LUHAMBA LWA KWANJA LWA PAULU KWA
WATESALONIKI
ULONGOLERU
Luhamba lwa kwanja kwa Watesaloniki lulembitwi na ntumintumi Paulu (1:1). Lulembitwi pamonga mushinja sha malongu muhanu na yimu Pakwiwuka Yesu. Pamonga iwoneka luhamba alu luweriti lwa kwanja kutulwa mu Bibiliya pamahamba gagalembitwi na Paulu. Paulu kaweriti Korintu pakalulembiti luhamba alu kwa wantu yawamjimira Yesu Mutesaloniki, shilii shakashyanjishiti mumwanja gwakuwi kwa pili gwa untumintumi (Matendu 17:1-10). Ilembwa mushintora sha Matendu kuwera shipinga sha wantu yawamjimira Yesu kwana Wayawudi na Wagiriki wavuwa.
Pakushyanjisha shipinga sha wantu yawamjimira Yesu, Paulu kasinditi kulikala nentu aku Tesaloniki, su yomberi katumiti luhamba shakapanu kuwapanana moyu wantu yawamjimira Yesu aku. Luhamba luweriti na matakuliru gavuwa na malagaliru ga kuusu ntambu ya kulikala kwa muntu yakamjimira Yesu. Vilaa vilii Paulu katakuliti kuusu kwiza kwa mala ya pili kwa Kristu Mlopoziya. Pamonga mushipinga sha wantu yawamjimira Yesu aku Tesaloniki wanemeleriti litakuliru ali. Paulu katakulira kwiza kwa mala ya pili kwa Yesu handa shintu sha kuwatenda walikali makaliru yagamfiriziya Mlungu (5:6-8).
Yagaweramu
Paulu kwankwanja luhamba lwakuwi kwa kushilamusiya shipinga sha wantu yawamjimira Yesu na kulonga mayagashii kwa Mlungu toziya ya womberi, shipandi sha 1
Shakapanu kankutakulira kuusu matendu gakuwi na visoweru vyavijegiritwi na Timotewu, shipandi sha 2 mpaka sha 3.
Paulu kankulaviya malagaliru kwa wantu yawamjimira Yesu ntambu yawafiruwa kulikala pawavimana kuwera Kristu hakizi mala ya pili, shipandi sha 4:1 mpaka shipandi sha 5:15.
Paulu kankumalira kwa kushilamusiya kayi shipinga sha wantu yawamjimira Yesu na kushigambira kuwera kila muntu mushipinga ashi kalubetuli luhamba alu, shipandi sha 5:16-28.
1
Neni paulu na Silwanu na Timotewu kwa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu wa Tesaloniki, ndo wantu wakuwi Tati Mlungu, na gwa Mtuwa Yesu Kristu. Manemu na ponga gaweri pamuhera na mwenga.
Makaliru na moyu gwa Watesaloniki
Mashaka goseri nonga maya gashii Mlungu kwajili ya mwenga, na kuhola mashaka goseri mkuluwa kwetu. Kulongolu kwa Mlungu Tati gwetu tuwahola ntambu yamlanguziya njimiru yenu kwa matendu, ufiru wenu ntambu yauweza kutenda lihengu kwa kugangamala, na ntambu litumbiru lyenu mumtuwa gwetu Yesu Kristu.
Walongu wayetu tuvimana handa Mlungu kawafira na handa kawasyagula muweri wantu wakuwi. Toziya shipindi patuwabwelireni Shisoweru Shiwagira shilii shiweriti ndiri shisoweru hera, kwa likakala lya Rohu Mnanagala patuwera na unakaka handa ujumbi awu uweriti wanakaka. Muvimana ntambu yatulikaliti pamuhera na mwenga, tulikala kwa mota ya mwenga. Mwenga mfatiti mfanu gwetu, mumjera Mtuwa. Tembera mbeziwitwi nentu, muuyangiti ujumbi awu kwa nemeleru kulawa kwa Rohu Mnanagala.
Hangu mwenga mwa mfanu guherepa kwa shipinga sha wajimira woseri wa Makedoniya na Akaya. Toziya kulawirana na gangamalu ya mwenga ujumbi wa Mtuwa upikinirika aku ndiri Makedoniya na Akaya hera, kumbiti njimiru yenu kwa Mlungu yenea poseri. Kayi tufira ndiri kutakula nentu. Wantu awa wankuyowera kutyangira kwetu kwiza kwa mwenga, ntambu yamvilekiti kuviguwira vinyagu, wamtenderi Mlungu yakawera mkomu na gwa nakaka. 10 Na vinu wangumhepera Mwana gwakuwi kasuluki kulawa kumpindi kwa Mlungu, Mwana ayu ndo Yesu, mweni Mlungu kamzyukisiyiti kulawa kwa wahowiti na mweni kankutulopoziya mumaya ga Mlungu yagayiza.