En Purumeru a Sulat ni
PEDRO
Paliwanag Tungkul ten Libru
En purumeru a sulat ni Pedro ay para ten mánnampalataya hidi a nginaranan na a, “pinili nen Diyos,” a nekalat ti danág ti ámyanan ti Asia Menor. En pinakapaksa ni iyád a sulat ay mangpabegsák ten isip nen mangbasa hidi a nakaranas ti pággusig, págtiis gapu ten pánnampalataya di. Impaala-ala ten mangbasa hidi en a Maganda Bareta tungkul kánni Jesu-Cristo. Kinagi na a en kamatayan, en kákkabiyag a ruway sakay en kássoli nen Panginoon en makapangatád dikodi ti pag-asa. Kaya dapat di bi a tanggapán sakay tiisán en hirap, gapu siguradu hidi a iyád ay pagsubuk ten katapatan di ten pánnampalataya di. Bukud pa haud, tehud hidi a piremyu ten “Aldew” a mehayag ti Cristo. Kaguman ten pangpabegsák ti isip ten panahun nen kabalisaan, pinayuwan na bi en tagapagbasa hidi a mabiyag bilang tagasunud hidi ni Cristo.
Lasán nen Libru
Sapul 1:1-2
Paala-ala tungkul ten págligtas nen Diyos 1:3-12
Pangaral tungkul ten banal a kákkabiyag 1:13-2:10
En tungkulin nen Cristiano ten panahun nen kahirapan 2:11-4:19
Kapakumbabaan sakay págserbi nen Cristiano 5:1-11
Pangkatapusan 5:12-14
1
Iyád a sulat ay gubwat dikoku a ti Pedro a apostol ni Jesu-Cristo.
Summulaták dikomoy a pinili hidi nen Diyos a mákpágyan ti munduwiday. Sikam a ked hidi ten iba-iba a prubinsiya a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, hanggan ti Bitinia. Napili kam ayun ten layunin nen Diyos a Ama sakay pinagin-banal kam nen Ispiritu tánni sumunud kánni Jesu-Cristo sakay malinisan kam ten pamamag-itan nen digi na.
Pagpalaán kam nakuwan ti kapayapaan.
En Biyag a Pag-asa
Magpasalamat kitam ten Diyos sakay Ama nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo. Gapu ten dikál a kagbi na dikotam ay inátdenan na kitam ti bigu a biyag ten pamamag-itan nen pángbiyag na a ruway kánni Jesu-Cristo. Iyád en makapangatád dikotam ti biyag a pag-asa, kaya umasa kitam a makao tam en mayaman a pagpapala nen Diyos para ten tolay na hidi. Hidi iyád a pagpapala ay awan masida, awan ti kapintasan sakay awan kumupas a inhanda nen Diyos para dikomoy dilanget. Sakay ten pamamag-itan nen pánnampalataya moy, ay bantayan kam nen kapangyariyan nen Diyos mentras a áorayán moy en kaligtasan a mehayag ten katapusan a panahun.
Ti aldewid a iyud ay magsaya kam maski ni magdanas kam padi ti sari-sari a pagsubuk ten alay nen sabadit a panahun. Ni en gintu a masida ay purbaan ten apoy tánni ketan ni talaga a puru a gintu, ay kona labi hud en pánnampalataya moy a mas mahalaga nan ten gintu a purbaan ten pagsubuk tánni ketan ni talaga a matapat. Ni magkakonahud ay mapuri kam, dakilaán, sakay parangalan ten Aldew a mehayag ti Jesu-Cristo. Maski awan moy palla siya netan ay mahal moy dán siya. Hanggan ngani nadid ay awan moy palla siya netan peru maniwala kamon dikona. Kaya tunay dán en kasayaan moy a awan mepaliwanag ti upos. Gapu matanggap moy dán en kaligtasan moy a bunga nen pánnampalataya moy.
10 En propeta hidi tenhud ay siniyasat di ti hustu sakay pinagadalan di en tungkul ti kaligtasanid a iyád. Kaya impahayag di a i kaligtasanid a iyád ay kaluub nen Diyos dikomoy. 11 Inadal di bi ni konya sakay ni nikan iyád a mangyari. Ten tulung nen Ispiritu ni Cristo ay nahulaan di en tungkul ten madággi a hirap a danasán ni Cristo sakay en karangalan a matanggap na. 12 Impakapospos bi nen Diyos ten propeta hidi a en atanan a gággamitán di ay bakán a para ten sadili di la a kapiyyaan nan para dikomoy a atanan. Nadid ten tulung nen Banal a Ispiritu a gubwat dilanget ten mángngaral hidi ay nasanig moy en Maganda a Bareta tungkul kánni Jesu-Cristo. Maski en anghel hidi ay gustu di bi iyád a matukuyan.
13 Nadid dapatid ay pirmi kam a nakahanda a gamitán en kagustuwan nen Diyos. Dyan kam pabigla-bigla, sakay umasa kam ti hustu ten pagpapala a matanggap moy ni mehayag dán ti Cristo. 14 Bilang masássunudán a anak, dyan kam paalipin ten kagustuwan nen bággi a kona dikona a awan kam palla ti pánnampalataya. 15 Dapat kam a magpakabanal ten atanan a gamitán moy, kona ten kabanalan nen Diyos a nangdulaw dikomoy. 16 Gapu kinagi nen Kasulatan, “Banalák kaya magpakabanal kam bi.”
17 Awan ti panigan en Diyos. Pahalagaan na en balang essa ayun ten ginamet na. Gapu ta dulawán moy siya a Ama ay igalang moy siya mentras a biyag kam. 18 Tukoy moy dán a tinubus kam nen Diyos ten dati moy a biyag a minana moy ten ninunu moy hidi. En nangtubus na dikomoy ay awan masisida oni maubus a kona ten gintu sakay ten silber, 19 nan ten pamamag-itan nen mahalaga a digi ni Cristo. Kona siya ten tupa a awan ti dingát sakay kapintasan a inyalay ten Diyos. 20 Bagu a linalang nen Diyos i munduwiday ay inlaan na dán ti Jesus tánni mangtubus dikomoy sakay impahayag siya alang-alang dikomoy bagu a dumemát en katapusan a panahun. 21 Gapu kánni Cristo, ay summampalataya kam ten Diyos a nangbiyag a ruway dikona sakay nangparangal, kaya en pánnampalataya moy sakay pag-asa ay ked ten Diyos.
22 Nadid, gapu ten págsunud moy ten katutuhanan ay nalinisan kamon ten kasalanan moy hidi, sakay nagin tapat kamon ten págmahalan moy bilang matátkaka. Kaya magmahalan kamon ti buu a pusu. 23 Gapu neenak kam a ruway bakán a ten pamamag-itan nen kákkeenak a tehud a kamatayan, nan ten biyag sakay awan magbabagu a upos nen Diyos. 24 Ayun ten Kasulatan,
“En atanan a tolay ay kona ten lamon,
kona ten kagandaan nen essa a bulaklak.
En lamon ay malanás sakay kumupas en bulaklak na
25 peru en upos nen Panginoon ay manatili a awan ti katapusan.”
Sakay iyád a upos ay en Maganda a Bareta a impangaral dikomoy.