^
FILIMONI
Mafiliru na moyu gwa Filimoni
Paulu kankumluwa Filimoni kamntangi Onesmu
Malamusiwu ga upeleru