En Sulat ni Pablo ten
TAGA FILIPOS HIDI
Paliwanag Tungkul ten Libru
En Sulat ni Pablo ten Taga-Filipos hidi ay para ten dipalongu a simbaan a intatag ni Pablo ti Europa ti Macedonia, essa a prubinsiya ti Roma. Insulat na iyád dikona a nakapiresu siya. Rendiyán siya tenhud nen pángkontra nen agum a manggagawa a Cristiano sakay mabalisa siya gapu ten liwat a toldu a magkalat ten simbaan ti Filipos. Konapamanhud, ay ketan ti sulatid a iddi en kasayaan sakay págtiwala a en paliwanag ay en págkahud ni Pablo ti matibay a pánnampalataya kánni Jesu-Cristo.
En pinakapaksa ni sulatid a iddi ay pasalamatan en mánnampalataya hidi ti Filipos ten tulung a impatawid di kánni Pablo ten panahun nen matindi a pangangailangan. Ingkagi na háddi en págtiwala na dikodi, tánni magkahud hidi ti begsák isip sakay págtiwala dikona ten panahun nen problema. Pinayuwan na hidi a magin magpakababa a kona kánni Jesus sakay awan paakit ten págmataas sakay makasadili a kagustuwan. Impaala-ala na dikodi a en biyag di kánni Cristo ay kaluub nen Diyos a tinanggap di ten pamamag-itan nen pánnampalataya bakán a ten págtupad di ten Kautusan nen Judio hidi. Inlinaw na en kasayaan sakay kapayapaan a inyatád nen Diyos ten magpasakup hidi kánni Cristo.
Ti sulatid a iyád ay inlinaw na en kasayaan, tiwala, págkakaessa sakay pángtulos-tulos ten pánnampalataya sakay kákkabiyag a Cristiano. Binanggit bi háddi ni Pablo en tunay a págmahal na ten kákkapatkaka hidi ti Filipos.
Lasán nen Libru
Sapul 1:1-11
Sadili a patunay ni Pablo 1:12-26
En biyag kánni Cristo 1:27-2:18
En planu hidi para kánde Timoteo sakay Epafrodito 2:19-30
En babala hidi tungkul ten kadima sakay ten panganib hidi 3:1-4:9
Ti Pablo sakay en amigu na hidi ti Filipos 4:10-20
Katapusan 4:21-23
1
Iyád a sulat ay gubwat kánde Pablo ay ti Timoteo a alipin ni Cristo Jesus.
Para ten atanan nen taga-Filipos a tolay nen Diyos a nákpagkaessa kánni Cristo Jesus, sakay ten pinunu hidi kona bi ten katulung di hidi a mangasiwa ten simbaan. Pagpalaán kam nen Diyos a Ama tam sakay nen Panginoon a ti Jesu-Cristo ti kapayapaan.
En Dasal ni Pablo Para ten Taga-Filipos hidi
Pirmiyák a magpasalamat ten Diyos kada maisip takam. Tunayák ti saya kada idasal takam a atanan. Magpasalamaták gapu ten káttulung moy dikoku ten págpakapospos ten Maganda a Bareta sapul ten purumeru a aldew a hanggan nadid. Siguraduwán ku dikomoy a en maganda a gamet a sinapulan nen Diyos dikomoy, ay tapusán na a hanggan ten Aldew nen kássoli ni Cristo Jesus. Mahal takam a tarud, kaya dapat la a pahalagaan takam ti kona háddi. Gapu nagin kaguman takam ten tungkulin a inyatád nen Diyos dikoku, mentras a patunayan ku en Maganda a Bareta sakay ibahagi maski nadid a pumáppiresuwák. Tukoy nen Diyos a en kákkaammaw ku dikomoy ay kona ti kadikál ten págmahal ni Cristo Jesus dikomoy.
