13
1 Numba nkulu ya Mlungu hayibomoki
Matayu 24:1-2, Luka 21:5-6
Yesu pakaweriti kankulawa Mnumba nkulu ya Mlungu, mfundwa yumu kamgambiriti, “Mfunda Guloli mabuwi aga na numba azi ntambu yaziwera za kulikangashira!”
Yesu kamgambira, “Hashi, guziwona numba azi ngulu? Kwahera ata libuwi limu halisigali panani pa limonga, kila shintu hashibomolwi.”
Kwanja kwa tabu na ndabiku
Yesu pakaweriti kalivaga kulugongu lwa Mizeyituni kulolana na Numba nkulu ya Mlungu, su Peteru na Yakobu na Yohani na Andereya wamkosiya pambwega gweka yawu. “Gutugambiri vitwatira avi havilawili ndii? Lilanguliru gaa halilanguziyi handa vitwatira avi vyapakwegera kulawira?”
Yesu kanja kuwagambira, “Mlikali weri muntu nakiza kukuzyangani. Wantu wavuwa hawizi pawalitumiya litawu lyaneni, pawalishema, ‘Neni na Kristu!’ Womberi hawawapotuziyi wantu wavuwa. Pampikinira ngondu na tetesutetesu zya ngondu, namuwera na lyoga. Vitwatira avi mpaka vilawiri, kumbiti upeleru weni wankali. Isi yimu hailikomi na isi imonga, ufalumi wumu haulikomi na ufalumi umonga, pahala pavuwa hapaweri na malendemeru na njala. Vitwatira avi gambira pakwanja kutama kwa kulera nonu.
“Mwenga mlikali weri! Mana wantu hawawajegeni kumahakama, na kuwakomanga munumba ya Mlungu, Hawawajegi palongolu pa utuwa na wafalumi toziya munjimiriti neni, su mpati kuwagambira visoweru viwagila. 10 Mpaka huti shisoweru shiwagira shibwerwi kwa Maisi goseri. 11 Nawomberi pawakubateni na kuwajega kumahakama, namlihola kwa galiya gamfira kutakula, shipindi shilii pashiyiza, mtakuli shoseri shakakupananeni, mana mwenga ndiri mwamfira kutakula, ira Rohu Mnanagala. 12 Mlongu hakamgalambuki mlongu gwakuwi kalagwi na tati hakamgalambuki mwana gwakuwi na wana hawawatenduwi walera wawu na kuwalaga. 13 Wantu woseri hawawakalalireni mwenga toziya ya litawu lyaneni. Kumbiti ulii yakahepelera mpaka upeleru ndo hakalopoziwi.
Likalaliru lihalibisiya
Matayu 24:15-28, Luka 21:20-24
14 “Pamwona ‘Likalaliru lihalibisiya’ ligoloka pahala pakuwi ndiri, muntu yakabetula kavimani mana yakuwi, panu wantu wawawera Yudeya watugili mumigongu. 15 Muntu yakaweriti pampindi pashitwiku sha numba nakasuluka kwingira mnumba mwakuwi kutola shintu. 16 Yakawera mlirambu nakawuya ukaya kutola lihabiti lyakuwi. 17 Shondi shondi wamawu yawawera na yinda na walii yawanoniziya mumashaka galii! 18 Mmuluwi Mlungu vitwatira avi navilawira mashaka ga mbepu. 19 Mana kupeluwa kwa shipindi ashi hakongeleki nentu kweni lawiri kwanjira Mlungu pakanyawiti isi mpaka leru, hapeni ilawiri kayi. 20 Handa Mtuwa mekapunguli ndiri mashaka aga kwahera muntu hakalopolwi. Kumbiti su kwajili ya wasyagulwa wakuwi, Mtuwa kapungula mashaka aga.
21 “Su muntu pakawagambirani, ‘Guloli, Kristu kapanu!’ Ama ‘Ka palii!’ Namjimira. 22 Mana hawalawili ashina Kristu wa upayira na mambuyi wa upayira, hawatendi malangaliru na mauzauza, su kuwapotuziya wasyagulwa wa Mlungu handa payiwezikana. 23 Su mwenga mlikali weri. Neni nukugambirani vitwatira vyoseri pamberi vyenilawiri.
Kwiza kwa Mwana gwa muntu
Matayu 24:29-31, Luka 21:25-28
24 “Mashaka aga, pagapera kala, mshenji hagutulwi luwindu na lyezi hapeni lilangali. 25 Ntondu hazituluki kulawa kumpindi na makakala ga kumpindi hagazitikiziyi. 26 Panu hawamwoni Mwana gwa muntu pakiza mumawundi na likakala likulu pamuhera na ukwisa. 27 Shakapanu hakawatumi wantumintumi wa kumpindi wawajojiniri wasyagulwa wakuwi kulawa wega zoseri zya musheshi za pasipanu, kulawa upeleru wa pasipanu mpaka upeleru wa mpindi.
Lifundu kulawirana na mkuyu
Matayu 24:32-35, Luka 21:29-33
28 “Mleki mtera gwa mkuyu guwafundi. Mitambi ya mitera payanja kunama na kutomola mahamba, muvimani kuwera shipindi sha kutowa vula shapakwegera. 29 Ntambu iraa ayi mwenga pamwona vitwatira avi vyankulawira, muvimani handa shipindi shapakwegera nentu. 30 Nakaka nukugambirani, shiyiwuku ashi shankupita ndiri pamberi pa vitwatira vyoseri avi kulawira. 31 Mpindi na isi hapeni zipiti, kumbiti visoweru vyangu su hapeni vipiti.
Kwahera yakamana mashaka wala shipindi
Matayu 24:36-44
32 “Kumbiti kwahera muntu yakavimana lishaka wala shipindi, ama ntumintumi gwa kumpindi, ama Mwana, ira Tati gweka yakuwi ndo mweni yakavimana. 33 Mloli weri na mshenjeri, mana muvimana ndiri shipindi hashi hashisoki ndii. 34 Hayiweri handa muntu yakawuka ukaya kugenda mwanja pakawalekera wantumintumi wakuwi, kila yumu na lihengu lyakuwi. Shakapanu kamgambira mlolera mlyangu kaweri masu. 35 Su mulikali masu, toziya muvimana ndiri mweni kaya hakawuyi ndii, pamonga pamii ama pashiru ama mandawira putiputi. 36 Handa pakiza lindimu nakawawona mgonja. 37 Ganawagambirani mwenga, nuwagambira wantu woseri, ‘Mshenjeri!’ ”