4
Uganja kwa vitwatira vya pasipanu
Ngondu na makomangu pakati pa mwenga vilawa koshi? Vilawa mumatamata zyenu zidoda zyazilikomanga kila mala munshimba mwenu. Mfira vintu kumbiti muvipata ndiri, su mwa kala kulaga, mfira nentu kupata vintu kumbiti muvipata ndiri. Su mwankulitenderana ngondu na kulikomanga. Mpata ndiri shilii shamfira toziya mushiluwa ndiri kwa Mlungu. Na pamluwa mpata ndiri toziya mluwa kwa nfiru idoda, mluwa su mpati kufiriziya matamata zyenu. Mwenga wantu yamuwera ndiri waminika, hashi, muvimana ndiri kuwera ganja gwa pasipanu ndo kuwera mngondu gwa Mlungu? Yoseri yakafira kuwera ganja gwa vitwatira vya pasipanu kalitenda kuwera mngondu gwa Mlungu. Ama namulihola kuwera Malembu Mananagala gahera unakaka pagalonga, “Rohu ulii Mlungu yakamtula mngati mwetu kawera na weya ng'anji.” Kumbiti manemu gatupananwa na Mlungu gawera na makakala nentu, ntambu yagalonga Malembu Mananagala, “Mlungu kawasinga wantu yawawera na malingisi kumbiti kawalanguziya manemu wantu yawawera wananaga.”
Su mumjimiri Mlungu, mumsingi Shetani, nayomberi hakawatiri. Mumsegeleri Mlungu, nayomberi hakawasegeleri mwenga. Mguluri mawoku genu mwenga yamutenda vidoda! Muyipungi myoyu yenu mwenga wafyangu! Muweri na hinginiku, mlili na kudaya. Kuseka kwa mwenga kuweri kulila, na nemeleru ya mwenga iweri hinginiku. 10 Mulinanagaziyi kulongolu kwa Mtuwa, nayomberi hakawanyasuli.
Mabereziwu ga kumtoza muyagu
11 Walongu, namulitakulirana madoda maweni kwa mwenga. Yakamtakulira madoda mlongu gwakuwi ama kumtoza, muntu ayu kalitakulira madoda na kulitoza Lilagaliru lya Mlungu. Pagulitoza Lilagaliru lya Mlungu, su gwenga gulijimira ndiri Lilagaliru lya Mlungu kumbiti gulitoza. 12 Mlungu gweka yakuwi ndo yakatula Lilagaliru na kutoza. Ndo gweka yakuwi hera yakaweza kulopoziya na kwagamiziya. Su gwenga gwa gaa ata gumtozi muyagu?
Mabereziwu ga kuwera na malingisu
13 Su vinu mpikaniri mwenga yamlonga, “Leru ama shirawu hatugendi mulushi tunga na kulikala aku kwa shipindi sha shinja shoseri, hatuwuzi vintu na kupata mota.” 14 Mwenga muvimana ndiri ata makaliru genu ntambu hagaweri shirawu! Mwenga mulifana na lifukafuka lyalilawira kwa shipindi shididini hera na kuwuka kayi. 15 Ira memfiriziwi kulonga, “Mtuwa pakafira hatulikali na kutenda ashi ama shilii.” 16 Kumbiti vinu mwankulidumba na kulitumba, matumbiru ga ntambu yoseri ayi ndo madoda.
17 Su muntu yakamana kutenda maheri na pakaleka kutenda, kankutenda vidoda.