En Kaduwwa a Sulat ni
Juan
Paliwanag Tungkul ten Libru
En Kaduwwa a sulat ni Juan ay insulat nen “Tagapangasiwa” para ten, “napili a bábbi sakay ten anak na hidi” maari a gustu naid a kagiyán ay en simbaan sakay en miyembru hidi. En badit a mensahi ni iyád ay panawagan a magmahal. Babala bi iyád ten liwat hidi a tagapagtoldu.
Lasán nen Libru
Sapul 1-3
En katutuhanan sakay en págmahal 4-11
Katapusan 12-13
1
Iyád a sulat ay gubwat ten tagapangasiwa ten simbaan.
Para ten pinili a bábbi sakay ten anak na hidi a mahal ku a tarud. Bakán la a sikán nan pati en atanan a makatukoy ten katutuhanan en magmahal dikomoy. Gapu en katutuhanan ay ked dikotam nadid sakay hanggan ten awan ti katapusan.
Ten pamamag-itan nen katutuhanan sakay ten págmahal ay iyatád nakuwan dikotam nen Diyos a Ama sakay ni Jesu-Cristo a anak na en biyaya, kagbi sakay en kapayapaan.
En Katutuhanan sakay en Págmahal
Tunay saya kuwidi a netan ku en agum ten anak mu hidi a nabiyag ayun ten katutuhanan, ayun ten utus nen Ama dikotam.
Nadid pinili a bábbi, ipákpágguron ku dikomu a magmahalan kitam a atanan. Bakán iyád a bigu a utus nan dati a utus a sapul pa ten sapul ay ked dán dikotam. Saiddi en kahulugan nen págmahal a kinagi ku: mabiyag kitam a ayun ten kaluuban nen Diyos. Saiyád en utus a neatád dikomoy tenhud pa: mabiyag kam ayun ten págmahal.
Gapu nagkalat dán ti munduwiday en mágkadaya hidi! Awan di gustu a tanggapán a ti Jesu-Cristo ay nagin tolay. En kona hidi haud a tolay ay mágkadaya sakay kontra kánni Cristo. Magingat kam tánni awan mawanan ti kabuluhan en pinagpagudan mi, nan tánni matanggap moy en piremyu.
En awan sumunud ten toldu ni Cristo, nan dagdagan na pa iyud, ay awan magpasakup ten Diyos. Ni deyaman en pumirmi ten toldu ni Cristo ay magpasakup ten Ama sakay ten Anak. 10 Dyan moy tanggapán ten bilay moy oni batiyán en deyaman a umangay dikomoy a en itoldu na ay kontra kánni Cristo, 11 gapu en mangbati dikona ay kaguman na ten madukás a gamet.
Katapusan a Bilin
12 Makpalák pa nakuwan a kagiyán dikomoy peru awan ku dán kinagi ti sulatidi. Ta gapu umasaák a makaangayák haán sakay makauron takam ti atubengan tánni magin masaya kitam a tarud.
13 Mákkumusta dikomu en anak hidi nen mahal mu kákkapatkaka a bábbi.