LUHAMBA LWA PILI LWA PAULU KWA
WAKORINTU
ULONGOLERU
Luhamba lwa pili kwa Wakorintu lulembitwi na ntumintumi Paulu mushinja sha malongu muhanu na muhanu mpaka malongu muhanu na sita Pakwiyuka Yesu (shipandi sha 1:1). Alu ndo luhamba lwa pili pakati pa mahamba mawili gatuwera nagu Paulu gakavilemberiti vipinga vya wantu yawamjimira Yesu aku Korintu. Wabetula wajimira kuwera pamberi Paulu kawalembiliriti luhamba lwalukalipira kwa Wakorintu kumbiti twahera luhamba alu lyakayoweriti mushipandi sha 2:3-4. Luhamba alu lwa pili kwa Wakorintu luwoneka lulembitwi na Paulu pakaweriti aku Mekadoniya (shipandi sha 2:13).
Luhamba alu lwa pili kwa Wakorintu luwera luhamba lwa ntambu ya gweka toziya luwera luhamba lwa kushinkula moyu. Paulu kankuyowelera nemeleru yakuwi kuusu visoweru viherepa vyakapatiti kulawa kwa Titu kuusu shipinga sha wantu yawamjimira Yesu shashiweriti aku Korintu. Muluhamba alu, tugawona mafundu gagatakulirwa weri kuusu vitwatira vya malaviwu ntambu yalilagalirwa mu Lipatanu lya Syayi, musemu ilii Paulu kankulagalira kuusu kujega mshangu gwa mpiya zya kuzijega aku Yerusalemu toziya ya kuwatanga wantu yawamjimira Yesu (8-9). Iwoneka kuwera wantumintumi wamu yawapayira kulawa kunja kwa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu, waweriti pawatola ungondu yauwera pakati pa wantu mushipinga sha wantu yawamjimira Yesu na Paulu su wapati kulimotiziya weni. Womberi waubeziyiti uwezu wakaweriti nawu Paulu, ashi ndo shilii pamonga shimsongiziyiti Paulu kulanguziya kwa makakala goseri handa ntumintumi gwa Yesu Kristu palii pakamaliriti luhamba alu lwa pili kwa Wakorintu.
Yagaweramu
Paulu kankwanja luhamba lwakuwi kwa kushilamusiya shipinga sha wantu yawamjimira Yesu, shipandi sha 1:1-7
Shakapanu Paulu kankuyowelera mgalambuku gwa mpangu gwa mwanja gwakuwi na visoweru vyakankiti kuusu womberi na mawankula gawu ga luhamba lwakuwi lwa kwanja, shipandi sha 1:8-7:16
Pa aga, Paulu kankuwapanana malagaliru ntambu yakujega mshangu kwajili ya walongu yawawera Yerusalemu, shipandi sha 8:1-9:15
Upeleru, Paulu kankulitakulira mweni kuusu untumintumi wakuwi mweni na kuwagambira vitwatira vivuwa kuusu mwanja gwakuwi gwa kulongolu, shipandi sha 10:1 mpaka shipandi sha 13:10
1
Neni Paulu, ntumintumi gwa Yesu Kristu kwa mafiliru ga Mlungu pamuhera na mlongu gwetu Timotewu twankuwalamusiyani.
Tuwalembelerani mwenga shipinga sha wantu yawamjimira Yesu aku Korintu, na kwa wantu woseri wa Mlungu kila pahala Muakaya. Manemu na ponga zazilawa kwa Mlungu Tati gwetu na Mtuwa gwetu Yesu Kristu gaweri pamuhera na mwenga.
