6
Wamanda woseri wafiruwa kuwagoya watuwa wawu, su nakuwera na toziya ya wantu kulihigilanga litawu lya Mlungu na kubeziya mafunda getu. Wamanda weni watuwa wawu ndo wantu yawamjimira Yesu nawawabeziya toziya wawaholera womberi ndo walongu wayawu. Pambeli pakuwi, wafiruwa kuwatendera viherepa nentu, Kumbiti wafiruwa kuwatendera weri nentu, toziya awa wawapata ulunda kulinginirana na lihengu lyawu ndo wajimira weni wawafira.
Mafundu gampayu na walunda wanakaka
Gufiruwa kufunda na kubwera vitwatira avi. Handa muntu yoseri yakafunda mafundu gamonga, nayomberi kajimira ndiri visoweru vya nakaka vya Mtuwa gwetu Yesu Kristu na mafundu mumakaliru ga kumfiriziya Mlungu, yomberi kamema malingisi na wala kashimana ndiri shintu. Yomberi ndo yakafira likakatala na ndewu kwa visoweru vyahera na haga gajega weya na ndewu na umatu na mayigilangu na kupayirana, na likakatala lyangali kuwera na upereru wa wantu weni mahala gawu gaperiti, weni wahera kayi unakaka. Ndo walii yawalihola handa kutenda lihengu lya Mlungu ndo njira ya kulipatira ulunda. Kutenda ntambu yakafira Mlungu pamuhera na kutosheka kwana mota nkulu. Toziya tujega ndiri shintu mupasipanu wala tuweza ndiri kuwuya na shintu. Kumbiti handa patuwera nashi shiboga na nguwu, tufiruwa tutosheki navi. Kumbiti walii yawafira kuwera walunda waguwira mumajera na mgomiziwu, na mumatamata ya uzigizigi yaujega kutenduwa guwakwega mukuguwa na uharabisiya. 10 Toziya kufira mpiya nentu ndo shanziru sha ukondola woseri. Wantu wamonga wafiriti nentu kupata mpiya ata wayerayera kutali na njimiru, na wayitenduziya myoyu yawu kwa hinginika nkulu.
Malagaliru ga Paulu kwa Timotewu
11 Kumbiti gwenga muntu gwa Mlungu, gulikali kutali na vitwatira avi vya ukondola. Gutendi galii yagakutenda gujimiriki kwa Mlungu na gakumfiriziya Mlungu na ujimira na ufiru na uhepelera na unanaga. 12 Gutendi ngangamalu kugakanka majeru muujimira gwakalipananiri lifupu lya ukomu wa mashaka goseri lyagushemilitwi shipindi pagujimiriti njimiru yaku palongolu pa wakapitawu wavuwa. 13 Nukulagalira kulongolu kwa Mlungu yakavipananiti ukomu vintu vyoseri, na kulongolu kwa Kristu Yesu yakalaviyiti ukapitawu wa unakaka kulongolu kwa Pontiu Pilatu, 14 nukulagalira gugakoli malagaliru aga pota likosa na kugajimira kwa kwaminika mpaka lishaka Mtuwa gwetu Yesu Kristu pakalawira. 15 Kulawira kwakuwi hakutendeki shipindi shashifaa shitulitwi na Mlungu mpetelwa na yakawera mkolamlima gwa gweka, Mfalumi gwa wafalumi na Mtuwa gwa watuwa. 16 Yomberi gweka yakuwi kalikala mashaka goseri muulangala gweni kwahera muntu yakaweza kugusegelera. Kwahera muntu yakamwoniti ama kwahera muntu yakaweziti kumwona. Kwa yomberi liweri ligoya na makakala gamashaka goseri! Yina haa.
17 Guwalagaliri wantu yawawera walunda muvitwatira vya makaliru ga vinu, nawalibinda ntumbiru lyawu muulunda ya vintu vyakulitumbira ndiri. Kumbiti wamtumbiliri Mlungu yakatupanana vintu vyoseri kwa uvuwa toziya tunemelerwi navi. 18 Guwalagaliri watendi maheri, waweri watenda mafiliru gaherepa gavuwa, naweri wakalamuka na waweri kala kukolerana na wamonga ulunda wawu. 19 Kwa kutenda hangu hakuwatangi kupata ukomu wa mashaka goseri handa vilii muntu hakalijojiniliri vintu vivuwa havimtangi shipindi shashisoka. 20 Timotewu, gushikoleri weri shirii shagupananitwi. Gulishapiri matakuziyanu ga madoda na ukakatala wa shizyigizyigi wa shirii shawashema wantu wamonga “Umana,” Kumbiti umana ndiri. 21 Toziya wamonga wajimira wawera na umana wa mpayu, kulawirana kwakuwi wahagamiziya njimiru. Nuwafilireni mwawoseri maheri ga Mlungu.
Maheri ga Mlungu gaweri pamuhera na mwenga.