1 PITA
Kɨpihac taxlee wê Pita kɨvuu ge
1
A, Pita, Yesu Kɨlisi nu sinale a. A kɨvuu kɨpihac tiga i loc vô xam wê Anutu nue ge vɨhati vac vɨgwe levac Pontas dɨ Galesia dɨ Kapadosia dɨ Esia dɨ Bitinia hɨxôn. Ilage tɨbii vevac tii xam moo sea mɨ xam loc dô vac vɨgwe tigee. Ilage Mag Anutu xovô pyap ên nêb ob vɨnoo xam. Om vɨnoo xam ên nêb xam tu i nue. Dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua vông xam tu xomxo ngɨbua ên nêb xam vô nɨnyam lehe vô Yesu Kɨlisi kɨyang dɨ Yesu i lipac xam vô paha lec ya ici va hi.
Vɨzid nivɨha hɨxôn kɨyang malehe wê Anutu vông ge i loc vô levac vô xam vɨhati.
Vɨyin toto obêc tɨxuu vông vinên wê il vông ge
Il ob pɨmil Anutu wê il lig Apumtau Yesu Kɨlisi Ma yuu Anutu ge lê. Ên Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên il luu vêl, om vông il tu xomxo paha xocbê il yubac paha tii vac ge ên wê Yesu Kɨlisi kɨdi lec mavɨha vac yibên. Om il xovô ên il nêbê il obêc dô madvɨha luta lêc luta, dɨ il bin buc wê Anutu obêc vena kô il ge. Om Anutu obêc vông nôn nivɨha ti vô il bêga nêbê il obêc dô madvɨha hɨxôn i. Nôn nivɨha tige pɨtalên obêc ma dɨ obêc vô nipaên lêm dɨ xôa obêc ma lêm. Nge, Anutu viac nôn nivɨha tige pyap gê lag puunê mɨ dɨbin xam. Xam vông i vin Anutu om Anutu viac xam nivɨha ya xêkɨzêc wê i vông ge, dɨ xam obêc la dô mamvɨha hɨxôn i, om Anutu viac môp tige pyap wê obêc lam yêp seac tɨmuên.
Xam xovô ên xam nêbê xam obêc la dô hɨxôn Anutu, om xam mi dô hɨxôn xêmyaa nivɨha. Mêlêc gwêbaga Anutu obêc nêl ge od vɨyin toto ob tulec xam dɨ vông myavɨnê vô xam. Lêc ob dia lêm. Anutu ob vông vɨyin toto tulec xam ên nêb vɨyin tigee i tɨxuu vông vinên wê xam vông ge ên xam xovô bê vông vinên wê xam vông ge vô xêkɨzêc lec, me? Xam xovô bêga bê gol ge xomxo mi yê nivɨha. Lêc gol tɨyi wê ob vô nipaên ge, om xomxo si gol vac ngwax ên nêb ob yê bê gol ob dô xêkɨzêc vac ngwax me ob dɨdee sea. Dɨ vông vinên wê xam vông ge luu gol vêl. Om vɨyin wê tulec xam ge ob tɨxuu vông vinên wê xam vông ge tɨyi xocbê ngwax tɨxuu gol ge ên nêb vông vinên wê xam vông ge i le xêkɨzêc ta, dɨ buc tɨmuên wê Yesu Kɨlisi obêc vena le seac ge od ob pɨmil xam dɨ yong xam dɨ vông xam lêm i vô levac. Xam mamnôn o yê Yesu ilage lêm, lêc xam xêmyaa vin lec i. Dɨ gwêbaga xam o wê i lec mamnôn lêm, lêc xam vông i vin i dɨ xam xêmyaa vô nivɨha yang ên i, luu susu kɨbun ga vɨhati vêl, om tɨyiên ma wê il ob nêl vac myad pɨleva ge. Dɨ vông vinên wê xam vông ge vô nôn nivɨha vô xam bêga nêbê Anutu vô xam vêl ên xam nêm nipaên.
10 Plopete vɨhati wê dô ilatɨkwê, he nêl kɨyang wê Anutu vông vô he ge yêp seac. Kɨyang tige nêl ên nêbê Anutu ob xo vɨgwe pɨsiv ên il dɨ vô il vêl ên il nêd nipaên. Kɨyang tige vô nôn lec vô il, lêc he plopete ilage lungên kɨyang tige kehe. Om he myag dɨ kɨnêg kɨyang wê nêbê Anutu obêc vô il vêl ên il nêd nipaên ge kehe. 11 Myakɨlôhô Ngɨbua wê Yesu Kɨlisi vông ge dô vac he plopete nɨlô dɨ nêl vô he bêga nêbê, “Obêc buc tɨmuên ge xomxo ti obêc lam kɨlê vɨyin toto pyap. Nang dêc obêc la kô xêseac yuu lê levac.” Myakɨlôhô Ngɨbua vông xovôên tibêge vô he dɨ he ngô, lêc he o xovô kehe lêm, om he kɨnêg ên nêbê, “Xomxo tyo obêc val lec buc tina dɨ ob val tibêna?” 12 Lêc Anutu nêl kɨtong vô he bêga ên nêbê, “Xam plopete, a vông kɨyang tige lec xomxo tyo vô xam ên a nêb xam loc nêl kɨyang tige kɨtong vô xomxo vɨhati. Lêc a o vông yuac tige vô xam ên a nêb i ngɨdu xacxam xôn lêm. Nge, yuac tige obêc ngɨdu he wê obêc yubac tɨmuên ge xôn.” Anutu nêl bêge vô he ilage, dɨ il xovô ên il nêbê kɨyang wê he nêl ge vô nôn lec vô il, dɨ gwêbaga xomxo nêl xolac nivɨha tige kehe kɨtong vô xam mɨ xam ngô. Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua wê dô lag puunê ge lam kɨbun ga, om xomxo nêl xolac vô xam ya xêkɨzêc wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge. Dɨ angela êno xo ên nêb ob xovô xolac kehe.
