En Kaduwwa a Sulat ni
PEDRO
Paliwanag Tungkul ten Libru
En Kaduwwa a Sulat ni Pedro ay para ten dipalongu hidi a mánnampalataya. En pinakapaksa ni sulatid a iyád ay tánni labanan en gamet nen liwat hidi a tagapagtoldu. En katábbigan ni problemaid a iyád ay en pánnatili ten tatarudan a kaalaman tungkul ten Diyos sakay ten Panginoon a ti Jesu-Cristo, en kaalaman a imbahagi nen naketa hidi kánni Jesus sakay nakasanig ten págtoldu na. Mabalisa en nagsulat a ti Pedro gapu ten toldu a magkagi a ti Cristo ay awan dán soli. Kinagi na a awan palla dumemát en kássoli ni Cristo gapu ten katutuhanan a, “Awan gustu nen Diyos a mepahamak en deyaman, en gustu na ay makapagsisi a atanan sakay sumoli ten Diyos.”
Lasán nen Libru
Sapul 1:1-2
En págdulaw ten Cristiano 1:3-21
En liwat hidi a tagapagtoldu 2:1-22
En kássoli ni Cristo 3:1-18
1
Iyád a sulat ay gubwat dikoku a ti Simon Pedro a tagapagserbi sakay apostol ni Jesu-Cristo.
Para dikomoy a atanan a tummanggap ti pánnampalataya a mahalaga a tarud a kona ten pánnampalataya mi. Gubwat iyád ten makatarungan a Diyos sakay Tagapagligtas tam a ti Jesu-Cristo.
Idasal ku a mabiyag kam nakuwan ten sagana a kabaitan nen Diyos a awan ti kapantay sakay ten kapayapaan na, ten pamamag-itan nen pákkatenggi moy ti hustu ten Diyos sakay kánni Jesus a Panginoon tam.
En Dapat a Ugali nen Mánnampalataya hidi
Ten pamamag-itan nen kapangyariyan nen Diyos ay natanggap tamon en atanan a bagay tánni magkahud kitam ti biyag a maka-diyos. Iyád ay ten pamamag-itan nen pákkatenggi tam kánni Jesus, siya labi en nangdulaw dikotam tánni mákbahagi ten karangalan na sakay kabaitan na. Inátdenan kitam nen Diyos ti mágkataas sakay mágkahalaga a pangaku, tánni makabahagi kitam ten kalikasan na, ni magkakonahud ay makaiwas kitam ten mágkahalay a kagustuwan ni munduwiday. Kaya pagsumikapan moy a idagdag ten pánnampalataya moy en kabaitan; ten kabaitan moy ay idagdag moy en karunungan; ten karunungan moy ay idagdag moy en págpugád ti sadili; ten págpugád moy ti sadili ay idagdag moy en katatagan; ten katatagan moy ay idagdag moy en pagkamaka-Diyos; ten pagkamaka-Diyos moy ay idagdag moy en págmalasakit ten kapatkaka moy; ten págmalasakit moy ay idagdag moy en págmahal. Hidi iyád en katangian hidi a kailangan a palaguwán ten biyag moy. Tánni en pákkatukoy moy ten Panginoon tam a ti Jesu-Cristo ay magin kapaki-pakinabang sakay makabuluhan. Peru en awan ti hidi iyád a katangian ay kumán a burák a nakalimon a pinatawad dán ten kasalanan na hidi.
10 Kákkapatkaka ku hidi, kailangan a gamitán moy en atanan a makaya moy tánni mapatunayan moy a sikam ay dinulaw sakay pinili nen Diyos. Ni kona haád i gamitán moyid ay awan kam melisi ten pánnampalataya moy. 11 Ni magkonahud ay magkahud kam ti karapatan a makasáddáp ten awan ti katapusan a kahariyan nen Panginoon tam sakay Tapagapagligtas a ti Jesu-Cristo.
12 Kaya maski tukoy moy dán iyád a katutuhanan sakay matibay kamon ti hidi iyád, ay pirmiyák la a magpaala-ala dikomoy. 13 Para dikoku ay tama la a lukagán ku en kaisipan moy tungkul ti bagayid a hidi iyád mentras a biyagák palla. 14 Tukoy ku a awanák dán magmalay ti biyagid a iyád ayun ten impakapospos nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo dikoku. 15 Kaya gamitán ku en atanan tánni masigudu ku a maala-ala moy i bagayid a hidi iyád ni awanák dán.
En Patunay ten Kadakilaan ni Cristo
16 Nadid, tungkul ten pángpakapospos mi dikomoy ten makapangyariyan a kássoli nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo ay awan kami nagrarámmat, gapu netan mi a mismu en kadakilaan na. 17 Dikona parangalan siya nen Diyos a Ama ay nasanig mi en boses a gubwat ten dakila a kaluwalhatian dilanget a kinagi na, “Iyád en mahal ku a Anak a kasayaan ku a tarud.” 18 Kaguman kami ni Jesus ten banal a bukid dikona a nasanig mi en boses a gubwat dilanget.
19 Kaya iyád en mangpatunay a tarud ngani en impakapospos nen propeta hidi. Kaya dapat moy a paniwalaan en kinagi di gapu kumán iyád a simbuwan a magdemlag ten madiklám a lugar hanggan a dumemát en aldew a kássoli nen Panginoon. Kumán siya a en talang-umaga a mangdemlag ten isip moy. 20 Peru pakatandaan moy iddi, awan ti makapángpaliwanag a gubwat ten sadili na la a isip ten hula hidi ten banal a Kasulatan. 21 Gapu en hula nen propeta hidi ay bakán a gubwat ten isip la nen tolay, nan ten pamamag-itan nen pággiyya nen Banal a Ispiritu ay kinagi di en mensahi a gubwat ten Diyos.