DEUDERONOMI
Oaralap en Pwuhk wet
Audepen pwuken Deuderonomi iei kapahrek kei me Moses wiahiong mehn Israel ko nan sapwen Mohap, wasa re uhdi ie ni imwilahn ar seiloak reirei me re wia nan sapwtehn oh ni ahnsou me re nektehn pedolong oh sapwenikihla Kenan.
Ekei ire kesempwal me ntingdi nan pwuhk wet iei me pahn sansalda pah: 1) Moses wia katamanpen wiewia kapwuriamwei kan me pweida rehn mehn Israel ko erein sounpar 40 me dauliher. Moses koangngoangehki mehn Israel ko re en tamataman duwen Koht eh ketin kahluwairailehr nan sapwtehn, oh re en peikong ih oh loalopwoatohng. 2) Duwen Moses eh katamanda sapahl Kosonned Eisek en Koht, oh duwen kawehwe mehlel en Kosonned Keieu, duwen Kohtohte eh pahn sapwellimaniki limpoak unsek en aramas pwe re en loalopwoatohng ih kelehpw. Mwuhr Moses ahpw pil kasalehda sapahl kosonned kei me pahn kin kakaun oh kawekaweid mouren mehn Israel kan nan sapwen inowo. 3) Moses katamanohng mehn Israel ko wehwehn inou nanpwungen irail oh Koht; e ahpw pil koangngoangehkin irail re en onehda sapahl ar inou kan ong ni pwukoa wet. 4) Sosua ale manaman en kaunda sapwellimen Koht aramas akan. Eri, mwurin Moses eh koulki koulen kaping pwoat duwen en Koht eh loalopwoat, oh mwurin eh kupwuramwahwihala kadaudok en Israel ko, e ahpw sipalla mohap, palimesehn Pillap Sordan.
Eri, iei oaralap kesempwal en pwuhk wet: Koht eh ketin kapitala oh kupwuramwahwihala sapwellime aramas pilipil kan me e kin ketin loaloale. Iei me aramas pwukat pahn kin tamataman irair wet, re pahn poakohng Koht oh peikiong, pwe re en kin ahneki mour oh kupwuramwahu poatopoat.
Iei pwuloi me keieu kesempwal en pwuhk wet, ire laud 6.4-6, Sises ketin kahdaneki kosonned me keieu lapalap nanpwungen kosonned akan: “Ke en poakohng KAUN-O omw Koht sang nan mohngiongomw unsek, ni ngenomw unsek, oh ni omw kehl koaros.”
Audepe ni Oaralap
Poadopoad keieun Moses 1.1—4.49
Poadopoad keriaun Moses 5.1—26.19
a. Kosonned Eiseko 5.1—10.22
b. Kosonned kan, koasoandi kan, oh kehkehlik kan 11.1—26.19
Kaweid kan ong ni ar pahn pedolong nan Kenan 27.1—28.68
Kokouda sapahl en inowo 29.1—30.20
Kaimwiseklahn mahsen en Moses 31.1—33.29
Sipallahn Moses 34.1-12
1
Oaralap
Audepen pwuhk wet iei mahsen kan me Moses mahsanihong mehn Israel ko ni ahnsou me re mihmi nan sapwtehn palimesehn Pillap Sordan. Re mihmi nan Wahun Sordan limwahn Sup, nanpwungen kahnimw Paran me mi apali wasa re mihmi ie, a kahnimw kan en Topel, Lapan Aserod, oh Disahp mi apali. (2 Rahn eisek ehu aramas kin seiloangki sang Nahna Sainai lel Kades Parnea, keid nan wasa nahnahn Edom.) Eri, ni rahn keieu en kaeisek ehun sounpwong en kapahisek en pahr mwurin ar mweselsang Isip, Moses ahpw patohwanohng mehn Israel ko mehkoaros me KAUN-O ketin mahsanih en padahkihong irail. Met wiawiher mwurin KAUN-O eh ketin kalowehdi Sihon, nanmwarkien mehn Amor kan, me kaunda kahnimw Espon, oh Ok, nanmwarkien Pasan, me kaunda kahnimw Astarod oh Edrei. Nempe 21.21-35. Eri, ni aramas ako ar mihmi palimesehn Sordan nanpwungen mehn Mohap, Moses tapihada kawehwe sapwellimen Koht kosonned akan oh sapwellime padahk kan.