Anutu tyuc il ên nêb il tu xomxo ngɨbua i tɨyi xocbê ici va ge
13 Mêgem xam viac pɨyôp i yêp nivɨha, dɨ xam viac xam nivɨha dɨ vông xam pɨyôp yuu nɨlôm i loc dɨluhu vô vɨzid nivɨha wê Yesu Kɨlisi obêc vông vô xam vô buc tɨmuên wê obêc vena seac vô xam ge. 14 Xam dô i tɨyi xocbê Anutu nue wê vô nɨnya lehe vô kɨyang wê i nêl ge. Ilage xam lungên Anutu, om xam tɨmu vô môp nipaên wê xam nɨlôm kɨdu xam ên nêb xam vông ge. Om le i lêc vông môp nipaên tibêgee i tii vac lêm. 15 Anutu wê vɨnoo xam ge ici va xomxo ngɨbua. Om xam êno, xam tu xomxo ngɨbua dɨ tɨmu vô môp nivɨha. 16 Ên xolac nêl bêga ên nêbê, “A xomxo ngɨbua, om xam êno, xam tu xomxo ngɨbua i tɨyi xocbê aca va ge.”
17 Xam mi kɨtaa vô Anutu dɨ nêl bêga bê, “Xe Mag ông.” Dɨ il Mag tige ob yaxên il lec il lêd lêm. Nge, ob yaxên il toto lec il nêd môp yuu yuac wê il vông ge. Om xam xona nêm dɨ vyac xovô Anutu dɨ tɨmu vô môp nivɨha wê i vông ge i tɨyi buc vɨhati wê xam dô kɨbun ga ge. 18 Xam xovô pyap ên xam nêbê ilage xam dô vac môp wê bume vông ge. Lêc môp tigee o vô nivɨha vô xam lêm. Om Anutu kɨsuu xam dɨ vô xam vêl ên môp nipaên tigee. Lêc o kɨsuu xam ya susu kɨbun ga xocbê silva me gol wê ob vô nipaên ge lêm. 19 Nge, kɨsuu xam ya hi wê Kɨlisi vông ge. Anutu yê Yesu hi tɨyi xocbê susu levac. Ilage xomxo si bwoc sipsip nu tu daa vô Anutu. Bwoc sipsip tige ninɨvi nivɨha dɨ ningeac yuu nidodo ti o yêp vac hɨxôn lêm. Om Yesu tɨyi xocbê bwoc sipsip, ên nipaên ti o yêp vô i lêm, om i tu daa vô Anutu. 20 Ilage Anutu gên o tung lag yuu kɨbun lêm, dɨ i nêl pyap ên nêb Yesu i tu daa xocbê bwoc sipsip nu ti. Nang dêc tɨmuên Anutu vông i lam le seac ên nêb i ngɨdu il xôn. 21 Yesu lam yib ên il nêd nipaên om il vông i vin Anutu. Anutu tɨpi vô Yesu kɨdi lec mavɨha vac yibên dɨ vông lê levac hɨxôn xêseac wê i vông ge vô i. Om xam vông i vin pyap dɨ bin nôn nivɨha wê Anutu obêc vông vô xam tɨmuên ge.
Anutu xolac vông il vô paha lec
22 Xam ngô Anutu kɨyang nôn dɨ vô nɨnyam lehe vô, om môp tige vông xam nɨlôm vô paha lec, dɨ vông xam xêmyaa vin lec lime vông vinên vɨhati. Dɨ xam o kɨtyoo he lêm. Nge, xam xêmyaa vin lec he nôn. Xam mi vông bêge, om xam lêc vông yuac xêkɨzêc dɨ vông môp xêyaa vin lec maên i loc dɨluhu vô lime. 23 Xam tu xomxo paha tɨyi xocbê xam yubac paha tii vac nang ge. Lêc tame o kô xam tii vac tɨyi wê xam ob wib ge lêm. Nge, Anutu xolac vông xam vô paha lec, om xam obêc dô mamvɨha luta. Xolac tiga mavɨha dɨ obêc yêp luta lêc luta. 24 Ên xolac nêl bêga ên nêbê,
“Xomxo vɨhati yang tɨyi xocbê pɨkunta, dɨ lê levac hɨxôn susu nivɨha wê he vông ge vɨhati tɨyi xocbê mavɨya. Dɨ pɨkunta obêc ngɨgo, dɨ mavɨya obêc yal la. 25 Lêc kɨyang wê Apumtau vông ge obêc yêp luta lêc luta.”
Kɨyang tige xolac nivɨha wê xomxo nêl kɨtong vô xam ge.