Paulu kalonga mayagashii kwa Mlungu
Kakwiswi Mlungu Tati gwa Mtuwa gwetu Yesu Kristu, Tati yakawera na lusungu na Mlungu yakawakola mawoku muvitwatira vyoseri. Yomberi katukola mawoku muntabika zoseri, su tupati kuwatanga wamonga mukila ntabika, gambira Mlungu ntambu yakatukola mawoku twenga. Yina, ntambu ya ntabika ya Kristu yayiyongereka mngati mwetu na twenga viraa vilii twongereka kukolwa mawoku na Kristu. Handa patutabika, twankutabika su mwenga mutangwi na kulopoziwa. Patukolwa mawoku, viraa vilii na mwenga mkolwa mawoku na kuwapanana makakala ga kuhepelera ntabika zilaa azi zyatuhepelera. Su matumbiru gatuwera naga kwa mwenga ndo makulu nentu, toziya tuvimana kuwera nakaka pamtabika pamuhera natwenga, viraa vilii mwankukolwa mawoku gambira twenga ntambu yatukolwa mawoku. Walongu, tufira tuwaholuziyani ntabika zyazitupatiti Asiya kulii. Ntabika azi ziweriti nkulu kuliku makakala ga twenga, ata tuweriti ndiri na litumbiru lyoseri lya kulikala. Kumbiti mumioyu ya twenga iweriti handa tutozwitwi kulagwa, su tufundwi kuwera natulitumbira twaweni, kumbiti tumtumbiri Mlungu yakawazyukisiya yawahowiti. 10 Yomberi katulopoziyiti mukuhowa gambira atali, nayomberi hakatulopoziyi, na twenga tumtumbira yomberi kuwera hakatulopoziyi kayi. 11 Mwenga mwankututanga kwa kutuluwira kwa Mlungu. Su kuluwa kwa mwenga kwa Mlungu, hakujimilwi, na Mlungu hakatutekeleri na wantu wavuwa hawalongi mayagashii Mlungu toziya ya twenga.
Paulu kankugalambula mwanja gwakuwi
12 Twenga tulitumbira shintu shimu hera, nfiru yatwenga itulanguziya nakaka kuwera kulikala kwa twenga pasipanu na nentu kulikolerana pamuhera na mwenga, tulikaliti kwa unanagala na uherepa wa moyu gwakatupananiti Mlungu, tulonguziwiti ndiri na luhala lwa wantu, kumbiti manemu ga Mlungu. 13 Twankuwalembirani mwenga vitwatira vyamuviweza kuvibetula na kuvimana. Nakulitumbira kuwera hamgamani hweri, 14 toziya mpaka vinu mmana katepu hera. Tuvimana kuwera shakapanu hamuvimani na hamututumbiri twenga gambira twenga ntambu yatulitumbira mulishaka lya Mtuwa gwetu Yesu.
15 Neni pawera na matumbiru aga, nfiriti kuwatyangira mwenga kwanja su mwenga hamtekelerwi mala mbili. 16 Nfiriti kuwatyangira mwenga pampiti kugenda Makedoniya na pambuya kwa mwenga kulawa mumkowa gwa Makedoniya, su muntangi mumwanja gwangu gwa kugenda Yudeya. 17 Hashi, mulihola pampangiti hangu neni nwera gambira muntu yakahera na ugolokeru? Hashi, mulihola kuwera neni amuwa kwa maholu ga untu na kuwera ntakula “Yina, yina” Na “Ndala, ndala” Palaa panu? 18 Mlungu ndo mwaminika, su shilii shatuwagambiriti mwenga, shitwatira ndiri sha “Yina” Na “Ndala” Palaa panu. 19 Toziya Yesu Kristu, Mwana gwa Mlungu, ndomweni neni na Silwanu na Timotewu tumubweriti kwa mwenga, kaweriti ndiri muntu gwa “Yina” Na “Ndala,” Kumbiti yomberi kwakuwi kwana “Yina” Ya Mlungu mashaka goseri. 20 Toziya malagilu goseri ga Mlungu gawera “Yina” Mukristu. Su kupitira mweni “Yina haa” yankulonga kwatwenga kwa ukwisa wa Mlungu. 21 Mlungu mweni yakatenda twenga pamuhera na mwenga mumakaliru getu tukolerani pamuhera na Kristu, Mlungu mweni yakatusyaguliti, 22 yomberi yakatumatikiti shilangaziwu kulanguziya kuwera twenga twawantu wakuwi na kutupanana twenga Rohu Mnanagala mumioyu ya twenga kaweri lilangaliru lyalitulitwi kwajili ya twenga.
23 Mlungu ndo kapitawu gwangu, yomberi kagumana moyu gwa neni. Neni niziti ndiri kayi Korintu kuwatenda muweri na utama. 24 Tufira ndiri kuwalonguziya kwa makakala munjimiru yenu, mwenga mgangamala munjimiru yenu. Twenga tutenda lihengu pamuhera kwa nemeleru ya mwenga.