En Sulat ni Pablo kánni
TITO
Paliwanag Tungkul ten Libru
Ti Tito ay essa a Hentil a naakit ti Cristianismo sakay nagin katulung ni Pablo a magbahagi ten Maganda a Bareta. Inwarak siya ni Pablo ten puduk a Creta tánni mamahala ten simbaan haud.
Tállu en mágkahalaga a paksa ti sulatid a iyád.
Dipalongu, impaala-ala kánni Tito en katangian hidi a dapat ten essa a mamunu ten simbaan, lalu dán ten atubengán nen makpal a taga-Creta a mágkadukás ti ugali. Kaduwwa, pinayuwan ti Tito ni konya na a tolduwan en lállakay sakay en bábbekás (a siya labi en mangtoldu ten kabataan hidi a bábbi), sakay en kabataan hidi a lállaki sakay en alipin hidi. Katállu ay pinayuwan bi ni Pablo ti Tito tungkul ten ugali a Cristiano, a dapat siya a magin masássorán ti kapayapaan, mahusay a mákpággagum, sakay umiwas ti kákkaiyamut, pákpagtalu sakay kaguluwan ten simbaan.
Lasán nen Libru
Sapul 1:1-4
En pinunu hidi ten simbaan 1:5-16
En tungkulin nen iba-iba hidi a grupu ten simbaan 2:1-15
En pangaral hidi sakay babala 3:1-11
Katapusan 3:12-15
1
Págbati
Iyád a sulat ay gubwat dikoku a ti Pablo a tagapagserbi nen Diyos sakay apostol ni Jesu-Cristo.
Piniliyák tánni tumulung a mangpatatag ten pánnampalataya nen pinili hidi nen Diyos, sakay igiyya hidi ten tama a toldu tungkul ten katutuhanan a máng-adeni dikotam ten Diyos. Sakay mangatád ti pag-asa ten biyag a awan ti katapusan. En Diyos a awan magbuli-buli en nagpangaku ti biyagid a iyád bagu pa a lalangán i munduwiday. Sakay impahayag na iyád ten upos na ten netakda a panahun. Sikán en nagtiwalaan tánni ipangaral iyád ayun ten utus nen Diyos a Tagapagligtas tam.
Magsulaták kánni Tito, a tunay a anak ku ti pánnampalataya.
Magkahud ka nakuwan ti pagpapala sakay kapayapaan a gubwat ten Diyos Ama sakay kánni Jesu-Cristo a Tagapagligtas tam.
En Gamitán hidi ni Tito ti Creta
Inwarak taka ti Creta, tánni ihusay mu en bagay hidi a dapat a ayusán sakay tánni mangpili ka ti pinunu hidi a mamahala ten simbaan ten balang banuwan, ayun ten inyutus ku dikomu. Mangpili ka ti pinunu a awan ti kapintasan; essa la en kabinga na, sakay en anak na hidi ay mánnampalataya sakay awan hidi loku oni makáttug ti págguluwan. Nadid gapu en pinunu nen simbaan ay nakabahala ten tarabahu a para ten Diyos ay kailangan a awan siya ti kapintasan. Dapat ay awan siya hambug, awan maáiyamután, awan máglasing, awan abusador, sakay awan sakim ti pilak. Dapat siya a masaya a magpatulos, sakay masássorán ten gamet a maganda, awan pabigla-bigla, makatarungan, banal, sakay tukoy na a pugáddán en sadili na. Kailangan a matatag en pánniwala na ten mensahi a mapagkatiwalaan a adal a netoldu dikona, tánni metoldu na bi ten agum sakay mepeta en liwat nen kumontra hidi haád.
10 Gapu makpal a tolay, lalu dán en gubwat hidi ti Judaismo, en kumontra sakay mangdaya ten agum ten pamamag-itan nen adal hidi a awan ti kuwenta. 11 Kailangan a paimangán hidi ti gággamitán diyid a iyád, gapu gágguluwán di en pamilya hidi ten pamamag-itan nen adal hidi a awan di dapat a itoldu. Gággamitán di iyád tánni kumita la hidi ti pilak. 12 Kinagi pa ngani nen essa ten propeta di hidi ti Creta a, “En taga-Creta hidi ay talaga a mágkabuli, ugali ni hayup, tamad sakay mágkaunas.” 13 Tama en kinagi na, kaya mahigpit mu hidi a sawayán tánni mabiyag hidi ti maayus ayun ten pánnampalataya di. 14 Sakay dyan dán hidi maniwala ten awan hidi tatarudan a istorya nen Judio hidi sakay ten kautusan nen tolay hidi a inumadág ten katutuhanan. 15 Malinis en atanan a bagay ten tolay a malinis ti pággisipan, peru awan ti malinis ten tolay a madingát ti pággisipan sakay awan ti pánnampalataya, gapu en konsensiya di sakay en isip di ay madingát. 16 Kákkagiyán di a kilala di en Diyos, peru awan ketan ten gamet di. Sasala hidi nen Diyos, masuwayin hidi kaya awan hidi makagamet ti ányaman a maganda.