LUHAMBA LWA PILI LWA PAULU KWA
WATESALONIKI
ULONGOLERU
Luhamba lwa pili kwa Watesaloniki lulembitwi na ntumintumi Paulu (1:1). Yomberi kalulembiti alu shipindi sha pakwegera pa kululemba luhamba lwa kwanja kwa Watesaloniki, pamonga mushinja sha malongu muhanu na yimu Pakwiwuka Yesu. Paulu kaweriti kankali Mukorintu pakalembiti luhamba alu kwa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu aku Tesaloniki, shipinga shakashyanjishiti mumwanja gwakuwi gwa pili gwa untumintumi (Matendu 17:1-10). Ilembwa muluhamba lwa Matendu kuwera kwana Wayawudi wamu na Wagiriki wavuwa.
Pamonga shipinga sha Watesaloniki yawamjimira Yesu shifiruwa shivimani kuusu shipindi sha upeleru wa pasipanu na kuusu kwiza kwa mala ya pili kwa Kristu Mlopoziya, toziya Paulu kalembiti gavuwa kuusu aga mumahamba gakuwi goseri mawili kwa Watesaloniki. Luhamba lwakuwi lwa pili luyowelera nentu kuusu shipindi sha upeleru wa pasipanu. Vilaa Paulu kaberiziyiti kuusu yawafira ndiri kutenda mahengu. Kila muntu kafiruwa katendi lihengu su kapati shiboga (6-10).
Yagaweramu
Paulu kanjiti luhamba lwakuwi kwa kulimaniziya mweni na waganja wakuwi, shipandi sha 1:1-2.
Shakapanu kalonga mayagashii Mlungu kwa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu aku Tesaloniki na kuwaluwira kwa Mlungu, shipandi sha 1:3-12.
Mushipandi sha 2, Paulu kankuyowera kuusu shipindi sha upeleru wa pasipanu.
Yomberi katakula kuusu wantu yawalema kutenda lihengu su watendi lihengu, shipandi sha 3:1-15.
Paulu kankumalira luhamba lwakuwi kwa kushilamusiya kayi shipinga sha wantu yawamjimira Yesu, shipandi sha 3:16-18.
1
Neni Paulu na Silwanu na Timotewu twankuwalembelera shipinga sha wantu yawamjimira Yesu aku Tesaloniki, wantu yawawera wa Mlungu yakawera Tati gwetu na Mtuwa gwetu Yesu Kristu. Manemu na ponga ya Mlungu Tati gwetu na ga Mtuwa Yesu Kristu, gaweri pamuhera na mwenga.
Kutoza shipindi sha kwiza kayi Kristu
Walongu wayetu, tufiruwa kulonga mayagashii Mlungu mashaka goseri toziya ya mwenga, toziya njimiru yenu yongereka nentu na kulifira maweni kwankwongereka. Ndo mana twenga tulitumbira mwenga muvipinga vya wantu wa Mlungu yawamjimira Kristu, ntambu yamwendereya kujimira muntabika zyenu zoseri na mumagaziwu gampata. Goseri aga gankulanguziya utoza yaukamilika wa Mlungu, su mwenga hamuweri na unakaka Muufalumi wa Mlungu, ndoweni kwa toziya yakuwi mwankutabika. Mlungu hakatendi shitwatira shiheri kulongolu kwakuwi, hakawawuziliri ntabika walii yawawatabisiya mwenga. Na hakatupanani kwoyera twenga pamuhera na mwenga wantu yatugazika, shipindi Mtuwa Yesu pakaliwonisiya kumpindi kwa Mlungu pamuhera na wantumintumi wa kumpindi yawawera na makakala, hakawatozi kwa kuwayasa mumbamba zya motu wantu woseri walii yawamlemiti Mlungu na walii yakashijimira ndiri Shisoweru Shiwagira sha Mtuwa Yesu. Womberi hawatabiki muntabika ya mashaka goseri na kutulwa gweka kutali na ukwisa wakuwi mkulu, 10 yomberi pakiza mulishaka lilii kuwanka ukwisa kwa wantu wakuwi wananagala na ligoya kulawa kwa woseri yawajimira. Mwenga viraa hamuweri wamwawu, toziya mjimira ujumbi ulii yatuwajegiriti. 11 Su twenga tuwaluwirani kwa Mlungu mashaka goseri, tumluwa Mlungu gwetu kawatendi makaliru gakawatenditi mlikali. Na kawamemiziyi makakala gakuwi gatendi nfiru ya mwenga ya kutenda maheri na kumalira lihengu lyenu lya njimiru. 12 Twankuluwa hangu su litawu lya Mtuwa gwetu Yesu Kristu halikwiswi mngati mwenu, na mwenga mupati ukwisa kwa kuwera pamuhera nayomberi kulawirana na manemu ga Mlungu na Mtuwa gwetu Yesu Kristu.