EKLESIASDES
Oaralap en Pwuhk wet
Pwuken Eklesiades audaudkihda lamalam en “Ohl Loalokongo,” mweinele ohl mah men me madamadauloalkiher duwen mwotomwot oh sawehwehn mouren aramas, iangahki sapwung rir kan oh kahpwal akan. Ohl menet ahpw kaimwisengkihla eh madamadau ketihtihki me “mouren aramas me sohte katepe.” E sohte kak wehwehki koasoandien Koht, me kin ketin kakaun oh kawekaweid mouren aramas akan. Ahpw e pil panawiheki aramas akan re en pwerisekiong doadoahk oh pereperenki kisakis kan me kin kohsang rehn Koht ni uwen arail kak erein arail momour.
Me tohto sang ni en Ohl Loalokongo eh lamalam akan, likamwete me mwomwen kapahtou. Ahpw pwehki pwuhk wet eh iang mi nan Pwuhk Sarawi kasalehda duwen pwoson me pwarada nan Pwuhk Sarawi eh laud mehlel, me kahrehda eh kak oarepene soangen irair en kapahtou oh peikasal pwukat. Aramas tohto alehdier kansenamwahu sang ni ar kilikilang pein irail nan Eklesiades duwehte irongen nan kilahs ehu, ni ar kin wadek pwuhk wet; oh re pil diarada me Pwuhk Sarawiohte me kin kasalehda lamalam pwukat pil kin kihong kitail koapworopwor oh wehwehn mouren aramas nin sampah.
1
Mour en Sampah me Mwahl oh Sohte Katepe
Mahsen kan en Ohl loalokongo, me iei sapwellimen Depit pwutak, me wia nanmwarkien Serusalem. Ohl Loalokongo mahsanih me mehkot mwahl, mehkot mwahl. Mour iei mehkot mwahl, mehkoaros sohte katepe. Erein omw mour komw kin doadoahk laud, ahpw dahme ke pahn diarasang nan omw doadoahk? Ehu dih kin kohdo oh kohkohla, oh mwuri pil ehu dih kin kohdo oh pil kohkohla, ahpw sampah duweduwehte. Sir. 14.18. Ketipin kin dakada oh pil kihrla, oh eh kin pwangada ni eh kin pwuralahng wasa me e kin pwurehng dakada sang ie. Kisinieng kin ipido sang palieir, oh pil ipido sang paliepeng—pidipidek, oh kin pil pwurehng pwurodo. Pillap koaros kin pwilipwillahng nan madau, ahpw sehd saikinte dirala. Pihl kan kin pwurodohng wasa me pillap kin tepisang ie oh pwurehng pwilipwiliwei. Imwilahn mehkoaros pwang—pwang ehu me sikasang me aramas kak kawehwehda. Masatail kan sohte itarki kilikilang, oh salengatail kan sohte itarki rongorong. Dahme pweidahr mahs pahn pil pwurehng pweida. Dahme wiawiher mahs pahn pil pwurehng wiawi. Sohte mehkot kapw nan sampah pwon. 10 Aramas kin patohwan, “Iet mehkot kapw!” Ahpw soh, pwe e pil wiawiher mahs, mwohn atail saikinte ipwidi. 11 Sohte me kin tamataman dahme wiawiher mahsie, oh mehn mwuhr kan sohte pahn pil tamataman dahme wiawi nan rahn pwukat.
En Ohl Loalokong Keseu ong Mour
12 Ngehi, Ohl Loalokong, I wiahier nanmwarkien Israel nan Serusalem. 13 I koasoanehdi nan kapehdi me I pahn kasawih oh sukuhlki mehkoaros me kin wiawi nin sampah.
Koht ketikihong kitail doadoahk toutou ehu. 14 I kilangehr mehkoaros me wiawiher nin sampah, eri, I pahn ndaiong uhk, me mehkoaros sohte katepe. Met rasehng pwakipwakih kisinieng. 15 Ke sohte kak kainenehla dahme pireklahr; ke sohte kak wadek mehkot me sohte mie.
16 Ngehi eri mengimengloalki, “I wialahr ohl lapalap emen, loalokong sang koaros me kakaunehr Serusalem mwohi. I dehdehki dahkot kupwurokong oh erpit.” 1 Nan. 4.29-31; Sir. 47.14-18. 17 I koasoanehdi nan kapehdi me I pahn sukuhlki wekpeseng en erpit oh pweipwei, kupwurokong oh iahk. Ahpw I diarada me likamwete I pwakipwakih kisinieng. 18 Ni omw pahn loalokongla, omw pwunod pahn laudla; ni omw pahn dehdehkihla, omw medek pil pahn laudla.

1:4: Sir. 14.18.

1:16: 1 Nan. 4.29-31; Sir. 47.14-18.