LUHAMBA LWALULEMBITWI NA
YAKOBU
ULONGOLERU
Luhamba lwa Yakobu lulembitwi na muntu yakashemitwi Yakobu. Pamonga Yakobu kaweriti mlongu gwa Yesu, yakaweriti mlonguziya gwa shipinga sha kwanja sha wantu yawamjimira Yesu na kaweriti yumu gwa shyoteramotu sha Yerusalemu (Matendu 15:13). Muluhamba ntumintumi Paulu lwakawalembiriti Wagalatiya, kamshemiti Yakobu “mpanda” ya shipinga sha wantu yawamjimira Yesu, (Wagalatiya 2:9). Wabetula wajimira kuwera luhamba lwa Yakobu lulembitwi pamberi pa mivinja malongu muhanu Pakwiyuka Yesu. Kwanjira Yakobu pakaweriti mlonguziya gwa shipinga sha wantu yawamjimira Yesu aku Yerusalemu, iwezekana yomberi kalulembiti pakalikaliti aku.
Yakobu kawalembiliriti “makabila lilongu na mbili yawapalanganiti aku na aku muisi zimonga” (1:1). Malembu ga Yakobu gawausu wantu woseri yawamjimira Yesu kumbiti matenderu ga visoweru “makabila lilongu na mbili” gatenda iwezikani kuwera Yakobu kawalembiliriti wantu wa Shiyawudi yawamjimiriti Yesu. Toziya luhamba luwera na lengu lya kusoka muvipinga vya wabetula wa ntambu zivuwa, na luwera na mafundu gavuwa. Yakobu kayoweriti nentu mukulinganira munjimiru na matendu kuwera njimiru ya nakaka yiwoneka mumatendu (2:17). Vulaa Yakobu kaberiziyiti kuusu kulanguziya ubagula kwa wantu yawawera walunda na wahushu (2:1-4) na kutugambira twenga tuliloli nentu kuusu galii gatuyowera (3:1-12).
Yagaweramu
Yakobu kankuwalamsiya wabetula wakuwi, mushipandi sha 1:1.
Shakapanu kankuwapanana moyu wantu yawamjimira Yesu kuhepelera pawawera muntabiku, shipandi sha 1:2-27
Yomberi kalonga ntambu yaiwera na mana kwa njimiru kulanguziwa kupitira matendu, shipandi sha 2:1-26.
Pa aga kalonga makakala ga visoweru ntambu yaviwera kuwera, shipandi sha 3:1-12.
Su Yakobu kankutakulira luhala lwa Mlungu luwera ntambu yingi na luhala lwa wantu wa pasipanu, shipandi sha 3:13 mpaka shipandi sha 4:10.
Yomberi kankuwaberiziya wabetula wakuwi nawalitumba, shipandi sha 4:11 mpaka shipandi sha 5:6.
Yakobu kankumalilira luhamba lwakuwi kwa kuwapanana malagaliru ga ujumula, shipandi sha 5:7-20.
1
Malamusiwu
Neni Yakobu, ntumintumi gwa Mlungu na gwa Mtuwa Yesu Kristu, nuwalembera mwenga makabila lilongu na mawili ga Israeli yagaweriti kila pahala pasipanu! Nuwalamsiya.
Kujimira na luhala
Walongu wangu, muliholi kuwera na nemeleru nakamu pampatwa na majeru ga ntambu yingiyingi, muvimana handa kujerwa kwa njimiru yenu hayiwapanani uhepelera. Muweri na unakaka kuwera uhepelera wenu hawumalili lihengu mngati mwenu, mpati kuwera teratera na wagangamala pota kupungukiwa shoseri. Kumbiti handa yumu gwenu kahera luhala, su kafiruwa kumluwa Mlungu, nayomberi hakamupanani, toziya Mlungu kawapanani woseri kwa uvuwa na kwa mawoku mawili. Kumbiti kafiluwa kuluwa kwa njimiru pota na shashatika. Muntu yakawera na shashatika ndo kawera gambira makupala ga mubahali, geni gasukumwa na kwaswakwaswa na lipuga. Su muntu yakawera na maholu gingi, nakalihola kuwera kapata shoseri shilii kulawa kwa Mtuwa. Toziya muntu yakawera na maholu gingi, kagalambuka galambuka munjira zyakuwi.
