En Sulat ni Pablo ten
TAGA-EFESO HIDI
Paliwanag Tungkul ten Libru
En pinakapaksa a impaliwanag ten Sulat ni Pablo ten taga-Efeso hidi ay en planu nen Diyos a, “pagessaán en atanan nen linalang dilanget sakay ked ti lutaiday sakay ipasakup hidi kánni Cristo (1:10).” Essa bi iyád a dulaw para ten anak hidi nen Diyos a mabiyag ayun ten kahulugan ni iyád a dakila a planu ten pamamag-itan nen pákpagkaessa kánni Jesu-Cristo.
Ten purumeru a bahagi ni sulatid a iyád ay impaliwanag nen nagsulat en pamágkaessa. Impaliwanag na háddi en paraan nen págpili nen Diyos Ama ten tolay na hidi, en págpatawad na sakay págpalaya dikodi ten kasalanan di hidi ten pamamag-itan nen Anak na a ti Jesu-Cristo. Sakay impaliwanag na bi ni konya a patunayan nen Banal a Ispiritu a matupad en dakila a pangaku nen Diyos. Ten kaduwwa a bahagi ni sulatid a iyád ay ingkagi na a ipeta di ten biyag di bilang grupu nen mánnampalataya en pákpagkaessa di kánni Cristo.
Tánni mepeta en pamágkaessa nen anak hidi nen Diyos kánni Cristo, ay gummamit siya ti essa a halimbawa. Kinagi na a en simbaan ay kaparehu nen essa a bággi a ti Cristo en ulu: kona labi ten essa a bilay a en adigi a pamireng ay ti Cristo, sakay kona bi iyád ten essa a bábbi a en kabinga na ay ti Cristo. Maganda en pákpágguron nen apostol ti libruwid a iyád gapu netan na en kabaitan nen Diyos ten atanan a tolay ten pamamag-itan ni Cristo. Iyád a kabaitan ay nepeta ti libruwid a iyád ten pamamag-itan nen págmahal, págmalasakit, págpatawad, kabaitan sakay kalinisan ni Cristo.
Lasán nen Libru
Sapul 1:1-2
Ti Cristo sakay en Simbaan 1:3-3:21
En bigu a biyag a tehud a kaugnayan kánni Cristo 4:1-6:20
Katapusan 6:21-24
1
Iyád a sulat ay gubwat kánni Pablo a apostol ni Cristo Jesus ayun ten kaluuban nen Diyos.
Para ten tolay hidi nen Diyos a ked ti Efeso sakay matapat a mánnampalataya kánni Cristo Jesus.
Magkahud kam nakuwan ti pagpapala sakay kapayapaan a gubwat ten Diyos a Ama tam sakay ten Panginoon tam a ti Jesu-Cristo.
En Pagpapala hidi a Ispirituwal ten Pamamag-itan ni Cristo
Puriyán tam en Diyos sakay Ama nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo! Inátdenan na kitam ten atanan a pagpapala a ispirituwal sakay makalanget gapu ten pákpagkaessa tam kánni Cristo. Bagu pa a linalang i munduwiday ay pinili kitamon nen Diyos tánni magin kao na ten pamamag-itan nen pákpagkaessa tam kánni Cristo, tánni magin banal kitam sakay awan ti kapintasan ten atubengán na. Gapu ten págmahal nen Diyos, ay pinili na kitam tánni magin anak na ten pamamag-itan ni Jesu-Cristo. Iyán en planu na sakay kaluuban na. Puriyán tam en Diyos gapu ten kahanga-hanga a kabaitan a inyatád na dikotam ten pamamag-itan nen mahal na a Anak!
Tinubus kitam ni Cristo ten pamamag-itan nen digi na, kaya napatawad dán en kasalanan tam hidi. Sakonahud ti kadikál en sukat nen kabaitan nen Diyos a impeta na dikotam! Ten pamamag-itan nen karunungan na sakay kaalaman, ay impaintendi nen Diyos dikotam en lihim a planu a ipatupad na ten pamamag-itan ni Cristo 10 káddemát nen netakda a panahun. En planu na ay ipunán en atanan a linalang dilanget sakay ti lutaiday sakay ipasakup na kánni Cristo.
11 Gapu kánni Cristo, ay nagin kao kitam nen Diyos a nanggamet ten atanan a bagay ayun ten planu nen kaluuban na. 12 Kaya sikitam a purumeru a ummasa kánni Cristo ay mabiyag tánni puriyán en kaluwalhatian na.
13 Maski sikam ay nagin banuwan nen Diyos káttapos moy a masanig en upos nen katutuhanan, a mensahi nen Maganda a Bareta a makapangatád ti kaligtasan. Summampalataya kam kánni Cristo, sakay ingkaluub nen Diyos dikomoy en tatak ten pamamag-itan nen pángngatád na ten Banal a Ispiritu a impangaku na. 14 En Ispiritu en katibayan a matangggap tam en impangaku hidi nen Diyos para dikotam, hanggan a matanggap tam en tunay a kaligtasan. Puriyán tam en kaluwalhatian na!
15 Kaya sapul ten dikona a mabareta ku en tungkul ten pánnampalataya moy ten Panginoon tam a ti Jesus, sakay ten págmahal moy ten atanan a tolay nen Diyos, 16 ay awanák ti imang a magpasalamat ten Diyos para dikomoy kada a ipagdasal takam. 17 Agidán ku ten Diyos nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo, en maluwalhati a Ama, a ipagkaluub na dikomoy en Ispiritu a makapangatád ti karunungan sakay magpahayag tungkul ten Diyos tánni makilala moy siya ti hustu. 18 Nakuwan ay demlagan nen Diyos i isip moyen tánni matukuyan moy ni ánya en asaan moy ten dulaw na dikomoy, ni sakonya a kasagana en pagpapala a inlaan na para ten tolay na hidi, 19 sakay ni ánya en awan masukat a kapangyariyan a ingkaluub na dikotam a mánnampalataya hidi dikona. Iyud bi en kapangyariyan 20 a nangbiyag na a ruway kánni Cristo sakay nángpaetnud dikona ten kawanan nen Diyos dilanget. 21 Kaya ked ten kapangyariyan ni Cristo en atanan a pághari, pámmahala, kapangyariyan, sakay pagin-pinunu maski ni dilanget. Mas dakila en ngaran na nan ten atanan a ngaran, bakán la nadid a panahun nan magin ten pademát. 22 Impasakup nen Diyos kánni Cristo en atanan a bagay, sakay indátton na siya a Panginoon nen atanan a bagay ten simbaan. 23 En simbaan en bággi ni Cristo, a mangbuu ten atanan a bagay.