ESRA
Oaralap en Pwuhk wet
Pwuken Esra, iei usepen Kronikel kan, me koasoia duwen sapahldohn ekei mehn Suhs me kalipiliplahng Papilon, oh duwen ar onehda sapahl arail mour oh kaudok nan Serusalem. Koasoiepen mwekid pwukat eri ahpw kasalehda nan irair siluh me pahn wadawad pah nin duwe met: 1) duwen keieun pwihn en mehn Suhs me kalipilipalahr ar pwurodohsang Papilonia sang ni koasoandi en Sairus, nanmwarki lapalap en Persia. 2) duwen arail kauwada sapahl Tehnpas Sarawio oh isimwasehla, oh duwen ar pwurehng wia kaudokohng Koht nan Serusalem. 3) duwen pil ehu pwihnen mehn Suhs me pwurodohng Serusalem mwurin sounpar kei pahn kaweidpen Esra, ohl koahiek ni Kosonned en Koht, me wiahda koasoandi ehu pwe mehn Suhs akan en mweisang ar pwoud lihen liki kan pwe tiahk sarawien Israel kan en silasildi mwahu.
Audepe ni Oaralap
Keieun sapahldo sang ar kalipilipala 1.1—2.70
Tehnpas Sarawio onohnda sapahl oh isimwasala 3.1—6.22
Esra iang me kalipilipala teikan pwurodo 7.1—10.44
1
Nanwarki Sairus ketin Koasoanehdi mehn Suhs akan en Pwuralahng Uhdakarail
Nin tepin sounpar en mwehin Nanmwarki Lapalapa NANMWARKI LAPALAP: Sairus, nanmwarkien Persia kalowehdi oh kousoanla nan kahnimw Papilon pahr 539 mwohn Krais oh e tapihada kakaun nin duwen nanmwarki lapalap en wehin Papilonia. Sairus, mehn Persia, KAUN-O ketin kamwakid kupwur en nanmwarkio pwe en padokada oh ntingihedi kosonned ehu oh lohkiseli ni pokon sansal wasa koaros nan sapwellime wehi. Met wiawiher pwe mahsen en KAUN-O rehn soukohp Seremaia en pweida. Ser. 25.11; 29.10.
“Iet audepen kosonned en Sairus, nanmwarki lapalap en Persia, KAUN-O, Koht en Nanleng, ketikihong ie manaman pohn wehi koaros en sampah, oh pil pwukoapen kauwada ehu tehnpese nan kahnimw Serusalem, nan wehin Suda. Ais. 44.28. Eri, Koht en ketiket rehmwail rehn sapwellime aramas akan koaros. Kumwail patohdahla Serusalem nan wehin Suda oh onehda sapahl Tehnpas en KAUN-O, Koht en Israel, Koht me kumwail kin wauneki oh kaudokiong nan Serusalem. Ma mehmen sang rehn sapwellimen Koht aramas akan wasaht uhdahn pahn anahne sawas pwe en kak iang pwuralahng Serusalem, eri, mehn mpe kan en patohwanohng soangen sawas wet. Re en sewesehki silper oh kohl, kepwe oh mahn akan, pil soangen dipwisou kan me e kak meirongkihla nan Tehnpas en Koht nan Serusalem.” Eri, kaunen peneinei kan en kadaudok en Suda oh Pensamin, samworo kan oh mehn Lipai kan, pil iangahki irail koaros me KAUN-O ketin kamwakidada kapehdirail kan, re ahpw onopada pwe re en iang patohdalahng onehda sapahl Tehnpas Sarawien KAUN-O nan Serusalem. Mehn mparail koaros ahpw iang sewesehkin irail soahng tohto, duwehte dahl, silper, kohl, kepwe, mahn, oh soangen dipwisou pweilaud teikan, oh mehn wia ar meirong nan Tehnpas Sarawio.
Nanmwarki Sairus pil ketikihong irail dahl ako oh kep ko me Nanmwarki Nepukadnesar ketikihsang Serusalem oh kapwatahkihda Tehnpas en sapwellime koht akan. Nanmwarki Sairus ahpw ketikihong Midredad, sounkanekid dipwisou kesempwal en wehio. Midredad eri wadekedi oh uhd patohwanohng Sespasar, kepinahn Suda, dipwisou pwukat. 9-10 Eri, iet uwen tohtohn dipwisou ko: dahl laud kohl, mehn meirong me 30; dahl laud silper, mehn meirong me 1,000; soangen dahl laud teikan me 29; dahl tikitik kohl me 30; dahl tikitik silper me 410; soangen dahl laud teikan me 1,000. 11 “Eri, koaruhsie patpene me 5,400 dahl kohl oh silper oh soangen dahl teikan me Sespasar patohwanda ni eh mweselsang Papilon kolahng Serusalem iangahki mehn Suhs teiko.

a1:1: NANMWARKI LAPALAP: Sairus, nanmwarkien Persia kalowehdi oh kousoanla nan kahnimw Papilon pahr 539 mwohn Krais oh e tapihada kakaun nin duwen nanmwarki lapalap en wehin Papilonia.

1:1: Ser. 25.11; 29.10.

1:2: Ais. 44.28.