28
Kuzyuka kwa Yesu
Mariku 16:1-10; Luka 24:1-12; Yohani 20:1-10
Palipititi lishaka lya Kwoyera, mandawira putiputi lishaka lya jumapili, Mariya Magidalena na Mariya yumonga ulii, wagenditi kulilola lipumba. Palaa palii kulawira kutikinyika kukulu kwa isi, ntumintumi gwa kupindi gwa Mtuwa kiziti kulawa kumpindi, kalibiringisiya libuwi lilii na kalivagira. Kawonikaniti gambira umemi na nguwu zyakuwi ziweriti neru mbuu. Walolera lipumba waweriti na lyoga likulu ata wawera gambira wantu yawahowa.
Ntumintumi gwa kumpindi kawagambira wadala walii, “Namtira mwenga! Nuvimana kuwera mwankumsakula Yesu yawampingikiti. Kwahera panu, toziya Kazyuka ntambu yakalongiti. Mwizi mloli pahala pawamtuliti. Su mgendi kanongola vinu na mwakawagambiri wafundwa wakuwi, ‘Kazyuka kulawa kwawahowiti na kankuwalongolera kugenda ku Galilaya, aku hamumuwoni yomberi!’ Muliholi shanuwagambirani.”
Wadala awa walawiti kanongola mulipumba, watuga kugenda kuwagambira wafundwa wakuwi, pawawera na lyoga na nemeleru nkulu.
Vumu Yesu kaliwona nawomberi na kuwagambira, “Mwakashina?” Womberi wamwizira na kumsuntamalira pamagulu gakuwi na wamguwira. 10 Yesu kawagambira “Namtira! Mgendi mwakawagambiri walongu wangu wagendi Galilaya, aku hawamoni.”
Shawatakuliti walolera lipumba
11 Wadala walii pawaweriti wankugenda zawu, walolera wamu wa lipumba wagenditi mlushi kuwagambira watambika wakulu wa numba ya Mlungu kuusu vitwatira vyoseri vyavilawiliti. 12 Su waliwona pamuhera na wazewi watenda mpangu, wawapanani wanjagila walii mpiya zivuwa nentu 13 na wawagambira, “Mwenga mtakuli kuwera wafundwa wakuwi wiziti pashiru wawiwa mawuti gakuwi twenga patugonjiti. 14 Na mkulu gwa mkowa pakavimana visoweru avi, twenga hatuyoweri nayu na mwenga hapeni mpati matatizu. 15 Walolera lipumba walii wazitola mpiya na watenda shilii shawawagambira watendi. Shisoweru ashi sheneyiti kwa wayawudi mpaka leru.
Yesu kankuwalawira wantumini wakuwi
Mariku 16:14-18; Luka 24:36-49; Yohani 20:19-23; Matendu 1:6-8
16 “Wafundwa lilongu na yumu wagenditi Galilaya pahala Yesu pakawagambiriti wagendi. 17 Womberi pawamwoniti Yesu wamguwira, tembera wamonga waweriti na lyoga.”
18 Yesu kiziti pakwegera na kawagambira, “Wanupa uwezu woseri kumpindi na pasipanu. 19 Su mgendi kwa wantu wa makabila goseri kila pahala na muwatendi waweri wafundwa wangu, muwabatizi mulitawu lya Tati na Mwana na Rohu Mnanagala, 20 na muwafundi womberi kujimila kila shintu shanuwalagalira mwenga. Na neni hanweri na mwenga mashaka goseri mpaka kupelera kwa pasipanu.”