E ketihtihki, “Ni atail patopato limwahn Nahna Sainai, KAUN-O, atail Koht, mahsanihong kitail, ‘E wereilahr amwail mihmi limwahn nahnaht. Kumwail mweselda. Kumwail kohwei wasa nahnahn en mehn Amor, oh wasa koaros me mi limwahn sapwarail—nan Wahun Sordan, wasa nahna kan oh wasa patapat akan, ong palieir, oh pil ong oaroahr en Mediderenien. Kumwail kohwei nan wehin Kenan oh paliweisang Nahna kan en Lepanon lelewohng ni lapalahn Pillap Iupreitis. Pwe ih sahpwo met me ngehi, KAUN-O, inoukihda me I pahn kihong amwail pahpa kahlap ako, Eipraam, Aisek, oh Seikop, oh pil ong kadaudokarail kan. Kumwail kohwei oh sapwenikihla.’ ”
Moses Pilada Sounkopwung kei
(Eksodus 18.13-27)
Moses patohwanohng aramas ako, “Nindokon atail patopatohte nin Nahna Sainai, I padahkihong kumwail me pwukoahn kahluwai kumwail me nohn toutou ong ie, I sohte kak kelehpw kahluwai kumwail. 10 KAUN-O, amwail Koht ketin kahngedereikumwailla rasehng usuhn pahnlahng kan. 11 KAUN-O, Koht en samamwail ko, en ketin katohtohweikumwailla pahn pak kid oh ketin kupwuramwahwihkumwailla nin duwen eh ketin inoukidahr. 12 Ahpw ia duwen ei kak kelehpwki pwukoahn kapwungala amwail akupwung kan oh repenpwung kan? 13 Kumwail pilada ekei ohl loalokong oh koahiek sang nan ehuehu kadaudok kan, I ahpw pahn koasoanediong irail re en kin apwahpwalih kumwail. 14 Eri, kumwail sapengkinieier me kumwail pwungki ire wet. 15 Ngehi eri kamanahla ohl loalokong oh koahiek me kumwail piladahr sang nan kadaudok kan, oh koasoanehdi re en apwahpwalih kumwail. Ekei pwukoahki epwelpen aramas kid, ekei epwelpen aramas epwiki, ekei limehk, a ekei ehk. I pil kilelehdi ekei sounsawas sang nan kadaudok kan.
16 “Ni ahnsowo I kaweidkin irail, ‘Kumwail rong akupwung kan me kin pwarada nanpwungamwail. Kumwail wia kopwung ni pwung pahrek rehn mehn Israel kan oh pil rehn mehn liki kan me kin kousoan rehmwail. 17 Kumwail dehr kin uhpalihki emen ni amwail pahn kin koasoanehdi pwunglahn ar repenpwung kan, kumwail wia soahng koaros ni pwung pahrek. Kumwail dehr masak emen aramas, pwe amwail koasoandi kan kin sang rehn Koht. Ma iren kopwung ehu me nohn apwal ong kumwail, a kumwail wadohng ie oh I ahpw pahn koasoanehdi dahme pahn wiawi.’ 18 Pil ni ahnsowohte I kaweidkin kumwail dahme pahn kin wiawi ni soahng teikan koaros me kumwail pahn kin wia.
Lipoahrok kei Pekedersang Kades Parnea
(Nempe kan 13.1-33)
19 “Kitail patohwan kapwaiadahr dahme KAUN-O ketin mahsanihong kitail. Kitail mweselsang Nahna Sainai oh kotehla sapwtehn kalaimwun oh kamasepwehko kolahng sahpw nahnahn en mehn Amor. Ni atail lelohng Kades Parnea, 20-21 I ndaiong kumwail, ‘Kumwail lelehr sapwen mehn Amor kan, me KAUN-O, atail Koht oh Koht en atail pahpa kahlap ako pahn ketikihong kitail. Io, kumwail kilang. Kumwail kohwei oh sapwenikihla duwen me e ketin mahsaniher. Kumwail dehr peikasal de masepwehk.’
22 “A kumwail ahpw patohdo rehi oh patohwan, ‘Kitail kadarala mwohtail ekei lipoahrok pwe re en dawih sahpwo, pwe re en padahkihong kitail elen kolahng wasao oh mwomwen kahnimw ko.’
23 “Ngehi eri pwungki ire wet, I ahpw piladahr ohl ehk riemen, emen sang nan ehuehu kadaudok. 24 Irail eri kohla nan sahpw nahnahn oh pil lellahng Wahun Eskol oh dawih sahpwo. 25 Re wahdo wahntuhke kei me re diarada wasao oh pakairkihdo me sahpw me KAUN-O pahn ketikihong kitail me inenen pwehl mwahu.
