LUHAMBA LWA
YUDA
ULONGOLERU
Litawu lya mlemba gwa luhamba alu lwa Yuda, liraa ali ndo litawu lya luhamba alu. Yuda kalimaniziya mweni kuwera ndo mlongu gwa Yakobu yakaweriti mlongu gwa Yesu. Su yomberi viraa imanika kuwera kaweriti ndo yumu gwa walongu wa Yesu (Yuda musitari gwa kwanja). Tuvimana ndiri kuwera luhamba alu luweriti kwajili ya shipinga sha wantu wamu yawamjimira Yesu ntambu yailanguziya malembu kulawa Lipatanu ligona, wabetula wa kwanja wa luhamba alu lya Yuda, waweriti ndo Wayawudi. Pamuhera na hangu, kalulemba luhamba alu kwa, “woseri yawashemwa yawamfira Mlungu Tati, yawatulitwi kwajili ya Yesu Kristu” (Yuda musitari gwa kwanja). Pamonga luhamba alu lulembitwi shinja sha malongu sita Pakwiyuka Yesu.
Nfiru nkulu ya kulemba luhamba alu kwa wantu woseri yawamjimira Yesu, kuwaberiziya nawapotuziwa na mafundu ga wafunda yawapayira (Yuda musitari gwa msheshi). Yomberi kalanguziyiti vitwatira vyavilawiliti Mulipatanu ligona su kugapanana makakala maholu gakuwi. Muluhamba alu kwana maholu gavuwa yagalifana na maholu yagawera muluhamba lwa pili lwa Peteru, pamuhera na mabereziwu kuusu wafunda yawapayira, Yuda musitari 4; 2Peteru 2:1, viraa kankulanguziya malembu kuusu wantumintumi wa kumpindi na Sodoma na Gomora.
Yagaweramu
Yuda kakwanja kwa kuwamaniziya wabetula wakuwi, Yuda musitari gwa 1-2.
Shakapanu kankulaviya nfiru yakuwi ya kulemba luhamba ndo kuwaberiziya kuusu wafunda yawapayira, Yuda musitari gwa 3-4.
Kalaviya mifanu kulawa kwa wantu na malawiru Mulipatanu ligona, Yuda musitari gwa 5-16.
Shakapanu kankuwagambira kila shawafiruwa kutenda kulawirana na maberiziwu, Yuda musitari gwa 17-23.
Upeleru kankumalilira luhamba lwakuwi kwa kumzyuma Mlungu, Yuda musitari gwa 24-25.
1
Neni Yuda, ntumintumi gwa Yesu Kristu na mlongu gwa Yakobu. Nankuwalembera mwenga yamushemitwi na Mlungu Tati, na yamfiruwa na Mlungu Tati na yamulikala mumafiliru gakuwi na kulolerwa weri kwajili ya Yesu Kristu. Lusungu na ponga na ufiru viweri vivuwa kwa mwenga.
Wafunda wa upayira
Waganja wangu, neni nweriti na matamata ga kuwalembera kuusu ulopoziya ulii yatuwutenda pamuhera, kumbiti mona iherepa kuwalembera na kuwaluwa muyiteteyi kwa gangamala njimiru Mlungu yakawapananiti wantu wakuwi mala yimu hera kwa shipindi shoseri. Toziya kwana wantu wamu yawaliyingiziyiti kwa bada pakati penu, wantu weni utoza wawu ulembitwi Mumalembu Mananagala kwanjira makashu, womberi wamjimiriti ndiri Mlungu na kumupanana ligoya, wantu yawagalambula ujumbi wa manemu ga Mlungu gwetu, su wapati kutenda undiyandiya na kumlema Yesu Kristu, yakawera Mkolamlima na Mtuwa gwetu gweka yakuwi. Tembera muvimaniti kala nakamu vitwatira vyoseri avi, vinu nfira kuwaholuziya kuwera Mtuwa pakawalopoziyiti wantu wakuwi kulawa Misri, shakapanu kawagamiziyiti walii yawalemiti kujimira. Na wantumintumi wa kumpindi wasinditi kugoloka weri mumpenu zyawu zyawapananitwi, kumbiti wagalekiti makawu gawu weni, Mlungu kawatatiriti muluwindu dunu kwa minyololu ya mashaka goseri su watozwi mulishaka lilii likulu. Muliholi viraa Sodoma na Gomora na lushi zya mumbwega mwakuwi, wenikaya wakuwi watenditi uhumba gambira wantumintumi wa kumpindi ntambu yawatenditi uhumba na vitwatira vya kugalambula nshimba ntambu yakanyawiti Mlungu, wapananitwi azabu mumotu gwa mashaka goseri, su liweri Libeliziwu kwa wantu woseri.
