan. 27 Pwe iei met duwen kupwur en Koht: pwe en ketin kehsehki sapwellime aramas akan duwen sapwellime kupwur rir wet me inenen kapai oh lingan, me e ketin nekinekidohng aramas koaros. Eri, iet sapwellime kupwur rir: Krais kin ketiket loalamwail, met wehwehki me kumwail pahn ahnekipene sapwellimen Koht lingan. 28 Eri, se kin kalohkiwei duwen Krais ong aramas koaros; se kin panawih oh padahkih aramas koaros nin duwen soangen loalokong koaros me se kakohng, pwe re en koahiengkihla arail miniminiong Krais, oh pakahrdohng mwohn silangin Koht. 29 I kin wia doadoahk laud oh apwal pwe I en kapwaiada ei kohwa wet. I kin doadoahngki sapwellimen Krais roson lapalap me kin doadoahk loalei.

1:7: Kol. 4.12; Pail. 23.

1:14: Ep. 1.7.

1:15: Kupw. 7.26.

1:18: Ep. 1.22-23.

1:20: Ep. 2.16.