2
Ndowa mulushi lwa Kana
Lishaka lya tatu kuweriti ndowa mulushi lwa Kana, kumkowa Galilaya. Mawu gwakuwi Yesu kaweriti palaa, Yesu pamuhera na wafundwa wakuwi nawomberi wawashemiriti ku ndowa. Divayi payiperiti, mawu gwa Yesu kamgambira, “Kwahera divayi.”
Yesu kamwankula, “Mawu, nagung'ambira shakutenda. Saa yaneni yankali.”
Mawu gwa Yesu kawagambira wantumintumi, “Mtendi shoseri shakawagambireni.”
Palii paweriti na vulu sita zya mabuwi na kila lumu luweziti kutulwa mashi shyasi sha madebi mawili ama matatu. Iweriti wayitula paliii toziya ya shitiba sha Shiyawudi sha kunawira. Yesu kawagambira wantumini, “Mumemiziyi viwiga avi mashi.” Nawomberi wavimemiziya mashi nduu, shakapanu kawagambira, “Vinu mteki mashi aga mwakamjegeri mkulu gwa msambu.” Womberi watola mashi na kumjegera yomberi, su vinu mashi gagalambusiwa gawera divayi na kagalawalira. Mkulu gwa msambu kavimana ndiri kwayilawiriti divayi, su wantumintumi pawatekiti mashi wavimaniti, mkulu gwa msambu kamshemiti mpalu gwa ndowa 10 kamgambira, “Kila muntu kaitandaga divayi iherepa huti ata pawikuta kala, kaitandaga ilii ifaa ndiri. Kumbiti gwenga guitula divayi iherepa mpaka vinu!”
11 Yesu katenda liuzauza ali lya kwanja haku Kana mu Galilaya, kaulanguziya ukwisa wakuwi na wafundwa wakuwi wamjimira.
12 Pagalawiriti kala aga, Yesu pamuhera na mawu gwakuwi na walongu wakuwi na wafundwa wagenditi Kafarinaumu na walikaliti kuliya mashaka gavuwa ndiri.
Yesu kingira Mnumba nkulu ya Mlungu
Matayu 21:12-13; Mariku 11:15-17; Luka 19:45-46
13 Msambu gwa Pasaka gwa Wayawudi guweriti gwa pakwegera, su Yesu kagenditi Yerusalemu. 14 Mnumba nkulu ya Mlungu kawawoniti wantu wankuwuza wang'ombi na wakondolu na wangunda na viraa wantu wamonga wankuvunjira mpiya pawalivaga pameza zawu. 14 15 Kanyawiti ntomondu ya lugoyi na kawawinga wavigongolu woseri walawi kunja kwa Numba nkulu ya Mlungu, pamuhera na wakondolu na wang'ombi, kazigalambuziya meza zawatendiriti kuvunjira mpiya na kuzipalasiya mpiya zawu, 16 na kawagambira walii woseri yawaweriti wankuwuza wangunda, “Muusii vintu avi panu! Muleki kutenda numba ya Tati gwangu iweri pahala pa soku!” 17 Wafundwa wakuwi waliholiti Malembu ntambu yagalembitwi, “Mlungu, kulilaviya kwaneni munumba mwaku kuyaka mumoyu mwangu gambira motu.”
18 Wakulu wa Shiyawudi wamu wamkosiya Yesu, “Hagutendi liuzauza gaa kutulanguziya twenga handa gwana uwezu kutenda vitwatira avi?”
19 Yesu kawankula, “Hambomoli Numba nkulu ya Mlungu ayi, neni hanuyijengi kayi kwa mashaka matatu.”
20 Wayawudi wamkosiya, “Numba nkulu ya Mlungu ayi waijengiti kwa mivinja milongu msheshi na sita! Hashi, gwenga hagujengi kwa mashaka matatu?”
21 Kumbiti numba nkulu ya Mlungu Yesu yakayitakuliti ndo nshimba yakuwi. 22 Su pakazyukisiwitwi kulawa kwa wahowiti, wafundwa wakuwi waliholiti handa katakuliti aga na wagaaminiti Malembu Mananagala na shilii shakatakuliti Yesu.
Yesu kayimana myoyu ya wantu woseri
23 Yesu pakaweriti Yerusalemu shipindi sha msambu gwa Pasaka, wantu wavuwa wamjimiriti pawawoniti mauzauza gakatenditi. 24 Yesu kalilaviya ndiri kwa womberi, toziya kayimaniti myoyu yawu woseri. 25 Kafira ndiri wamgambiri shoseri kuusu wantu, toziya kavimaniti weri vitwatira vyoseri yaviweriti mumyoyu mwawu.