LUHAMBA LWA PILI LWA
PETERU
ULONGOLERU
Luhamba lwa pili lwa Peteru litakulilwa kuwera lulembwa na ntumintumi Peteru, kumbiti wabetula wavuwa mashaka aga wajimira ndiri kuwera ndo nakaka. Pamonga kwana muntu gwingi yakalulembiti badala ya Peteru. Mlemba kalongiti kuwera mweni kaweriti mkapitawu gwa kugalola makaliru ga Yesu na asa magalambuku (2Peteru 1:17-18). Handa Peteru ndo yakalulembiti luhamba alu, kalulembiti pakawera Rumi mushinja sha malongu sita Pakwiyuka Yesu, mweni pamberi pa kuhowa kwakuwi. Peteru viraa kalushemiti alu ndo luhamba lwakuwi lwa pili (2Peteru 3:1) pakatula tarehi ya kululemba pa kululemba luhamba lwa kwanja lwa Peteru. Luhamba alu kawalembiriti wantu woseri yawamjimira Yesu.
Peteru Kalulembiti luhamba alu su kawapanana moyu walongu kulikala makaliru gaherepa na kuwaberiziya nawagafata mafundu ga wafunda yawapayira (2Peteru 2). Yomberi kawapananiti moyu womberi kuwalema wantu yawatakula kuwera Yesu hakakawi kuwuya. Badala yakuwi kalonga Mlungu kagoyigoyi ndiri, kumbiti kafira kila muntu kalopoziwi (2Peteru 3:8-9). Ayi ndo toziya ya kulikala makaliru gaherepa (2Peteru 3:14).
Yagaweramu
Peteru kankulimaniziya mweni na kulitakulira kwa wabetula wakuwi, shipandi sha 1:1-2
Shakapanu kankuwaholuziya kuwera wafiruwa kulikala makaliru gaherepa toziya Mlungu kankutuwezesha, shipandi sha 1:3-21
Kayi kankuwaberiziya kuusu wafunda yawapayira na kalongiti shilii hashiwalawiri wafunda yawapayira muupeleru, shipandi sha 2:1-22
Pa aga Peteru kamalilira kwa kuwapanana moyu wantu yawamjimira Yesu kulikala makaliru gaherepa kwa kulitandira kwa kuwuya mala ya pili kwa Yesu, shipandi sha 3:1-17
1
Neni Simoni Peteru, mtenda lihengu na ntumintumi gwa Yesu Kristu, nankuwalembera mwenga kwa uheri wa Yesu Kristu yakawera Mlungu gwetu na Mlopoziya gwetu, mpananwa njimiru teratera na yatwenga. Manemu na ponga gongereki kwa mwenga mukummana Mlungu na Yesu Mtuwa gwetu.
Kulikala gambira wantu yawasyagulitwi na Mlungu
Kwa makakala gakuwi ga shimlungu, Mlungu katupanana vitwatira vyoseri vyatuvifira mumakaliru ga kumguwira kwa kummana mweni yakatushemiti tutendi pamuhera muukulu na kwa uheri wa ukwisa wakuwi na uherepa wakuwi. Kupitira avi yomberi katupanana twenga mafupu makulu na ga mana nentu, su kwa mafupu aga mpati kuzishapira upotuziya wa matamata zidoda zyaziwera pasipanu na kutenda pamuhera muntambu yakuwi ya shimlungu. Toziya ayi, mgangamali kwongera njimiru yenu kwa uheri na kwa uheri wenu kwongera kuvimana, na kwa kuvimana kwenu mwongeri kulikolamlima na kwa kulikolamlima kwenu mwongeri uhepelera na kwa uhepelera wenu mwongeri kumguwira Mlungu. Kwa kumguwira Mlungu mwongeri uganja wa shirongu na kwa uganja wa shirongu mwongeri mafiliru. Pamuhera na goseri aga kwa uvuwa, haziwatendi muweri watenda lihengu yawafaa na kuwera na mota mukummana Mtuwa gwetu Yesu Kristu. Kumbiti muntu yakahera aga kawera lwisi na kaweza ndiri kuwona na kalyaluwa kuwera kapungitwi kala vidoda vyakuwi vya makashu.
10 Su walongu wangu, mgangamali nentu kuwutenda ushemwa wenu na usyagula wenu kwa Mlungu, shiweri shitwatira sha mashaka goseri. Handa pamulikala ntambu ayi, hapeni mulikwali nakamu, 11 na mwenga hamulekeziwi nakamu kwingira muufalumi wa mashaka goseri wa Mtuwa na Mlopoziya gwetu Yesu Kristu.
12 Su hanendereyi kuwaholuziya mashaka goseri vitwatira avi, tembera muvimaniti kala na mgangamala muunakaka yamuwuwankiti. 13 Mona kuwera shitwatira shiherepa kwaneni kuwayumusiya na kuwaholuziya vitwatira avi, shipindi shoseri shanulikala pasipanu, 14 toziya nuvimana kuwera kanongola hanfuwi, Mtuwa Yesu kristu ntambu yakang'ambiriti pota kufifa. 15 Su hantendi kila shaweza nakaka su pakuhowa kwaneni, mwenga hamuwezi kuvihola vitwatira avi shipindi shoseri.
Ukapitawu kuusu ukulu wa Kristu
16 Shipindi patuwafunditi kuusu makakala gakuwi na kwiza kwakuwi Mtuwa gwetu Yesu Kristu, tulitumbira ndiri tambu hera zya upayira. Twenga tuwoniti ukwisa wakuwi kwa masu getu twaweni. 17 Twenga tuweriti shipindi pakapananitwi ligoya na ukwisa kulawa kwa Mlungu Tati, shipindi liziwu palimwiziriti kulawa kwakuwi yomberi yakawera Mlungu Mkulu, palilonga, “Ayu ndo Mwana gwangu yanumfira nentu, nherepeziwa nayomberi.” 18 Kayi twenga twaweni tupikaniriti liziwu ali kulawa kumpindi kwa Mlungu shipindi patuweriti pamuhera nayomberi palugongu lunanagala.
19 Na twenga twana unakaka nentu kuusu ujumbi wa wambuyi wa Mlungu na mwenga hamutendi weri pamushipikanira nakaka, toziya shiwera gambira shikoluboyi shashilangalira muluwindu mpaka papawera mandawira na ntondu ya mandawira ilawiri mumyoyu mwenu. 20 Pa aga, mfiruwa kuvimana kuwera kwahera muntu yakaweza kuwutakulira kwa mahala gakuwi mweni mana ya umbuyi yawuwera Mumalembu Mananagala. 21 Toziya kwahera ujumbi wa shimbuyi woseri yawulawirana na mafiliru ga shimuntu, kumbiti wantu walaviyiti umbuyi wa Mlungu pawalongoziwa na Rohu Mnanagala.