28
Yesu kepaayóló fele fo
(Mak 16:1-10, Luk 24:1-10, Jon 20:1-18)
Téró kale sa̧a naai tukóló mulale suka kemeyóló fula kaae sere be dȩmó mo hi̧katitei, Maktala be hulua so Mariaró yakoma Mariatamo kale whi̧ dou kelaai felepó.
Atéró, kale so tamo dou tópaae sókó faai teó fu betepatei, beta̧ ensel hepen bemó dorowóló, dou kinó betere kane fake tukwȩ faróló a̧ tómó beterepó. Ai kane fake tukwȩ falateremó, mo doakale bao yalepó. Ama tiki mo epée dȩ kaae iruraalu, ama deró betere kutikélé mo dȩ tekée fapa kelalepó. Ai dou kaae tawóló betó mole diki tare whi̧rapené a̧ kolóló, winé sukó̧ló diri furu furu duraalu, sukó̧ló mole whi̧rape ao̧yóló haemó deraapisa fóló molepó.
Téró kale so tamo sókó wapa, kale ensel-né atimaamopaae duraalu, “Diaamo wiyao̧se. Diaamota, filipaa nimó dale whi̧ Yesu kȩle waletei ya̧lo tuȩ́rapó. Ti a̧ta imó muni, a̧ mulale tiki ha̧lerapa kelaai ape. Ti take ama yale fotóró dokonóló, a̧ kepaayóló falapó. Atérapa, diaamo hapale fóló, ama yó matere whi̧rapepaae i fo yae. A̧ mo ti suka̧letei kepaayóló, dia̧ nalo wó̧póló a̧pi Kaleli haepaae furaalu, a̧tamo aimó hokolaa yóló kelaalopa, ape yale fo ya̧lo diaamopaae i dere ape,” yalepó.
Atétepa, kale so tamo wirutei mo hai̧tamo whi̧ dou taaróló, ama yó matere whi̧rapepaae yaai dapóló sururuyóló felepó. Atéró fu betepa, Yesu hapale sókó wóló daalu ko̧leó yalepó. Atétepa, atimaamo a̧ daalepaae fóló, ama hómó apuó taru Tale-ó du betalepó. 10 Atétu betepa, Yesuné atimaamopaae duraalu, “Wiyao̧se! Diaamo fóló, ya̧lo norapepaae diaao̧ ȩ u Kaleli haemó kelaasepóló ape yalepó, yaai fae,” yalepó.
Diki tare whi̧rapené i ala kelalepóló yale fo
11 Téró ai kale so tamo fu betepatei, kale mepaae dou kaae tawóló betale diki tare whi̧rape atima momatere be kaae tare topo whi̧rape beterepaae fóló, atimané kelale alarape fea yó melalepó. 12 Ti fo depa, mo so whi̧mó Talepaae momatere topo whi̧raperó mepaae so whi̧ tȩteróló kaae tare whi̧ disirapetamo beta̧paae touróló bitu, i ala yaalopóló taleyóló mulalepó. 13 Atéró fo deyóló, kale diki tare whi̧rape atimané kelale ala mo so whi̧paae yao̧sóró fo mulótu duraalu, “Mené dia̧paae noa ala yaleé depa i fo yae, ‘Da̧ firepaae Yesuné ama yó matere whi̧rape wóló, ama tiki o̧lémi sóró falapó yae,’ ” yóló doasi moniné dupuyalepó. 14 Atéró duraalu, “Gavman topo whi̧né i dere fo wosetepa, dia̧tamo doasi fopaae buóló me ala erao̧sóró dia̧ seséturaalu, da̧nétei ama kisipa tiki feléraalopó,” yalepó. 15 Téró, kale diki tare whi̧rape doasi moni sóró furaalu, atimapaae yae yale fotóróti deté kwȩyalepó. Atéró dere fo so whi̧ feané wosóló, fakerale fo mió i alimó betó mole Juda so whi̧nékélé wosóló mo kisiparapó.
Yesuné ama yó matere whi̧rapepaae yale fo
(Mak 16:14-18, Luk 24:36-49, Jon 20:19-23)
16 Téró Yesu a̧ suka̧ai bitu, ama yó matepa wosetere 11 whi̧rapepaae, a̧tamo Kaleli haemó daale hasi fosómó hokolaa yaalopó, yale fo tuȩ́ru atima felepó. 17 Atéró fóló, aimó atimané a̧ kolóló, hemée deyóló betó mulu Tale-ó du betalepó. Tétu betaletei, mepaae whi̧rapené Yesu a̧ hi̧ti yale moló̧póló, kisipa tamo mutu beterepó. 18-19 Tétepa, Yesu a̧ atima betere felekepaae fóló duraalu, “Ó hepen bemókélé i haemókélé ere ala fea ya̧lo tȩteróló kaae tanó̧póló, Kótóné ȩ sóró beteró beterapó. Térapa, dia̧ i hae kwiamó betóló fale so whi̧ beterepaae fóló, atimakélé ya̧lo yó matepa wosetere so whi̧ beteró̧póló, yó maté kwȩyae. Atéturaalu Alima, Naalema, Dȩi Kepe Wisi, da̧né beta̧ doimó wȩi tópurótua yae. 20 Tétu, ya̧lo dia̧paae yae yóló mulale ala fea, atimanékélé wosóló sya fó̧póló yó mótu betae. Ya̧lo dia̧ taaróló feni, da̧ fea beta̧mó bitiré fóló, kemene fole alimó sókó faalopóló i yóló mulatere ape,” yalepó.