Nein Pohl Kisinlikou ong Mehn
EPISOS
Oaralap en Kisinlikou wet
Nein Pohl Kisinlikou ong Mehn Episos pidada mwohn mehkoaros kupwur en Koht “duwen eh pahn ketikipene soahng koaruhsie nanleng oh sampah pahn tahpwteieu, iei pahn Krais” (1.10). E pil ntingihedi pwe sapwellimen Koht aramas akan en momourki koasoandi de kupwur kesempwal wet, pwe aramas koaros en kin wiahla ehu ni ar pahn kin miniminiong Krais.
Nan pali keieun Kisinlikou ong Mehn Episos sounntingo kawehwehda irair en minimin wet ni eh mahsanih duwen Koht Sahm eh ketin pilada sapwellime aramas akan, duwen ar kin ale lapwepen diparail kan oh maiauda sang nan diparail kan pwehki Sapwellimen Koht Iehros Sises Krais, oh duwen Ngehn Sarawi eh wia mehn kadehdepen pweidahn sapwellimen Koht inou lapalap. Nan pali keriau Pohl ngidingidkihong souleng en Episos kan pwe ar mouren minimin rehn Krais en uhdahn kin sansal ni ar pahn kin miniminpene nanpwungarail.
Pohl doadoahngki karasaras kei pwe en kasalehda minimin en souleng kan rehn Krais: duwehte, mwomwohdiso eh rasehng paliwar ehu, me Krais ketin wia tapwi; de e rasehng tehnpas ehu, me takain pwukakeimw, iei Krais; de e rasehng lih kamwohd emen, me eh pwoud ohl kamwohd, iei Krais. Kisinlikou kiset me audaudki mahsen ile, oh Pohl kin kalap mahsenki mahsen en melkahka oh koul lingan nindokon lamalam en kalahngan en Koht rehn Krais eh kin kamwakamwakid nan kapehde. Mehkoaros wiewiawi sang ni limpoak en Krais, sapwellime meirong, mahk, kupwurkalahngan oh mwakelekel.
Audepe ni Oaralap
Tepin kisinlikou 1.1-2
Krais oh mwomwohdiso 1.3—3.21
Mour kapw rehn Krais 4.1—6.20
Kaimwiseklahn kisinlikou 6.21—24
1
Sang ngehi, Pohl, wahnpoaron en Krais Sises sang ni kupwur en Koht—
Ong sapwellimen Koht souleng en Episos kan koaruhsie, me lelepengkilahr mouren Krais Sises: Wie. 18.19-21; 19.1.
Kalahngan oh popohl en Samatail Koht oh atail Kaun Sises Krais en ketin ieiang kumwail.
Kapai kan en Krais
Kitail patohwan kapingkalahngan ong Koht, Semen atail Kaun Sises Krais, pwehki eh ketin kapaiahkinkitaildahr soangen kapai koaros sang nanleng rehn Krais. Mwohn sampah eh wiawihda, Koht ketin pilkitaildahr pwe en sapwellimanikinkitailla sang ni atail miniminiong Krais, pwe kitail en sarawihla oh mwakelekella, sohte kisin mwahi kis rehtail mwohn silangi.
Pwehki sapwellime limpoak, e ketin kupwuredahr kitail en wiahla sapwellime serien pwekipwek kei pwehki Sises Krais—met sang ni sapwellime kupwurkalahngan. Iei me kitail kapinga lingaling en sapwellime kalahngan, pwehki sapwellime kisakis wet me sohte pweipwei me kohieng kitail sang rehn Sapwellime Iehros! Pwehki ntahn Krais kitail maiaudahr oh aleier lapwepen dipatail kan. Ia uwen laud en sapwellimen Koht kalahngan wet, Kol. 1.14. me e ketin kamwerehdiongkitailehr!
Ni sapwellime kupwurokong oh erpit e ketin kasalehiong kitail dahme e ketin nekinekid nan kupwure, iei kupwur rir me pid Krais, me e ketin koasoanedier sang nin tapio— 10 kupwure me e pahn ketin kapwaiada ni ahnsou me konehng. Eri, iet kupwurehn: duwen eh pahn ketikipene soahng koaruhsie nanleng oh sampah pahn tahpwteieu, iei pahn Krais.
11 Mehkoaros kin wiawi nin duwen kupwur en Koht. Eri, pwehki atail miniminiong Krais, kitail pilipildahr pwe kitail en wiahla sapwellime. Kitail pilipilda sang nin tapio duwen me pein kupwure ketin koasoanehdi; pwe iei met kupwure sang nin tepin kawa. 12 Eri, kitail kan me tepin koapworopworkilahr Krais, kitail kapinga sapwellimen Koht lingan lapalap!
13 Eri, kumwail pil wialahr sapwellimen Koht aramas ni amwail rong mahsen mehlelo, Rongamwahu en amwail komourlahr. Kumwail pwosonlahr Krais, oh iangehr kilelkihdi kilel en Ngehn Sarawi me Koht ketin inoukidahr. 14 Ngehno iei kadehdepen atail pahn sohsohki soahng teikan koaros me Koht ketin inoukihong sapwellime kan, oh duwen eh pahn ketin kamaiauwihada irail unsek. Kitail kapinga sapwellime lingan!
En Pohl eh Kasakas
15 Ihme kahrehda sang ni ei rongada duwen amwail kin pwoson atail Kaun Sises oh duwen amwail kin limpoak ong sapwellimen Koht souleng kan koaros, 16 I sohte kin tokedihsang kapikapingkalahngan ong Koht pwehki kumwail. I kin tamataman kumwail nan ei kapakap akan, 17 oh kin peki rehn Koht en atail Kaun Sises Krais, Sahm lingaling, en ketikihong kumwail sapwellime Ngehn, me pahn kamarainihkumwailla oh kasalehiong kumwail duwen Koht, pwe kumwail en esehla ih mehlel. 18 I peki pwe en ketin kamarainihala nan kapehdamwail kan, pwe kumwail en esehla koapworopwor me e ketin nekinekidohng kumwail, oh pwe kumwail en pil pehmada uwen lingan lapalap en sohso me e ketin inoukihong sapwellime kan, 19 oh uwen roson me e ketin doadoahngkihong kitail kan me kin pwoson. Kumwail kak dehdehki roson wet sang ni roson 20 me e ketin doadoahngkihong Krais ni eh ketin kaiasada sang rehn me melahr akan oh ketikihdiong ni palimauni nanleng. Mel. 110.1. 21 Krais ketin kakaun sang nanleng oh ketket pohnangin kaun akan oh me lapalap akan oh me manaman akan oh soumas en nanleng koaros; sapwellime lengileng laud sang lengileng koaros nin sampah wet oh pil nan mwehi me pahn kohdo. 22 Koht ketikihong pahn aluweluwen Krais mehkoaros, oh ketin kasapwilada en wiahla Kaunen mehkoaros oh tapwin mwomwohdiso, Mel. 8.6. Kol. 1.18. 23 me iei paliwere, oh kaunsekpen ih me kin ketin kaunsekala mehkoaros wasa koaros.

1:1: Wie. 18.19-21; 19.1.

1:7: Kol. 1.14.

1:20: Mel. 110.1.

1:22: Mel. 8.6.

1:22: Kol. 1.18.