LUHAMBA LWA PAULU KWA
WAEFESU
ULONGOLERU
Luhamba kwa Waefesu lulembitwi shipindi shimu na luhamba kwa Wakolosayi, mushinja sha malongu sita Pakwiyuka Yesu. Mlemba gwa luhamba alu kalilanguziya mweni kuwera ndo ntumintumi Paulu (shipandi sha 1:1). Wabetula wavuwa wajimira kuwera Paulu ndo yakawalembiriti Waefesu ata maholu ga gweka ga Lamusiwu yagapatikana Muwakolosayi. Toziya ayi luhamba alu lufiruwitwi luzyengeti muvipinga vya wantu yawamjimira Yesu, walii yawaweriti mumkowa agu. Paulu viraa kuyowera kuwera palulembitwi luhamba alu, kaweriti mushibetubetu (shipandi sha 3:1-4:1). Paulu kamupananiti luhamba alu Tikiku yakaweriti Efesu su kalujegi kwa womberi (shipandi sha 6:21-22)
Efesu luweriti lushi lukulu nentu na kwakuweriti liboma lya ukolamlima wa Warumi mukowa gwa Asiya ndidika. Efesu iweriti imanikana nentu kwa numba ya Mlungu mdala gwa Shiyunani yakashemitwi Atemi (Matendu 19:23-31). Shipinga sha wantu yawamjimira Yesu wa aku Efesu, shiyanjiti kwa makakala kumbiti shakapanu shiziti kuwera legilegi, (Ugubutulu shipandi sha 2:1-7).
Mushipandi sha kwanja sha luhamba lwakuwi Paulu kalonga Mlungu ntambu yakawasyaguliti wantu wakuwi na kuwalopoziya kulawa muvidoda vyawu kupitira Yesu Kristu. Kashifaniziya shipinga sha wantu yawamjimira Yesu na nshimba ya Yesu na Yesu ndo mtuwi gwa nshimba ayi, kayi gambira numba na Yesu ndo kawera libuwi likulu lya pambwega. Na pahala pa shipandi sha pili sha luhamba lwakuwi Paulu kankulaviya malagaliru kwa makaliru ga wantu yawamjimira Yesu.
Yagaweramu
Paulu kankulilanguziya yomberi mweni na kuwalamusiya Waefesu, shipandi sha 1:1-2
Shakapanu kankushigambira shipinga sha waumini wa Mlungu kuwera pakwegera na Kristu, shipandi sha 1:3-3:21
Paulu kankulemba ntambu ya wantu yawamjimira Yesu na ntambu yawafiruwa kulikala, shipandi sha 4:1-6:20
Muupeleru Paulu kankuwapanani vitwatira vya kumalalira, shipandi sha 6:21-24
1
Neni Paulu, kwa mafiliru ga Mlungu, wera ntumintumi gwa Yesu Kristu.
Nuwalembiriti mwenga wantu wa Mlungu yamulikala Efesu yamuwera waminika kwa kulikolerana pamuhera na Yesu Kristu.
Manemu na ponga ga Tati gwetu Mlungu na Mtuwa gwetu Yesu Kristu gaweri pamuhera na mwenga.
Matekeleru ga shirohu Mukristu
Kakwiswi Mlungu Tati gwa Mtuwa gwetu Yesu Kristu! Toziya mukulikolerana pamuhera na Kristu yomberi katutekeleriti twenga kwa kutupanana matekeleru goseri ga shirohu ga kumpindi kwa Mlungu. Su pamberi pa kuumbwa pasipanu, Mlungu katusyaguliti kala twenga tuweri wakuwi kwa kulikolerana pamuhera na Kristu, su tuweri wananagala pota na kuwera shidoda kulongolu kwakuwi. Toziya ya mafiliru gakuwi, Mlungu kalongiti kala kuwera kupitira Yesu Kristu katutenditi twenga tuweri wana wakuwi, hangu ndo ntambu yakafiriti na shashimuherepeziyiti. Su twenga tumuzyumi Mlungu manemu gakuwi gana ukwisa, toziya yakatupanana hera Mwana gwakuwi yakamfira nentu!
