LUHAMBA LWA PILI LWA
YOHANI
ULONGOLERU
Luhamba lwa pili lulembitwi na ntumintumi Yohani mushinja sha malongu tisa Pakwiyuka Yesu. Yohani kalilanguziyiti ndiri mweni kuwera ndo mlemba kumbiti kalishema mzewi. Yagaweramu muluhamba lwa pili lwa Yohani yalifana nentu na galii yagaweramu Mushisoweru Shiwagira shakalembiti Yohani. Ayi asa ilanguziya palii ntambu yomberi katakulira nakamu kuusu lagaliru lya Yesu lya kulifira na kutula pamuhera mafiliru ga Yesu na kufata malagaliru gakuwi, Yohani 15:9-10; 2Yohani 1:5-6. Ijimirwa kuwera Yohani kalembiti Shisoweru Shiwagira na mahamba galii matatu, luhamba lwa kwanja lwa Yohani na luhamba lwa pili lwa Yohani na luhamba lwa tatu lwa Yohani, shipindi pakalikaliti Efesu.
Yohani kankululemba luhamba alu kwa mawu yakasyagulitwi pamuhera na wana wakuwi, iwezekana kuwera mawu ayu pamuhera na wana wakuwi wankufaniziwa na shipinga sha wantu yawamjimira Yesu. Kayi kalonga kuwera luhamba alu kawalembiriti wantu woseri yawamjimira Yesu. Nfiru ya Yohani ya kululemba luhamba alu ndo kuvipanana moyu vipinga vya wantu yawamjimira Yesu na kuwaberiziya kulawirana na mafundu ga upayira.
Yagaweramu
Yohani kankulwanja luhamba alu kulanguziya ndo ashina gaa yakawalembiliriti na kuwalamusiya wabetula, 2Yohani, shipandi sha 1:1-3.
Shakapanu kankushipanana moyu shipinga sha wantu yawamjimira Yesu na kuwaholuziya kuusu lagaliru likulu, 2Yohani, shipandi sha 1:4-6
Kankuwaberiziya kuusu wafunda wa upayira, 2Yohani, shipandi sha 1:7-11
Yohani kankumalalira luhamba lwakuwi kwa kuwaluwira matekeleru, 2Yohani, shipandi sha 1:12-13
1
Neni mzewi mlongoziya, nukulembera gwenga mawu yagusyagulitwi na Mlungu, pamuhera na wana waku yanuwafira muwunakaka. Neni ndiri gweka yangu hera yanuwafira, kumbiti viraa vilii woseri walii yawaumana unakaka ulii, wawafira mwenga, toziya ya unakaka yawulikala mngati mwetu na hawuwendereyi kulikala pamuhera na twenga mashaka goseri.
Manemu na lusungu na ponga vyavilawiti kwa Mlungu Tati na kwa Yesu Kristu, Mwana gwa Tati, haviweri pamuhera na twenga munakaka na ufiru.
Unakaka na ufiru
Nemeleriti nentu panuwawoniti wamu wa wana waku wendereya kulikala munakaka, gambira Tati ntambu yakatulagaliriti. Vinu mawu yagusyagulitwi na Mlungu, neni nukuluwa, nukulembera ndiri lilagaliru lya syayi, kumbiti lilagaliru liraa lilii lyatuweriti nalu kwanjira kwanja. Tulifiri twaweni kwa twaweni. Ufiru ndo awu, kulikala kwa kugajimira malagaliru ga Mlungu. Lilagaliru lyampikaniriti kwanjira kwanja ndo ali, mfiruwa kulikala kwa kuwulanguziya ufiru.
Toziya wapayira wavuwa walawira mupasipanu, wantu yawajimira ndiri kuwera Yesu Kristu kiziti na kuwera muntu. Muntu gwa ntambu ayi kawera mpayira na mngondu gwa Kristu. Su muliloli weri maweni, su namushiyagamiziya shilii shamtenditi, kumbiti mpati kufupwa lifupu teratera.
Muntu yoseri yakashapira na kulikala ndiri mumafundu kuusu Kristu, kumbiti kankuvyongera vitwatira vyamonga mumafundu, muntu ayu kahera Mlungu. Muntu yoseri yakalikala mumafundu kuusu Kristu, yomberi kawera na Tati na Mwana.
10 Su muntu yoseri pakiza kwa mwenga pota kuwajegera mafundu kuusu Kristu, namumshemera ukaya kwenu ama kumulamsiya. 11 Muntu yoseri yakamulamsiya muntu ayu, kankutenda pamuhera muvitwatira vyakuwi vya ukondola.
Malamusiwu ga kupelera
12 Tembera nanaga gavuwa ga kuwalembera, kumbiti nfira ndiri kuwalembera. Su nankulolera kwiza namweni kuyowera na mwenga, su nemeleru ya mwenga iweri teratera.
13 Wana wa dada gwaku yakasyagulitwi na Mlungu, wankukulamusiya.