LUHAMBA LWA KWANJA LWA PAULU KWA
TIMOTEWU
ULONGOLERU
Luhamba lwa kwanja lwa Paulu kwa Timotewu ndo luhamba ntumintumi Paulu lwakamlembiriti Timotewu mfundwa gwakuwi. Pamonga luhamba alu lulembitwi pakati pa shinja sha malongu sita na mbili mpaka shinja sha malongu sita na msheshi Pakwiyuka Yesu. Shipindi ashi shiweriti shipindi sha mashaka gakuwi ga upeleru ga Paulu ga kulikala pasipanu. Paulu kaweriti pakwegera nentu na Timotewu, mala zivuwa kamkantiti kuwera mwana gwakuwi (Wafilipi 2:22, 1Timotewu 1:2, 1:18).
Alu ndo luhamba lumuwamu lwa mahamba gamsheshi ndogeni Paulu kalulembiti kwa muntu gweka badala ya vipinga vya wantu yawamjimira Yesu. Mahamba gamonga matatu ndo luhamba lwa pili lwa Paulu kwa Timotewu na luhamba lwa Paulu kwa Titu na luhamba lwa Paulu kwa Filimoni. Luhamba lwa kwanja lwa Paulu kwa Timotewu luwera na visoweru vivuwa kuusu kuguwira muvipinga vya wantu yawamjimira Yesu (2:1-15), nzyumi zya walongoziya wa vipinga vya wantu yawamjimira Kristu (3:1-13), na mabereziwu kwa wantu walilori weri kuusu wafunda yawapayira (1:3-11, 4:1-5, 6:2-5). Shitwatira ashi shilanguziya Paulu ntambu yakaweriti pakamfunda Timotewu kawezi kuwera mlongoziya gwa vipinga vya wantu yawamjimira Yesu. Luhamba lwa kwanja lwa Paulu kwa Timotewu luwera na njira zyaziweza kuwatanga walongoziya wa vipinga vya wantu yawamjimira Yesu, wantu wa vipindi vyetu su wawezi kulonguziya weri muutenderu wa kulonguziya vipinga vyawu vya wantu yawamjimira Yesu.
Yagaweramu
Paulu kankwanja kwa kumlamusiya Timotewu, shipandi sha 1:1mpaka shipandi sha 2
Shakapanu kankufata kwa kumpanana Timotewu mabereziwu ga kulilora weri kuusu wafunda yawapayira, shipandi sha 1:3 mpaka shipandi sha 11
Paulu kankwendereya pakalonga ntambu yakawera na mayagashii kwa Yesu, shipandi sha 1:12 mpaka shipandi sha 19
Paulu kankumlagalira Timotewu kuusu uguwira na kuusu walongoziya wa vipinga vya wantu yawamjimira Yesu, shipandi sha 2 shipandi sha 3
Paulu kankumalilira luhamba lwakuwi kwa kumpanana Timotewu malagaliru gamu ga upeleru, shipandi sha 4 shipandi sha 6
1
Neni Paulu ntumintumi gwa Kristu Yesu kwa lilagaliru lya Mlungu Mlopoziya gwetu na Kristu Yesu litumbiru lyetu.
Nukulembera Timotewu yaguwera gambira mwana gwangu gwa nakaka munjimiru. Mlungu Tati gwetu na Mtuwa gwetu Kristu Yesu kakupanani gwenga manemu ga Mlungu na lusungu na ponga.
Makalipiru ga Mafundu ga kupaya
Gulikali aku Efesu, handa ntambu yanukuluwiti nentu panweriti nankugenda Makedoniya. Na aku guwaleweleri wantu walii yawafunda mafundu ga mpayu. Guwagambiri nawakolerana na tambu hera za kupaya pamuhera na kuvimana matawu ga wambuyi yagahera upeleru. Na kugamana matawu gavuwa ga wambuyi, geni gajega likakatala hera, pota kuwanyawa wantu mulihengu lya Mlungu lyalimanika kwa njimiru. Nfiru ya amuli ayi ndo mafiliru yagalawa munjimiru iherepa na kufira kusyagula gaherepa na moyu gwa gwehera vidoda. Wantu wamu waleka njira kwa kugaleka aga na kuvigendera vitwatira vyavifaa ndiri. Womberi wafira waweri wafunda wa Malagaliru ga Musa, kumbiti wavimana ndiri shawatakula ama galii gawagolokera.
Tuvimana handa Malagaliru ga Musa gaherepa, handa pakagatendera ntambu yaifiruwa. Ntambu iraayi gufiruwa kulihola handa Malagaliru ga Musa gatulwa ndiri toziya ya wantu waheri, kumbiti gatulwa toziya ya wantu yawamega malagaliru ga Musa na wantu yawajimira ndiri na wantu yawamtira ndiri Mlungu na wana vidoda na wantu wananagala ndiri na yawamana ndiri njira ya Mlungu na wantu yawawalaga wamawu na watati wawu ama walaga woseri walii. 10 Malagaliru ga Musa gatulwa toziya ya wahumba na wapalu yawaligonja weni kwa weni na yawashuwuza wantu na yawapaya na yawalilapira kwa upaya ama yawatenda shoseri sha kugenderana ndiri na mafundu ga nakaka. 11 Mafundu aga gapatikana Mushisoweru Shiwagira sha ukwisa wa Mlungu yakawera na matekeleru, ndogeni gampananitwi neni mpati kushibwera.
Mayagashii kwa Lusungu lwa Mlungu
12 Mayagashii Mtuwa gwetu Kristu Yesu yakampananiti makakala, toziya ya lihengu lyangu. Nongamayagashi kwa kumona neni ndo mwaminika, kansyaguliti numtenderi. 13 Makashu neni nweriti mwigiranga na mtabisiya na ndenditi ndewu, kumbiti Mlungu kamonera lusungu toziya nweriti ndiri na moyu, hangu nuvimaniti ndiri shanweriti nankutenda. 14 Na Mtuwa gwetu kamupananiti manemu gakuwi gavuwa, kamupananiti njimiru na mafiliru gatuwera naga kwa mukuwera pamuhera na Kristu Yesu. 15 Utakula awu wanakaka nentu na ufaa kujimilwa, Kristu Yesu kiziti pasipanu kuwalopoziya wantu yawatenda vidoda. Naneni nanavidoda nentu ya woseri, 16 Kumbiti Mlungu kamoniriti lusungu neni nweriti nana vidoda nentu ya woseri su Kristu Yesu kalanguziyi uhepera wakuwi woseri kwa neni, handa shilanguziwu kwa walii woseri hawamjimiri shapakanu na kwanka ukomu wa mashaka goseri. 17 Vinu kwa Mfalumi gwa mashaka goseri, yakaweza ndiri kuhowa na yakawoneka ndiri, Mlungu gwa gweka, su na iweri ligoya na ukwisa mashaka goseri! Yina haa. 18 Mwanagwangu Timotewu, nukupanana lilagaliru ali toziya ya visoweru vya umbuyi wa Mlungu vyavikutakulira gwenga pamakashu. Guvitendi visoweru avi su guwezi kulikomanga ngondu iyerepa ya kulikomanga na ukondola, 19 Na gukamuli weri njimiru yaku na kuwera muntu wa kusyagula na kutenda yagawera gaherepa. Wantu wamonga waleka kutenda aga ata waguhalibiziya moyu gwawu. 20 Pakati pawu Himenayu na Alekizanda, ndoweni nuwapanani kwa Shetani, su wavimani nawamwigilanga Mlungu kayi.