LUHAMBA LWA PAULU KWA
TITU
ULONGOLERU
Luhamba lwa Paulu kwa Titu ndo luhamba lumuwamu lwa mahamba gamsheshi geni mlemberwa ndo mtu gweka badala ya shipinga sha wantu yawamjimira Yesu. Mahamba gamonga matatu ndo luhamba lwa kwanja lwa Paulu kwa Timotewu na luhamba lwa pili lwa Paulu kwa Timotewu na luhamba lwa Paulu kwa Filimoni. Paulu pakamlembiriti Titu, kumbiti kalulemba handa vilii pakafira wantu wavuwa waupikaniri ujumbi awu. Tuweza kulimana ali toziya Paulu kalanguziya nzyumi zakuwi zya untumintumi shitwatira Titu kaweriti kankushimana kala. Pamonga Paulu kalulembiti luhamba alu pakati pa shinja sha malongu sita na tatu mpaka shinja sha malongu sita na muhanu Pakwiyuka Yesu.
Paulu kamlagiliriti Titu kavilonguziyi vipinga vya wantu yawamjimira Yesu yawaweriti mushisiwa sha Kireti. Paulu kalulembiti luhamba alu kwa Titu su kumpanana malagaliru mukuwasyagula na kuwafunda walongoziya wa vipinga vya wantu yawamjimira Yesu. Viraa kalaviyiti malagaliru ga ntambu iraa ayi kwa Timotewu. Mahamba gakuwi gatakulira walongoziya wa vipinga vya wantu yawamjimira Yesu ntambu yawafiruwa kuwera na makaliru gaherepa ga kumfiriziya Mlungu. Walongoziya wa vipinga vya wantu yawamjimira Yesu wa mashaka aga wafiruwa kulola weri galii yagafiruwa muulonguziya.
Yagaweramu
Paulu kankumlagalira Titu kuwasyagula walongoziya yawamfira Mlungu mumakaliru mwawu, shipandi sha 1:1-16
Shakapanu kankumlagalira kawafundi wantu walikali makaliru ga kumfira Mlungu mumakaliru gawu, shipandi sha 2:1 mpaka shipandi sha 3:11
Paulu kankulemba luhamba lwakuwi kwa kuvilemba visoweru vya kumalalira, shipandi sha 3:12 shipandi sha 15
1
Lamusiwu
Neni Paulu, ntumintumi gwa Mlungu na ntumintumi gwa Yesu Kristu.
Neni nsyagulwa kuinyawa njimiru ya wasyagulwa wa Mlungu na kuwalonguziya waumani unakaka wa makaliru ga kumfiziya Mlungu, lweni liyanjiru lwakuwi ndo litumbiru lya kupata ukomu wa mashaka goseri. Mlungu yakalonga ndiri mpayu, katugambiriti kala ukomu awu pamberi pakwanjira kila shintu, na shipindi shashifiriziwitwi pashisokiti kaulanguziya mushisoweru shakuwi. Neni wanupiti shisoweru ashi nushibweri kulawirana na Lilagaliru lya Mlungu, Mlopoziya gwetu.
Nukulembera gwenga Titu, yaguwera gambira mwana gwangu gwa nakaka munjimiru gwatutendaga pamuhera.
Nukufilira uheri wa Mlungu na ponga kwa Mlungu Tati, na Kristu Yesu Mlopoziya gwetu.
Lihengu lya Titusi kulii Kreti
Nukulekiti mushisiwa sha Kireti gutendi weri vitwatira vya mafundu yagasigaliti, na kuwasyagula wazewi walongoziya mushipinga sha yawamjimira Kristu mukila lushi. Guliholi ganakulagaliriti, mzewi mlongoziya gwa shipinga sha wajimira wa Kristu kafiluwa kuwera muntu yakatakulwa madoda ndiri, yakawera na mdala yumu hera, na wananguta wakuwi wafiruwa kuwera wajimira wa Kristu nawawera njuguluru na yawapikana ndiri. Toziya mzewi mlongoziya gwa shipinga sha wajimira wa Yesu yakalolera vitwatira vya wantu ndo mgolokera gwa lihengu lya Mlungu, kafiruwa kuwera muntu yakatakulwa madoda ndiri na wamonga. Yakahera shikwimba na maya gapakwegera na mlowera na mndewu ama muntu yakalipanana ulunda kwa njira ya soni. Kafiluwa kaweri muntu yakawashemera wantu na yakafira maheri na yakatenda yagamfiriziya Mlungu na katendi vitwatira ntambu yaifiruwa na kaweri mnanagala na yakalilewelera. Kafiluwa kakoli uweri shisoweru shirii sha ujimirika gambira ntambu yagufunda. Su kawezi kuwapanana moyu wamonga kwa mafundu ga nakaka. Na kugalaviya paweru madoda ga walii yawasinga mafundu aga.
10 Toziya, kwana wantu wavuwa, hasa walii wawalawiti kulawa munjira ya Shiyawudi ya kumfata Mlungu na yawatakula visoweru vya vyahera mana na wawalema walongoziya wawu na wawazyanga wamonga kwa uzigizigi wawu. 11 Kwa ntambu yoseri ilii mpaka kuvinyamaziya visoweru vyawu, toziya wavuluvutira kaya yoseri kwa kufunda vitwatira vyawafiruwa ndiri kufunda, watenda hangu kwa nfiru idoda ya kulipanana ulunda wa mpiya. 12 Ata yumu gwa wambuyi wawu, nayomberi viraa ndo Mkreti, kalongiti, “Wakureti watakulaga upayira mashaka goseri, ndo gambira wang'ongolu wadoda, walwaliya na waleri!” 13 Na yomberi kapitawuliti nakaka. Su kwa hangu gufiliziwa guwakalipili nentu, su waweri na njimiru ya nakaka. 14 Nawaendereya kuzikolera ntambu hera zya Shiyawudi na malagaliru ga wantu yagalawira kwa wantu yawaulemiti unakaka. 15 Kila shintu ndo shinanaga kwa wantu wananaga, kumbiti kwahera shoseri shashiwera unanaga kwa walii yawadodoziyitwi na yawajimira ndiri, toziya mahala gawu na uwezu wawu wa kusyagula maheri ama madoda gahalibisiwa. 16 Wantu gambira awa walitumba handa wamumana Mlungu, kumbiti kwa matendu gawu wamlema. Ndo wantu wa ngalaliru nentu na wantu wawapikanila ndiri, wafaa ndiri kutenda shitwatira shoseri shiherepa.