Ayi ndo ntambu yawawera wantu awa. Kulota kwawu kuwalonguziya kuzidodisiya nshimba zyawu weni, walema uwezu wa Mlungu na kuvihigilanga viwumbi vya kumpindi kwa Mlungu. Kumbiti ata Mikaeli ntumintumi mkulu gwa kumpindi, katenditi ndiri hangu, pakasinganiti na Mkondola kuusu nshimba ya Musa, Mikaeli kajeriti ndiri kumtoza Mkondola kwa mayigilangu, kumbiti kalongiti, “Mtuwa kakukalipiri.” 10 Kumbiti wantu awa wavigilanga vintu vyawavimana ndiri. Kwana vitwatira vyawavimana na wavitenda pota kuvihola, gambira wankanyama ntambu yawatenda, toziya wankanyama wahera mahala, na vitwatira avi vyankuwahalabisiya wantu weni. 11 Shondi kwawu! Womberi yawagufata mgenderanu gulaa gulii gwa Kaini. Toziya ya mpiya, womberi watugiriti mota mulikosa lya Balamu na watenditi msindu gambira Kola na hawagamili gambira yomberi ntambu yakagamiriti. 12 Awa ndo wantu yawatenda pamuhera na mwenga mushiboga shenu sha ufiru pota kuwona soni. Womberi wawera gambira matalawu ga hatali gagaweza kugwamiziya mtumbwi na waweriti gambira walolera yawaliliziya weni hera na waweriti gambira mawundu yagahera mashi yagalonguziwa kwa liyega na waweriti gambira mitera yahera mabwajubwaju mushipindi sha kubena, yayitupulitwi na kufuwa nakamu, 13 wantu awa wawera gambira makupala makulu ga bahali, na matendu gawu ga soni galawa gambira ufulufulu. Womberi wawera gambira ntondu zyazyagamila, zyeni zitulwa mashaka goseri muluwindu dunu.
14 Na Henoki, muntu gwa shiyiwuku sha saba kwanjira Adamu, katungiti kala kuusu wantu awa pakalonga, “Guloli, Mtuwa kankwiza pamuhera na wantumintumi wakuwi wananagala wa kumpindi yaguweza ndiri kuwawalanga 15 su kumtoza kila muntu yakamjimiriti ndiri Mlungu na kumupanana ligoya na kuwazibu wantu woseri yawalemiti kumjimira Mlungu na kumupanana ligoya toziya ya matendu gawu goseri madoda gawatenditi pota na kumshera Mlungu, na toziya ya visoweru vyoseri vyavikalaziya vyeni wantu yawatenda vidoda vyawamtakuliriti.”
16 Wantu awa ndo yawakukulika na yawalalamika na wafata matamata zyawu zidoda, walikoma shifuwa na kuwazyuma wantu wamonga toziya ya mota zyawu weni.
Maberiziwu na malagiru
17 Kumbiti mwenga waganja wangu, muliholi galii gamgambiritwi pamberi na wantumintumi wa Mtuwa gwetu Yesu Kristu. 18 Wawagambiriti, “Mashaka ga upeleru hawalawili wantu yawamjimira ndiri Mlungu, wantu yawafata matamata zyawu zidoda, womberi hawawatenderi lidufiya.” 19 Wantu awa ndo yawajega mabagulanu pakati penu, wantu wa maholu ga shipasipanu, wantu yawahera Rohu gwa Mlungu. 20 Kumbiti mwenga, waganja wangu, mulinyawi maweni gweka munjimiru yenu yayiwera nanagala nentu na muluwi Mlungu kwa makakala ga Rohu Mnanagala. 21 Muliloleri weri muufiru wa Mlungu, pamuluhepa lusungu lwa Mtuwa gwetu Yesu Kristu, su kawajegi muwukomu wa mashaka goseri. 22 Muweri na lusungu kwa wantu woseri yawawera na lyoga, 23 muwalopoziyi wamonga kwa kuwanyasula kulawa mumotu gwa utoza, kumbiti kwa wamonga muwawoneri lusungu pamuwera na lyoga, pamuzikalalira ata nguwu zawu zyazidodisiwitwi na madowa ga matamata zawu zidoda.
Maluwa ga kumluwa Mlungu
24 Su yomberi kaweza kuwalolera weri su namguwa na kuwajega mwenga pota likosa mpaka kulongolu kwa ukwisa wakuwi na kwa nemeleru, 25 kwa Mlungu gweka yakuwi na Mlopoziya gwetu, uweri ukwisa na ukulu na makakala na uwezu na ukolamlima kwa njira ya Kristu Yesu Mtuwa gwetu, kwanjira makashu pamberi pa kuwumbwa kwa pasipanu na vinu na ata mashaka goseri. Yina haa.