Rongamwahu me Ntingdier sang rehn
MADIU
Oaralap en Pwuhk wet
Rongamwahu en Madiu koasoia duwen Sounkomour me inoupe wiawiher nan Kadehde Mering; eri, duwen Koht eh ketin kapwaiada sapwellime inou ong sapwellime aramas akan, kaidehkte ong mehn Suhs akan ni ahnsou me Sises ketiket rehtail, ahpw pil ong tohn sampah koaros.
Koasoiepen Rongamwahu en Madiu me inenen soanamwahu. E tepkihda koasoiepen ipwidien Sises, ahpw doula koasoiahda duwen Sises eh ketin papidaisla oh ale songosong rehn Sehdan, oh pil duwen sapwellime doadoahk nan Kalili; eri, doadoahk en kapahrengki Rongamwahu, oh ketikihda padahk ong aramas koaros, oh kamwahwihala me soumwahu kan. Mwurin mepwukat Madiu ahpw usehla koasoakoasoia duwen Sises eh ketsang Kalili pwe en seiloaklahng Serusalem, oh duwen wiewia kan me pweida ni keimwiseklahn wihk me e ketin ieiaski nin sampah. Ni imwilah e ahpw kaimwisengkihla lokolok oh pwoula oh iasadahn Sounkomour.
Ehu irair me sansal mehlel nan Rongamwahu en Madiu, iei kasansaldahn Sises duwen sounpadahk lapalap emen, me sapwellimaniki manaman en kawehwehda Kosonned en Koht, oh me kin ketin padahkihwei duwen Wehin Koht. Nan pwuhk wet sapwellime padahk kin kispeseng wiahda irair limau nin duwe met: (1) kapahrek pohn dohlo, me kasalehda mouren irail kan me uhdahn tohn Wehin Koht, pil arail pwukoa kan, kapai kan, oh kahrepen arail mour (ire laud 5-7); (2) kaweidpen tohndoadoahk ehk riemeno ong ni poaron me e ketikihong irail (ire laud 10); (3) karasaras kan duwen Wehin Koht (ire laud 13); (4) padahk duwen wehwehn wiahla tohnpadahk en Sises (ire laud 18); padahk duwen imwilahn irair en ahnsou wet oh duwen pwarodohn Wehin Koht (ire laud 24-25).
Audepe ni Oaralap
Duwen irekidien kadaudok oh ipwidien Sises Krais 1.1—2-23
Duwen en Sohn Sounpapidais eh kapahrek kan 3.1-12
Sises ketin papidaisla rehn Sohn oh ale songosong pahn Sehdan 3.13—4.11
Sapwellimen Sises doadoahk nan Kalili 4.12—18.35
Sises ketsang Kalili ketilahng Serusalem 19.1—20.34
Keimwiseklahn wihk me e ketin ieiaski nan Serusalem oh limwahn Serusalem 21.1—27.66
Kaun-o ketin iasada oh pwarohng sapwellime tohnpadahk ko 28.1-20
1
Duwen Kadaudok kan me Sises Krais ketin Ipwisang
(Pil tehk Luk 3.23-38)
Iet irekidien dih kan me sapwellimen Sises Krais, me kisehn kadaudok en Depit oh kisehn kadaudok en Eipraam.
Iet irekidien dih kan sang Eipraam oh lel Nanmwarki Depit: Eipraam me semen Aisek; Aisek me semen Seikop; Seikop me semen Suda oh rie ko. Suda me semen Peres oh Sera (inara Damar); Peres me semen Esron; Esron me semen Ram; Ram me semen Aminadap; Aminadap me semen Nahson; Nahson me semen Salmon; Salmon me semen Pohas (me ine Reap); Pohas me semen Oped (me ine Rud); Oped me semen Sehsi; a Sehsi me semen Nanmwarki Depit.
Iet irekidien dih kan sang Nanmwarki Depit lel ahnsou me mehn Israel kan kalipilipala nan wehin Papilon: Depit me semen Solomon, sang en Uraia eh pwoud. Solomon me semen Reopoham; Reopoham me semen Apaisa; Apaisa me semen Asa; Asa me semen Seosopat; Seosopat me semen Soram; Soram me semen Usaia; Usaia me semen Sodam; Sodam me semen Ahas; Ahas me semen Esekaia; 10 Esekaia me semen Manase; Manase me semen Amon; Amon me semen Sosaia; 11 Sosaia me semen Sekonaia oh rie ko ahnsou me mehn Suhs ako sellahng Papilon. 2 Nan. 24.14-15; 2 Kron. 36.10; Ser. 27.20.
12 Iet irekidien dih kan mwurin ar sellahng Papilon lel ni ipwidien Sises: Sehoakim me semen Sealtiel; Sealtiel me semen Serupapel; 13 Serupapel me semen Apiud; Apiud me semen Elaiakim; Elaiakim me semen Asor; 14 Asor me semen Sadok; Sadok me semen Akim; Akim me semen Eliud; 15 Eliud me semen Eliesar; Eliesar me semen Madan; Madan me semen Seikop; 16 Seikop me semen Sosep, en Mery eh pwoud, me kaipwiedi Sises, me mwarenki Mesaia.
17 Eri, dih eisek pahieu mie sang Eipraam lel Depit; a sang Depit lel ahnsou me mehn Suhs ako sellahng Papilon, pil dih eisik pahieu; a sang ahnsowo lel ipwidien Mesaiao, pil dih eisek pahieu.
Duwen Ipwidien Sises Krais
(Pil tehk Luk 2.1-7)
18 Eri, iet duwen ipwidien Sises Krais: ine Mery me kisinihniong Sosep, ira ahpw saikinte pwopwoudida, e pehmada duwen eh ketin liseian ahpw sang Ngehn Sarawi. Luk 1.27. 19 Eh werek, Sosep, ni eh ohl lelepek oh pwung oh sohte men kahdsuwedihla Mery mwohn aramas akan, e ahpw lemehda en mweisang ni rir. 20 Eri, ni eh medemedewe met, iet tohnleng en Kaun-o men ahpw pwarodo nan eh meir oh mahsanihong, “Sosep kisehn kadaudok en Depit, ke dehr perki ale Mery omw werek, pwe wahn nan kupwure e ahpikihda Ngehn Sarawi. 21 E pahn ketin naitikihada sapwellime pwutak emen me ke pahn kihong mware Sises— pwe e pahn ketin kapitasang sapwellime aramas akan nan diparail kan.” Sir 46.1; Luk 1.31.
22 Eri, mepwukat koaros wiawiher pwe en pweida me Kaun-o mahsanihong soukohpo pwe en lohkihda, ni eh mahsanih, 23 “Meipwono pahn liseianda oh naitikihda nah pwutak emen, me re pahn kamwarehki Emanuel” (me wehwehki, “Koht kin ketiket rehtail”). Ais. 7.14 (LXX).
24 Sosep eri pirida, e ahpw kapwaiada me tohnleng en Kaun-o mahsanih. E ahpw ale Mery oh pwoudikihda. 25 Eri, Sosep sohte kapwaiada nsenen pwopwoud ong Mery mwohn eh naitikihada sapwellime pwutako. Sosep eri kihong mware, Sises. Luk 2.21.

1:11: 2 Nan. 24.14-15; 2 Kron. 36.10; Ser. 27.20.

1:18: Luk 1.27.

1:21: Sir 46.1; Luk 1.31.

1:23: Ais. 7.14 (LXX).

1:25: Luk 2.21.