3
Nadid, dikona awan kami dán makatiis ay mas ginustu mi a magwarak ti Atenas. Sakay pinaangay mi haán ti Timoteo a kapatkaka tam a kaguman mi a magserbi ten Diyos, ten pángngaral ten Maganda a Bareta tungkul kánni Cristo. Pinaangay mi siya haán tánni patatagán na sakay pabegsákkán en pánnampalataya moy. Ni magkakonahud ay awan manghina en deyaman dikomoy gapu ten pággusig hidi. Tukoy moy a en pággusig ay bahagi nen kaluuban nen Diyos para dikotam. Ten dikona ked kami palla haán ay ingkákkagi mi dán dikomoy a mausig kitam. Kaya kona ten tukoy moy, ay kona ngani haud en nangyari. Kaya dikona a awan ku dán matiis ay pinaangay ku haán ti Timoteo tánni matukuyan en kalagayan nen pánnampalataya moy. Nakuwan ay awan kam naloku nen diyablo tánni awan mawanan ti kuwenta en atanan a naghirapan mi.
Nadid dikona a nakasoli dán háddi ti Timoteo ay maganda en imbareta na tungkul ten pánnampalataya sakay págmahal moy. Imbareta na bi dikomi a pirmi moy kami a maala-ala sakay maammaw kamon dikomi a kona ten pággammaw mi dikomoy. Kákkapatkaka mi hidi, gapu ten pánnampalataya moy kánni Cristo ay naparapara kami maski ni makpal kami a kabalisaan sakay kahirapan. Sakay nagkahud kami ti dikál a kasayaan, gapu nanatili kam ten Panginoon. Konya mi wád a mapasalamatan ti hustu en Diyos gapu ten kasayaan mi dikomoy? 10 Idáddasal mi ti hustu aldew ay ti gibi a magketa kitam a ruway sakay mapabegsák mi kam ten pánnampalataya moy.
11 Ipakultad nakuwan nen Diyos a Ama tam sakay nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo a makaangay kami haán. 12 Palaguwán pa nakuwan nen Panginoon en págmahalan moy ten balang essa sakay ten atanan a tolay, a kona ten págmahal mi dikomoy. 13 Pabegsákkán na en isip moy tánni manatili kam a banal sakay awan ti kapintasan ten atubengán nen Diyos sakay Ama tam hanggan ten káddemát a ruway nen Panginoon tam a ti Jesus, kaguman na en tolay na hidi.