MELKAHKA KAN
Oaralap en Pwuhk wet
Pwuken Melkahka kan, iei pwuken koul oh kapakap kei en Pwuhk Sarawi. Aramas ekei me wiahda erein ahnsou reirehie, oh mehn Israel kan ahpw kihpene oh kin doadoahngki ni ahnsoun kaudok. Kedekedeo, koul oh kapakap pwukat ahpw patehngala Pwuhk Sarawi.
Audepen koul sarawi pwukat wekpeseng ni soangen ire tohto: mie melkahka kei mehn kapinga oh kaudokiong Koht; mie mehn pek sawas, kapakap en silasil, oh pekipek en komour; pekipek en mahk oh kalahngan; koulen kapingkalahnganki en Koht eh kupwuramwahu; pekipek en kalokolok ong imwintihti kan. Kapakap pwukat wiawihier sang pein emen oh sang ni mwaren wehi pokon en Israel; audepen ekei kin kasalehda en emen eh pepehm, oh audepen meteikan kin kasalehda anahn de pepehm en wehi pokon.
Sises ketin doadoahngki melkahka kan, oh sounnting kan en Kadehde Kapw kin kalap katamanda. Eri, koul pwukat wiahla pwuhk kesempwal en kaudok ehu nan Mwomwohdisohn Krais sang nin tapio.
Audepe ni Oaralap
Audepen Pwuhk Wet Melkahka 150 me pwalpeseng wiahda ire limau, de pwuhk limau, iei me pahn sansal pah:
Melkahka 1—41
Melkahka 42—72
Melkahka 73—89
Melkahka 90—106
Melkahka 107—150
1
Pai Mehlel
(Melkahka 1—41)
Meid pai aramas akan
me kin soikala kaweid en aramas suwed kan,
me sohte kin men kalemengih me dipan akan,
de patehng irail akan me sohte kin wauneki Koht;
ahpw re kin perenki peikiong Kosonned en KAUN-O,
oh medemedewe nan kapehdihr nin rahn oh nipwong.
Re rasehng tuhke kan limwahn pihl akan,
me kin materek nan rahk koaros,
oh tehrail kan sohte kin mengila.
Re kin pweida mwahu ni soahng koaros me re kin wia. Ser. 17.8.
 
Ahpw aramas suwed akan sohte mwahn kin duwehte;
re rasehng teh meng kan me kisinieng kin ipihpirseli.
Koht pahn ketin kaloke me dipan akan
oh re pahn katohrohrsang sapwellime aramas akan.
KAUN-O pahn ketin kaukaweid oh sinsile me pwung kan,
a aramas suwed akan pahn lekdekla kohkohlahte.

1:3: Ser. 17.8.