2
Matuwid en Pághatul nen Diyos
Kaya ngani awan ka dán ti medahilan, siko a maghatul ten agum. Gapu en pághatul mu ten agum ay hatulan mu bi en sadili mu gapu siko a maghatul ay mággamet labi ti kona haud. Tukoy tam a makatarungan en hatul nen Diyos ni maghatul ten tolay hidi a mággagamitán ten kona hidi haud a bagay. Akala mu bemanid ay makaiwas ka ten parusa nen Diyos ni hatulan mu en mággagamitán ti mali a gággamitán mu labi? Oni gustu mu pa a hamakán en Diyos gapu ten kabaitan na, mapagpugád sakay mapagpasensiya!
Awan mu beman tukoy a tunay ti bait en Diyos kaya átdenan na ka ti pagkakataun a magsisi sakay umadág ten kasalanan mu? Peru gapu ti káttug ni ulu muwen sakay ten awan mu págsisi, ay padággiyán mu la en parusa nen Diyos dikomu ti aldewid a iyud, ni ipeta dán nen Diyos en iyamut na sakay makatarungan a pághatul na. Gapu siya en mangganti ten balang essa ayun ten ginamet di. Átdenan na ti biyag a awan ti katapusan en magtulos-tulos hidi a maggamet ti maganda, en masor hidi ti karangalan, kadakilaan sakay biyag a awan ti katapusan. Peru ipadanas nen Diyos en matindi na a iyamut ten tolay hidi a makasadili sakay umád a sumunud ten katutuhanan nan ten kadukássan. Matindi a kahirapan en danasán nen atanan a maggamet ti madukás, purumeru ten Judio hidi kona bi ten Griego hidi. 10 Peru átdenan nen Diyos ti karangalan, papuri sakay kapayapaan en atanan a maggamet ti maganda, purumeru ten Judio hidi kona bi ten Griego hidi. 11 Gapu pantay la en pangileng nen Diyos ten atanan a tolay.
12 En tolay hidi a nagkasala a awan sakup nen Kautusan ni Moises ay maparusaan, peru awan ayun ten Kautusan. Sakay en atanan a magkasala a sakup nen Kautusan ay mahatulan a ayun ten Kautusan. 13 Gapu bakán a en mágsanig hidi ten Kautusan en matuwid ten pangileng nen Diyos, nan en sumássunud hidi.
14 Ni en Hentil hidi a awan sakup nen Kautusan ay maggamet hidi ti ayun ten Kautusan, ay ten pangisip di ay kautusan dán iyád. 15 En mágkaganda di a gamet a mángpeta ten inyutus nen Kautusan ay ked ten pusu di. En konsensiya di en mangpatunay, gapu ni agum ay usigán hidi nen konsensiya di sakay ni agum ay isurug na bi hidi. 16 Ayun ten Maganda a Bareta a ipáppangaral ku ay mangyari iyád ten Aldew a en sekretu nen tolay hidi ay hatulan nen Diyos ten pamamag-itan ni Cristo Jesus.
En Judio hidi sakay en Kautusan
17 Peru ni kákkagiyán mu a Judio ka sakay maniwala ka ten Kautusan, ay ipágmadikál mu a tehud ka a relasyon ten Diyos. 18 Kagi mu a tukoy mu en kaluuban na, tukoy mu en mágkaganda hidi a bagay, gapu intoldu dikomu nen Kautusan. 19 I palagay muwid ay tagagiyya ka nen burák, demlag ten madiklámman hidi ti isip, 20 tagapagtoldu ten mangmang hidi, sakay tagapagtoldu ten anak palla hidi. Gapu netan mu en buu a karunungan sakay katutuhanan ten Kautusan. 21 Kaya a táttolduwan mu en agum, peru bakin a awan mu dálla matolduwan i sadili muwen? Mangaral ka a dyan magtakaw, peru siko a mismu ay mágtakaw. 22 Kákkagiyán mu a dyan mangalunya, peru mángngalunya ka. Maiyamut ka ten diyos-diyosan hidi, peru sumáddáp ka ten templo di, tánni magtakaw la. 23 Ipágmadikál mu a ked dikomu en Kautusan, peru awan mu labi igagalang en Diyos ten pamamag-itan nen páglabag mu ten Kautusan! 24 Gapu nakasulat a, “Gapu dikomoy a Judio hidi, en ngaran nen Diyos ay awan igagalang nen Hentil hidi.”
25 En pagkaturi mu ay mahalaga la ni summássunud ka ten Kautusan; peru ni lumabag ka ten Kautusan ay kumán ka labi a awan tinuri. 26 Ni sunudán bi nen awan naturi en Kautusan ay awan beman kumán dán bi siya a tinuri? 27 Kaya, siko a Judio a sakup nen Kautusan a awan sumássunud, ay hatulan nen awan hidi naturi a tumáttupad ti Kautusanid a iyán. 28 Gapu en essa a tolay ay awan magin Judio gapu ten pangluwas na idsura oni gapu siya ay naturi. 29 En tatarudan a Judio ay en tolay hidi a nabagu en pusu di sakay kaluuban di ten pamamag-itan nen Ispiritu nen Diyos, sakay bakán a ayun ten Kautusan a nakasulat. En Diyos i mangparangalid ti tolayid a iyán bakán a en tolay.