5
En Bunga nen Págtanggap nen Diyos Dikotam
Nadid ta imbilang kitamon nen Diyos a awan ti kasalanan ten pamamag-itan nen pánnampalataya, tehud kitamon a mapayapa a relasyon ten Diyos ten pamamag-itan nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo. Ten pamamag-itan nen pánnampalataya tam kánni Jesu-Cristo ay mabati tamon en kabaitan nen Diyos, sakay masaya kitam a tarud gapu ten pag-asa tam a makabahagi kitam ten kaluwalhatian na. Sakay bakán la a iyán, masaya kitam ten kahirapan tam hidi a táttiisán tam gapu tukoy tam a en magin risulta na ay págtiyaga. Sakay en págtiyaga ay magrisulta ti katatagan. Sakay en katatagan ay magrisulta ti pag-asa. Talaga a mangyari en asaan tam hidi, gapu impabati nen Diyos en págmahal na dikotam ten pamamag-itan nen Banal a Ispiritu a inyatád na dikotam.
Gapu ten dikona a mahina kitam palla ay natay ti Cristo ten netakda a panahun para ten makasalanan hidi. Mahirap a mangyari ten essa tolay a iyalay na en biyag na alang-alang ten essa a tolay a matuwid. Maski tehud a magbegsák-isip a iyatád na en biyag na para ten essa a mabait a tolay. Peru impabati nen Diyos en págmahal na dikotam ten dikona a natay ti Cristo para dikotam, dikona a makasalanan kitam palla. Kaya ten pamamag-itan nen digi na ay imbilang kitam nadid a awan ti kasalanan, kaya gapu kánni Cristo siguradu kitamon a ligtas ten iyamut nen Diyos. 10 Tenhud ay kadima kitam nen Diyos, peru nadid ay tinanggap na kitamon a amigu na ten pamamag-itan nen kákkatay nen Anak na. Kaya siguradu a maligtas kitam ten pamamag-itan nen biyag ni Cristo. 11 Bakán la a iyán! Masaya kitam sakay magpuri ten Diyos ten pamamag-itan nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo gapu dikona ay tinanggap kitam nen Diyos a amigu na.
Ti Adan sakay ti Cristo
12 Nadid, en kasalanan ay summáddáp ti munduwiday ten pamamag-itan nen essa a tolay sakay en kamatayan ay summáddáp ten pamamag-itan nen kasalanan na. Kaya, en kamatayan ay kummalat ten atanan a tolay gapu en atanan ay nagkasala. 13 Ked dán ti munduwiday en kasalanan bagu pa a inyatád en Kautusan, peru ni awan ti Kautusan ay awan makagi a tehud a kasalanan en tolay. 14 Konapamanhud ay naghari padi en kamatayan sapul kánni Adan hanggan kánni Moises, maski ten tolay hidi a en kasalanan di ay bakán a kona ten kássuway ni Adan ten utus nen Diyos.
Ti Adan ay kumán a letratu ni Cristo a inasaan a dumemát tenhud. 15 Peru magkaiba i duwwaid a iyád, gapu en habag nen Diyos ay mas higit nan en kasalanan ni Adan. Tarud a náng-atád ti kamatayan ten makpal a tolay en kássuway ni Adan, peru mas higit en habag nen Diyos sakay rigalu a dummemát ten makpal a tolay ten pamamag-itan nen essa a tolay a ti Jesu-Cristo. 16 Sakay tehud a pagkakaiba ten kaluub nen Diyos sakay ten kasalanan nen essa a tolay. En hatul nen essa a kássuway ay parusa, peru en rigalu a dummemát maski ni makpal a págsuway ay nagrisulta ti kapatawadan. 17 Ten pamamag-itan nen págsuway nen essa a tolay ay naghari en kamatayan. Peru ten pamamag-itan bi nen essa a tolay a ti Jesu-Cristo, en tolay hidi a pinagpala ti hustu sakay imbilang nen Diyos a matuwid ay magkahud ti ispirituwal a katatagan.
18 Kaya ni konya a nagrisulta ti parusa en atanan a kasalanan nen essa a tolay, en pagin-matuwid nen essa a tolay ay nagrisulta ti kapatawadan sakay biyag para ten atanan. 19 Gapu ni en atanan ay nagin makasalanan gapu ten kássuway nen essa a tolay, en atanan ay imbilang a awan ti kasalanan gapu ten kássunud bi nen essa a tolay.
20 Ten dikona a magkahud ti Kautusan ay makpal a summuway. Peru ni kummakpal en págsuway hidi ay mas lalu pa a dummikál en habag nen Diyos. 21 Kaya, ni konya a maghari en kasalanan ten pamamag-itan nen kamatayan, ay kona bi hud a maghari en habag nen Diyos ten pamamag-itan nen pángbilang na dikotam a awan ti kasalanan. Iyád ay mangatád ti biyag a awan ti katapusan ten pamamag-itan nen Panginoon tam a ti Jesu-Cristo.