Idáddasal ku a en págmahal moy ay tulos-tulos a lumagu a tehud a karunungan sakay pággintendi, 10 tánni mapili moy en pinakamahalaga. Ni magkakonahud, káddemát ni Cristo ay demáttan na kam a malinis, sakay awan ti kapintasan. 11 Sakay en biyag moy ay maputat ti mágkaganda a katangian a gubwat kánni Jesu-Cristo, para ten karangalan sakay kapuriyan nen Diyos.
Ti Cristo en Biyag
12 Kákkapatkaka ku hidi, gustu ku a matukuyan moy a en nangyari dikoku ay nakatulung ti dikál ten kállawak nen Maganda a Bareta. 13 Kaya natukuyan nen atanan a guwardiya ten palasyu sakay nen agum pa hidi a ked háddi, a sikán ay nepiresu gapu tagapagserbiyák ni Cristo. 14 Sakay en kakpalan ten kákkapatkaka hidi ay mas tummibay en tiwala di ten Panginoon, kaya lalu a binumegsák en isip di a awan ti ánteng a ipangaral en upos nen Diyos.
15 Ipangaral ngani nen agum ti Cristo gapu la ten inggit di sakay pákpágtatalu, peru en agum ay mangaral a tehud a katapatan. 16 Gamitán di iyád gapu ten págmahal, tukoy di a nakapiresuwák gapu ten págpatunay ku ten Maganda a Bareta. 17 Mangaral en agum peru awan ti katapatan, nan gapu la ten makasadili di a kagustuwan, gustuwák di la a pasaketan mentras a pumáppiresuwák. 18 Peru awan la iyán a atanan dikoku, ikasaya ku pa ngani. Mahalagaid ay mepangaral ti Cristo, tapat man oni awan.
Essa ku paid a ikasaya, 19 ay en pag-asa ku a balang aldew, gapu ten dasal moy hidi sakay ten tulung nen Ispiritu ni Jesu-Cristo ay makaluwasák ti págpiresuwanidi. 20 En gugustu ku sakay asaan ku ay awanák magkulang ten tungkulin ku, nan ten atanan a pagkakataun lalu dán nadid ay magkahudák ti begsák isip. Tánni ten pamamag-itan ku, mabiyag man oni matay ay mapapuriyan ku ti Cristo. 21 Gapu para dikoku, biyag kuwidi ay para kánni Cristo. Ni matayák ay mas higit pa en pakinabang ku. 22 Peru ni biyagák ay makagamiták padi ti mágkaganda a bagay, kaya awan ku tukoy ni hádya i piliyán kuwid. 23 Mahirap a magpili ten duwwa a bagay. Gustu kuwid ay matay dán tánni makaguman ku dán ti Cristo, gapu iyád i mas magandaid para dikoku. 24 Peru para ten kapiyyaan moy ay mas maganda ni manatiliyák palla a biyag. 25 Kaya siguraduwák a mabiyagák padi sakay makaguman moy, tánni matulungan takam a makapagtulos-tulos a tehud a kasayaan ten pánnampalataya moy. 26 Tánni ni makagumanák moy dámman a ruway ay magkahud kam ti katuwiran a mepagmadikállák moy ten biyag moy a tehud a pákpagkaessa kánni Cristo Jesus.
27 Kaya ngani kákkapatkaka ku hidi, en mahalaga ay mabiyag a ayun ten Maganda a Bareta ni Cristo. Tánni makasoliyák man haán oni awan, ay nakasiguraduwák a manatili kam a matatag ten eessa a layunin. Sakay mamagkakaguman kam ten pákpaglaban para ten pánnalig ten Maganda a Bareta. 28 Dyan kam manteng ten kadima moy hidi, gapu iyád i palatandaanid a mepahamak hidi sakay sikam ay maligtas, gapu en Diyos i mangatáddid dikomoy ti katagumpayan. 29 Gapu inátdenan na kam ti karapatan a magserbi kánni Cristo, bakán la a manalig dikona, nan magtiis bi para dikona. 30 Kaguman takamon ten pákpaglaban a netan moy a ginamet ku tenhud pa, sakay kona ten nabareta moy a hanggan nadid ay gággamitán ku padi.