Uhushu na Ulunda
Mlongu yakawera muhushu, kafiruwa kunemelera kwa kukweniziwa kwakuwi, 10 nayomberi mlunda kafiruwa kunemelera kwa kusulusiwa kwakuwi, toziya mlunda hakawuki gambira uluwa wa kuntundu. 11 Mshenji gulawira na kwa livuki lyakuwi likalipa liyumiziya vimeru, na uluwa wakuwi utuluka na uherepa wakuwi woseri upera. Ntambu iraa ayi mlunda nayomberi akagamiziwi mumahengu gakuwi.
Vitwatira vya kujerwa
12 Mbaka muntu yakasigala mwaminika mumajeru, toziya pakahepelera, hakanki lijenjeri lyakuwi, ukomu ulii Mlungu wakawalagiliti walii yawamfira. 13 Handa muntu pakajerwa nakalonga, “Njerwa na Mlungu!” Toziya Mlungu hapeni kajerwi na ukondola, ama hapeni kamujeri muntu yoseri. 14 Kumbiti muntu kazyangalirwa pakanikwa na kugomuziwa na matamata zyakuwi zidoda. 15 Shakapanu matamata payiwula ilera vidoda, na vidoda pavikamala vilera kuhowa.
16 Walongu wangu yanuwafira, muntu nakawapayira! 17 Kila lifupu liherepa na lyalikamilika lilawa kumpindi kwa Mlungu Tati, yakanyawiti miweru yoseri yaiwera kulyera. Mlungu hapeni kagalambuki ama kuwera na ntambu ya kugalambuka. 18 Kwa kufira kwakuwi mweni katupananiti ukomu kwa shisoweru shakuwi shanakaka, su tuweri gambira mabenu ga kwanja pakati pa viwumbi vyakuwi.
Kushipikinira na kushijimira shisoweru sha Mlungu
19 Walongu wangu yanuwafira, mushiholi shisoweru ashi, kila muntu kapikaniri kamkamu, kumbiti nakalopokera kulonga ama kukalala. 20 Muntu yakawera na maya kaweza ndiri kutenda galii yagamfiriziya Mlungu yagawera ga nakaka. 21 Hangu, muleki kutali vitwatira vyoseri vidoda na matendu madoda gavuwa gageneya, mumjimiri Mlungu na kwanka shisoweru shashiyalitwi mumyoyu mwenu, na shiweza kuwalopoziya.
22 Namulipayira mwaweni kwa kupikinira hera shisoweru sha Mlungu, su mtendi ntambu yashilonga. 23 Toziya muntu yakapikanira hera shisoweru pota kutenda ntambu yashilonga, kalifana na muntu yakalilola sheni shakuwi mweni mushiloleru. 24 Kalilolaga, shakapanu kagenda zyakuwi, na katepu kalyaluwa ntambu yakawera. 25 Kumbiti muntu yakalilola weri lilagaliru teratera lyaliwapanana wantu ulekeru, na yakendereya kulikolera, na kulipikanira ndiri hera na shakapanu kulilyaluwa, kumbiti kalitenda nakamu, muntu ayu hakatekelerwi mukila shintu shakatenda. 26 Handa muntu pakalishera kuwera yomberi ndo muntu gwa njira ya kumfata Mlungu, kumbiti kaweza ndiri kululewelera lulimi lwakuwi, su kalipayira mweni, na njira yakuwi ya kumfata Mlungu yahera mota.
27 Njira yaiherepa ya kumfata Mlungu na yahera likosa kulongolu kwa Mlungu Tati ndo ayi. Kuwatanga washiwa na wakenja mutabu zyawu, na kulilolera weri weni nawudodisiwa pasipanu.