1 JON
Kɨpihac taxlee wê Jon kɨvuu ge
1
Kɨyang mavɨha kehe
Xomxo ti wê kɨyang mavɨha kehe ge, wê dô taxlee dɨ kɨbun yuu susu vɨyang vɨyang ge gên ma ge, xe ob nêl i kɨtong vô xam, ên xe mamnôn yê i dɨ xe ngô kɨyang wê nêl ge, dɨ xe vɨgêm hôm lec i mɨ xê. Ên xomxo mavɨha kehe tige lam le seac vô xe mɨ xe xê dɨ xovô, om xe nêl kɨtong vô xam bêga bê mavɨha luta dôên kehe tige dô hɨxôn ma Anutu lê, lêc lam le seac mɨ xe xê. Xe xê dɨ ngô pyap, om xe nêl kɨtong vô xam êno, ên xe nêb xam vông i vin dɨ lam kɨtuc lec xe, êdêc il vɨhati le tibed hɨxôn Mag Anutu yuu nu tuc Yesu Kɨlisi. Om kɨyang ga a kɨvuu vô xam ên a nêbê il xovô dɨ i vông il nɨlôd i vô nivɨha lee.
Kɨyang wê il ob dô vac xêseac ge
Kɨyang wê xe ngô vô Yesu ge, xe nêl kɨtong vô xam bêga bê Anutu ge xêseac kehe dɨ mapɨtoc ti o pɨtii lec i lêm. Om il obêc nêbê il le kɨdu tibed hɨxôn Anutu, lêc il obêc tup vô môp mapɨtoc ge od il nêl kɨyang kɨtyooên dɨ il o tɨmu vô kɨyang nôn lêm. Lêc il obêc tup vô môp xêseac tɨyi xocbê Anutu wê dô vac xêseac ge od il hɨxôn lige vɨhati, il ob dô hɨxôn xêdyaa vin lec maên, dɨ Anutu nu tuc Yesu hi ob kɨtya il nêd nipaên vɨhati vêl dɨ vông il vô paha lec.
Xame, il obêc nêbê nipaên ti o yêp vac il nɨlôd lêm ge od il kɨtyoo il dɨ kɨyang nôn o yêp vac il nɨlôd lêm. Lêc il obêc nêl nêd nipaên kɨtong seac vô Anutu ge od Anutu obêc pwoo i vya vac dɨ sea il lêm, ên i ge nivɨha lee kehe, om obêc kɨtya il nêd nipaên vɨhati vêl dɨ vông il vô paha lec. 10 Il obêc nêbê il o vông nipaên ti lêm ge, od ge tɨyi xocbê il nêb Anutu ge xomxo kɨtyooên, mêlêc il kɨtyoo ge dɨ Anutu kɨyang ti o yêp vac il nɨlôd lêm.