LUHAMBA LWA KWANJA LWA
YOHANI
ULONGOLERU
Luhamba lwa kwanja lwa Yohani lulembwa na ntumintumi Yohani pamonga mushinja sha malongu nani na muhanu mpaka malongu tisa Pakwiwuka Yesu. Yohani kalilanguziya ndiri kuwera mweni ndo mlemba gwa luhamba alu, kumbiti mushipandi sha kwanja shilanguziya kuwera mweni kaweriti mkapitawu gwa kugawona makaliru ga Yesu na kuzyuka kwakuwi (1Yohani 1:1-3). Ntambu yakulemba kwa luhamba lwa kwanja lwa Yohani ulifana na ntambu ya kulemba yaiwoneka Mushisoweru Shiwagira shakalembiti Yohani. Ijimirwa kuwera Yohani kashilembiti Shisoweru Shiwagira pamuhera na mahamba galii matatu, luhamba lwa kwanja lwa Yohani na luhamba lwa pili lwa Yohani na luhamba lwa tatu lwa Yohani, shipindi pakaweriti kankulikala Efesu.
Yohani kalembiti luhamba alu kwa wantu woseri yawamjimira Yesu na mushipindi shilii shipinga shawamjimira Yesu shiweriti muntabiku nkulu kulawa mushipinga sha wantu yashishemitwi “Wanostiki.” Womberi wajimiriti kuwera Yesu kaweriti ndo Mlungu nakaka, kumbiti wajimiriti ndiri kuwera Yesu kaweriti muntu pakalikaliti pasipanu. Toziya ayi Yohani kankulemba kuusu ukapitawu wakuwi wa kugawona makaliru ga Yesu na kwa mawoku gakuwi gakamkoliti Yesu (1Yohani 1:1-3). Nfiru nkulu ya Yohani kulemba luhamba alu kuyitenda nemeleru yakuwi ikamiliki (1Yohani 1:4) na kuwabera wantu yawamjimira Yesu nawaendereya kutenda vidoda (1Yohani 1-2:1), kuwalolera wantu yawamjimira Yesu nawagajimira mafundu ga upayira (1Yohani 1-2:26) na kuwalanguziya nakaka kuwera womberi walopoziwa (1Yohani 1-5:13.
Yagaweramu
Yohani kankululanguziya luhamba lwakuwi na kulaviya nfiru ya kulemba, shipandi sha 1:1-4.
Shakapanu kankutakulira kuwera Mlungu ndo ulangala na ntambu yatufiruwa kulikala gambira Kristu ntambu yakalikaliti, shipandi sha 1:5-3:10
Shakapanu kankutuholuziya kuusu lagaliru lya kulifira, 1Yohani 3:11-5:12
Kankumalilira luhamba lwakuwi, shipandi sha 5:13-21.
1
Shisoweru sha ukomu
Tuwalembera mwenga kuusu Shisoweru gwa ukomu yakaweriti kwanjira kwanja. Twenga tupata kumpikinira na kumuwona kwa masu getu twaweni, tumloliti na kumkola kwa mawoku getu twaweni. Ukomu ayu pakalawiriti twenga tumuwoniti na tutakula visoweru vyakuwi na kuwabwelera ukomu ayu gwa mashaka goseri, yakaweriti kwa Tati na kalanguziyitwi kwa twenga. Tuwabwelera mwenga shilii shatushiwoniti na kushipikinira, su mwenga mpati kutenda pamuhera natwenga muwumu yatuwera nagu na Tati na Mwana gwakuwi Yesu Kristu. Twankuwalembera vitwatira avi su nemeleru ya twenga imalilika.
Mlungu ndo ulangala
Su ujumbi yatuwupikaniriti kwakuwi na yatuwabwelera mwenga kuwera Mlungu ndo ulangala na kwakuwi kwahera luwindu nakamu. Patulonga kuwera twana uwumu nayomberi na uganu patugendagenda muluwindu, twenga tupaya na matendu getu ganakaka ndiri. Kumbiti patugendagenda muulangala gambira Mlungu ntambu yakalikala muulangala, su hatuweri na umu twaweni gweka na mwazi gwakuwi Yesu Kristu, Mwana gwakuwi, gwankutupunga vidoda vyoseri.
Patutakula kuwera twahera vidoda, twankulipayira twaweni na unakaka kwahera mngati mwetu. Kumbiti patuleka vidoda vyatutenda, yomberi ndo mwaminika na muheri mashaka goseri, hakatulekiziyi vidoda vyetu na kutupunga ukondola woseri. 10 Patutakula kuwera tutenda ndiri vidoda, hatumtendi Mlungu kuwera mpayira na shisoweru shakuwi kwahera mngati mwetu.