1 TESALONAIKA
Kɨpihac tax ngwe wê Pol kɨvuu vô
tɨbii Tesalonaika ge
1
A, Pol, xen Sailas yuu Timoti, xen kɨvuu kɨyang ga vô xam Tesalonaika wê xam vông i vin Mag Anutu yuu Apumtau Yesu Kɨlisi ge.
Vɨzid nivɨha dɨ kɨyang malehe i hɨvun xam xôn.
Xomxo Tesalonaika vông i vin xêkɨzêc dɨ dô vac Anutu môp bôbac
Xe mi pɨmil Anutu tɨyi buc vɨhati ên xam, dɨ xe mi kɨtaa vô Anutu lec xam, dɨ xe xovô môp nivɨha wê xam vông ge, om xe mi nêl xam kɨtong vô il Mag Anutu ên xe nêbê xam vông i vin nivɨha om xam mi vông yuac nivɨha, dɨ xam xêmyaa vin lec Yesu om xam mi vông yuac xêkɨzêc, dɨ xam mi vông i vin xêkɨzêc bêga ên nêbê Apumtau Yesu Kɨlisi ob lop mɨ lôm vô buc tɨmuên, om xam dɨyaxên buc tige. Xam lige, xe xovô bêga ên xe nêbê Anutu xêyaa vin lec xam dɨ ici va vɨnoo xam ên nêb xam tu i xe, ên buc wê xe loc nêl Anutu xolac vô xam ge od xe o nêl tɨyi xocbê kɨyang pɨleva ge lêm. Nge, xe nêl xolac hɨxôn xêkɨzêc wê Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge, om xam ngô dɨ vông i vin, dɨ xam nêl ên xam nêbê xolac ge kɨyang nôn vɨxôhɨlôg. Dɨ xam xovô môp nivɨha wê xe vông vac xam mahɨgun ên xe nêb i ngɨdu xam xôn ge.
Om gwêbaga xam mi tɨmu vô môp wê xe hɨxôn Apumtau vông ge, ên xam vông i vin xolac dɨ kô vɨyin lec, lêc Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua ngɨdu xam xôn dɨ vông xam nɨlôm vô nivɨha. Om xomxo vông vinên vɨhati vac vɨgwe levac Masedonia yuu Glik ngô wê xam Tesalonaika le xêkɨzêc vac vông vinên, om tɨyi xocbê xam hɨlung môp nivɨha tige vô he. Om môp wê xam vông ge vông Apumtau kɨyang la vô levac vac vɨgwe Masedonia yuu Glik vɨhati. Lêc o vɨgwe yuubed ge lêm. Nge, la vô levac vac vɨgwe tɨbeac hɨxôn, om xomxo vɨhati ngô wê xam Tesalonaika vông i vin Anutu ge, mêgem xe ob nêl vông vinên wê xam vông ge kɨtong vô he lêm, ên heche va ngô pyap. Dɨ tɨbii Masedonia yuu Glik heche va nêl xam kɨtong ên nêbê buc taxlee wê xe loc vô xam Tesalonaika ge od xam kô xe lec nivɨha, dɨ sea anutu kɨtyooên wê mayibên ge dɨ pɨlepac xam nɨlôm la vô Anutu nôn wê mavɨha kehe ge ên xam nêb xam ob tu i nue yuac. 10 Dɨ he nêl xam kɨtong ên nêbê xam dɨyaxên buc wê Anutu nu tuc ob sea ben lag puunê dɨ lop mɨ lôm ge. Anutu nu tuc ge wê yib lêc Anutu tɨpi vô i kɨdi lec mavɨha vac yibên. Ge Yesu wê ob vô il vêl ên Anutu xêyaa myavɨnê wê ob val vô xomxo lec buc tɨmuên ge.