Kwa mwazi gwakuwi Kristu, twenga twankulopoziwa na kulekiziwa vidoda vyatutenda. Ndo ntambu yauwera ukulu wa manemu ga Mlungu gakatupananiti twenga kuvuwa!
Muluhala lwakuwi na malifa gakuwi goseri Mlungu katenditi shilii shakapangiti kutenda na katutenditi tugamani galii gagalififiti, gakafiriti kugatenda kupitira Kristu. 10 Aga hagatendeki mumashaka galii gakatuliti Mlungu pagasoka, guweriti gwakujojinira viwumbi vyoseri pamuhera, kila shintu kumpindi kwa Mlungu na pasipanu vilongoziwi na Kristu.
11 Vintu vyoseri vitendeka ntambu yakafiriti Mlungu, yomberi katusyagula twenga tuweri wantu wakuwi kwa kulikolerana pamuhera na Kristu ntambu yakafiriti, kaamuwiti hangu kwanjira lupaga. 12 Su twenga yatulongoleriti kumtumbira Kristu, tufiruwa tuwuzyumi ukwisa wa Mlungu!
13 Na mwenga viraa muwera wantu wa Mlungu, pampikaniriti unakaka wa ujumbi wa Shisoweru Shiwagira shashijegiti ulopoziya. Mwenga mumjimiriti Kristu na Mlungu kawatuliti shilangaliru kuwera wantu wakuwi kwa kuwapanana Rohu Mnanagala yakamlagiliti. 14 Rohu Mnanagala ndo yakatutenda tuweri na unakaka kuwanka goseri Mlungu gakawalagiliti wantu wakuwi na shitwatira ashi shitulanguziya nakaka kuwera Mlungu hakawalekiziyi woseri yawawera wakuwi. Tuuzyumi ukwisa wakuwi!
Ntambu Paulu pakawaluwiriti Waefesu kwa Mlungu
15 Toziya ayi kwanjira pampikaniriti njimiru yenu kwa Mtuwa Yesu na mafiliru genu kwa wantu wa Mlungu, 16 ndekiti ndiri kumgambira Mlungu mayagashii toziya ya mwenga. Panumluwa Mlungu nuwalyaluwa ndiri, 17 su numuluwa Tati yakawera na ukwisa, Mlungu gwa Mtuwa gwetu Yesu Kristu, kawapanani Rohu gwakuwi yakawatenda mwenga muweri na luhala na kuwagubutulireni Mlungu, su mwenga hamummani nentu. 18 Numuluwa Mlungu kawatangi mwenga mpati kulimana litumbiru lilii lyakawashemerani na ukwisa mkulu wa lifupu lya uhala lyakawatuliliti wantu wakuwi, 19 mpati kuumana uwezu wakuwi ntambu yawuwera mkulu nentu toziya ya twenga yatujimira. Uwezu awu wawutenda lihengu mngati mwa twenga, ulifana na makakala galii makulu nentu 20 gakamzyukisiyiti Kristu na kamkalasiya pahala pa ukolamlima kumpindi. 21 Aku Kristu kawera mkulu gwa wakulu, kankukolamlima mukila kolamlima na wanauwezu na makakala na watuwa, kankukolamlima kila rohu yayitumbirwa mupasipanu na pasipanu payiza. 22 Mlungu kamupananiti Yesu uwezu wa vintu vyoseri na kumtula kuwera mtuwi gwa vintu vyoseri mushipinga sha wantu yawamjimira Yesu. 23 Shipinga sha wantu shawamjimira Mlungu ndo nshimba ya Kristu. Shipinga sha wantu shawamjimira Mlungu shimemiziwa na Kristu na Kristu kamemiziya kila shintu pahala poseri.