26 “Ahpw kumwail kahngohdiongala mahsen en KAUN-O, amwail Koht, ih me kumwail sohte pahn pedokilong nan sahpwo. Deud. 9.23; Ipru 3.16. 27 Kumwail lipahnedihada KAUN-O, ketihtihki, ‘KAUN-O ketin kalahdekin kitail. E ketikinkitaildo sang Isip pwehn ketikihong kitail rehn mehn Amor kan pwe re en kemeikitailla. 28 Dahme kitail pahn kolahng wia wasao? Se masepwehk. Aramas ako me se kadarala mwo patohwanong kiht me tohn wasao me inenen kehlail oh reireisang kitail, oh dene kelen ar kahnimw kan leldalahng pahnlahng. Re kilangada kodon kei wasao!’
29 “Ahpw I ndaiong kumwail, ‘Kumwail dehr masak aramas pwuko. 30 KAUN-O, amwail Koht pahn ketin kahluwai kumwail oh pahn ketin mahwenkin kumwail, duwehte me e ketin wiahiong kumwail nan Isip oh nan sapwtehno. 31 Kumwail kilahngehr duwen eh ketin waikumwaildo lel wasaht sohte diar apwal laud, duwehte pahpa men eh kin kahluwa nah seri.’ Wie. 13.18. 32 Ahpw ni ei patopatohwan mepwukat, kumwail pil sohte likih KAUN-O, Ipru 3.19. 33 mehnda ma e kin ketin tiengla mwohmwail ahnsou koaros pwehn ketin rapahkihong kumwail wasa kumwail pahn kin kauwada ie imwamwail impwal kan. E ketin tieng mwohmwail nan uhr kisiniei nipwong oh ni uhr en depwek ehu ni rahn, pwehn kasalehiong kumwail ahlo.
KAUN-O ketin Kaloke Israel
(Nempe kan 14.20-45)
34 “KAUN-O ketin karongehda amwail kaulim kan oh ketin engienghkihda, ih me e ketin mahsanihki oh koasoanehkihdi, Ipru 3.18. 35 ‘Sohte emen kumwail sang dih suwed wet pahn pedolong nan sahpw kaselel me I inoukihda me I pahn kihong amwail pahpa kahlap ako. 36 Kalepte, nein Sepune me pahn pedolong loale. Pwehki eh loalopwoatohng ie, I pahn kihong ih oh kadaudoke kan sahpw me e dawihero.’ 37 Kumwail me pil kahrehda KAUN-O eh ketin engiengda pahi oh mahsanih, ‘Pil kowe, Moses, ke sohte pahn iang pedolong nan sahpwo. 38 Ahpw sawasepomw Sosua, nein Nun, iei ih me pahn pedolong. Koangngoangehki met, pwe ih me pahn kahluwa Israel pwehn sapwenikihla sahpwo.’
39 “KAUN-O eri ketin mahsanihong kitail koaros, ‘Noumwail seri kan me saikinte ese dahme sapwung oh dahme pwung, iei irail me pahn pedolong nan sahpwo—noumwail seri kan me kumwail ndinda dene amwail imwintihti kan pahn koledi, I pahn kihong irail sahpwo, oh irail me pahn kousoanla loale. 40 Ahpw kumwail, kumwail pwurala nan sapwtehno oh keid nan ahl me kolahng Sehden Akapa.’
41 “Kumwail eri sapeng ie, patohwan, ‘Moses, se dipadahr ong KAUN-O. Se pahn patolahng mahwen met, duwen me KAUN-O ketin mahsanih.’ Eri, emenemen kumwail ahpw onopadahng mahwen oh lemeleme me mehkot mengei ehu alehdi sahpw nahnahno.
42 “KAUN-O ahpw ketin mahsanihong ie, ‘Ndaiong irail re dehr mahwen, pwe I sohte pahn iang irail, re pahn lohdiong pahn ar imwintihti kan.’ 43 I patohwanohng kumwail dahme KAUN-O ketin mahsanih, ahpw kumwail sohte men rong. Kumwail kahngohdiong ih oh nan amwail aklapalap kumwail mwesel kolahng nan sahpw nahnahno. 44 Mehn Amor ko me koukousoan wasa nahnahn pwuko, ahpw kodohng kumwail rasehng mwuten loangalap ehu. Re ahpw pwakihkumwaildo lel Orma oh kaloweikumwaildi nan sahpw nahnahn Edom. 45 Kumwail eri likweriong KAUN-O oh peki sapwellime sawas, ahpw e sohte mwahn karongei kumwail.
Sounpar ako nan Sapwtehn
46 “Eri, mwurin atail mihmihki Kades ahnsou reirehie,

1:4: Nempe 21.21-35.

1:26: Deud. 9.23; Ipru 3.16.

1:31: Wie. 13.18.

1:32: Ipru 3.19.

1:34: Ipru 3.18.