En Kaduwwa a Sulat ni Pablo kánni
TIMOTEO
Paliwanag Tungkul ten Libru
En kaduwwa a sulat ni Pablo kánni Timoteo ay payu ten kabataan hidi a katarabahuwan na. En pinakapaksa ni iyád ay katatagan. Pinayuwan ni Pablo ti Timoteo sakay pinabegsák na ti isip tánni magtulos-tulos ten katapatan na a magpatunay para kánni Cristo, sakay matatag na a táttawidan en toldu nen Banal a Kasulatan. Impayu na bi a gamitán ni Timoteo en tungkulin na a bilang tagapagtoldu sakay tagapagpahayag ten Maganda a Bareta, sakay gamitán na atananid iyád maski ni makpal a kahirapan sakay makpal a págkontra nen tolay hidi dikona.
Tehud bi siya a babala kánni Timoteo tungkul ten awan hidi ti kuwenta a pákpagtalu a awan ti meatád a maganda nan makepahamak.
Ti atananid a iyád, pinaalalahanan ni Pablo ti Timoteo a dapat bi siya a magin maganda a halimbawa ten pánnampalataya, págmahal, sakay págtiis maski ten kahirapan.
Ti sulatid a iyád, ay nagpakapospos dán bi ti Pablo a maari a adeni dán siya a matay gapu ten pánnampalataya na kánni Cristo. Konapamanhud, maniwala siya a tehud a piremyu a nakahanda para dikona (4:6-8). Kaya impaala-ala na kánni Timoteo en tunay a kahulugan nen mensahi di:
“Ni matay kitam a kaguman ni Jesu-Cristo
ay mabiyag kitam a kaguman na.
Ni magtiis kitam ti hirap ti munduwiday,
maghari kitam bi a kaguman na.” (2:11-12a)
Lasán nen Libru
Sapul 1:1-2
Papuri sakay pangaral 1:3-2:13
Payu sakay babala 2:14-4:5
En papágyan ni Pablo 4:6-18
Katapusan 4:19-22
1
Iyád a sulat ay gubwat dikoku a ti Pablo a apostol ni Cristo Jesus ayun ten kaluuban nen Diyos tánni ipangaral en tungkul ten biyag a impangaku a matanggap tam ten pamamag-itan nen pákpagkaessa tam kánni Cristo Jesus.
Para kánni Timoteo a mahal ku a anak.
Magkahud ka nakuwan ti pagpapala, habag, sakay kapayapaan a gubwat ten Diyos Ama sakay kánni Cristo Jesus a Panginoon tam.
Pasalamat sakay Paala-ala
Kada a maala-ala taka ten págdasal ku hidi aldew ay ti gibi ay magpasalamaták ten Diyos a pagserbiyan ku ti buu a katapatan, a kona ten ginamet nen ninunu ku hidi. Tunay dán i sor kuwidi a ketan taka a ruway tánni magkahudák ti dikál a kasayaan, lalu dán ni maala-ala ku en págluwa mu. Awan ku malimunan en matapat mu a pánnampalataya, a kona ten pánnampalataya nen apu mu a ti Loida sakay nen ina mu a ti Eunice. Siguradu ku a kona bi hud pánnampalataya muwen. Kaya ngani a ipaala-ala ku dikomu a gamitán mu ti maganda en kaluub nen Diyos dikomu a neatád dikona intupu ku en lima ku dikomu. Gapu en Ispiritu a inyatád nen Diyos dikotam ay bakán a ispiritu ni kaársotan, nan Ispiritu ni kapangyariyan, págmahal, sakay págpugád ti sadili.
Kaya dyan mu ikasaniki a ipahayag en tungkul ten Panginoon tam, sakay dyan mu bi ikasaniki en kákkepiresu ku alang-alang kánni Cristo. Nan mákhati ka ten pághirap alang-alang ten Maganda a Bareta, gapu átdenan ka nen Diyos ti begsák mu a gamitán iyád. Inligtas kitam nen Diyos sakay dinulaw na kitam a magin tolay na. Ginamet na iyád, bakán a gapu ten nagamet tam nan ayun ten planu sakay kabaitan na a inyatád na dán dikotam ten pamamag-itan ni Cristo Jesus sapul pa ten sapul. 10 Peru nehayag dán iyád nadid, dikona a dinumemát en Tagapagligtas tam a ti Cristo Jesus. Tinapos na en kapangyariyan nen kamatayan sakay inhayag na en biyag a awan ti katapusan ten pamamag-itan nen Maganda a Bareta. 11 En tungkulin ku ay mángngaral, apostol sakay tagapagtoldu ten Maganda a Bareta, 12 a nagin dahilan nen págdusa ku nadid. Peru awanák masaniki, gapu talaga a tukoy ku en sinampalatayaan ku, sakay siguraduwák a mabantayan na hanggan ten katapusan a aldew en impagkatiwala na dikoku. 13 Unonudán mu en tama hidi a toldu a nasanig mu dikoku. Sakay manatili ka ten pánnampalataya sakay págmahal a tinanggap tam ten pamamag-itan nen pákpagkaessa kánni Cristo Jesus. 14 Ten tulung nen Banal a Ispiritu a mágyan dikotam, ay ingatan mu en mágkaganda hidi a bagay a nepagkatiwala dikomu.
15 Tukoy mu dán a linakadanák nen atanan a kákkapatkaka tam a taga-Asia, pati de Figelo ay ti Hermogenes. 16 Kagbiyan nakuwan nen Diyos en pamilya ni Onesiforo. Gapu pirmiyák na a angen pabegsákkán ti isip, sakay awanák na ikasaniki maski ni piresuwák. 17 Ten káddemát na ti Roma ay piniliták na a inaryok hanggan dikona magketa kami. 18 Kagbiyan nakuwan siya nen Panginoon ti Aldewid a iyud! Tukoy mu labi ni konyaák na a pinagserbiyan ti Efeso.