2 KOLIN
Pol kɨvuu kɨpihac wê vông yuu ge
la vô tɨbii Kolin
1
A Pol wê Anutu vɨnoo a nêb a tu sinale wê Yesu Kɨlisi vông ge. A hɨxôn il lig Timoti, xii kɨvuu kɨpihac tiga i loc vô Anutu nue xam wê xam dô vac vɨgwe Kolin ge, hɨxôn xam wê xam dô vac vɨgwe levac Glik vɨhati ge. Il mag Anutu yuu Apumtau Yesu Kɨlisi i vông vɨzid hɨxôn kɨyang malehe i loc dô hɨxôn xam.
Pol pɨmil Anutu ên wê ngɨdu i xôn vac vɨyin ge
Il ob hi vɨxad i pec ên Anutu wê il lig Apumtau Yesu Kɨlisi ma ge, ên Anutu ge wê xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo vɨhati, dɨ ici va wê ob vông xomxo nɨlô vô vɨyin maên. Om vɨyin vɨhati wê tulec xe ge, Anutu vông xe nɨlôm vô vɨyin maên, ên nêb xomxo ya obêc tulec vɨyin ya ge od xe tɨyi wê xe ob vông he nɨlô vô vɨyin maên ge, tɨyi xocbê Anutu vông xe nɨlôm vô vɨyin maên ge. Vɨyin yuu myavɨnê wê Yesu kɨlê ilage val vô xe gwêbaga hɨxôn, lêc Yesu ngɨdu xe xôn dɨ vông xe nɨlôm vô vɨyin maên. Om xe obêc kɨlê vɨyin ya ge od kehe bêga nêbê xe nêb xam nɨlôm i vô vɨyin maên dɨ Anutu i vô xam vêl ên nipaên. Anutu obêc vông xe nɨlôm vô vɨyin maên ge od ob vông xam êno nɨlôm vô vɨyin maên, om buc wê xam ob tulec vɨyin tɨyi xocbê xe tulec ge od xam le xêkɨzêc dɨ kɨlê vɨyin vɨhati hɨxôn nɨlôm nivɨha. Xe xovô ên xe nêbê xam obêc le xêkɨzêc vac vɨyin. Ên xam kɨlê vɨyin hɨxôn xe, om xe xovô ên xe nêbê Anutu ob vông xam nɨlôm i vô vɨyin maên tɨyi xocbê vông xe nɨlôm vô vɨyin maên ge.
Xam lige, xe nêb xe ob nêl vɨyin wê xe kɨlê vac vɨgwe levac Esia ge kɨtong vô xam, ên xam xovô. Ên vɨyin tige levac mabu yocên luu xe vêl om vông xe xovô bêga ên xe nêbê xe obêc xib. Om xe xo vɨyin vac nɨlôm bêga ên xe nêbê xe tɨyi xocbê xomxo wê tɨbii tung buc pyap ên nêb ob hi xe xib ge. Lêc vɨyin levac tige val vô xe ên nêb xe o vông nɨlôm i loc vô xêkɨzêc wê xecxe va vông ge lêm. Nge, xe nɨlôm i loc vô Anutu tibed, ên xêkɨzêc wê Anutu vông ge ob tɨpi vô xomxo yibên kɨdi lec mavɨha ge. 10 Vɨyin tige levac mabu tɨyi wê ob hi xe xib ge, lêc Anutu vô xe vêl ên vɨyin tyo, dɨ obêc vô xe vêl ên vɨyin wê obêc tulec xe tɨmuên ge hɨxôn. Om xe vông i vin xêkɨzêc ên xe nêbê vɨyin vɨhati wê ob tulec xe ge, Anutu ob vô vêl ên xe dɨ vông xe dô nivɨha. 11 Om xam ngɨdu xe xôn ya kɨtaaên, ên Anutu i ngô kɨtaaên wê xam tɨbeac vông ge dɨ ngɨdu xe xôn, êdêc xomxo tɨbeac i yê dɨ hi vɨxa i pec ên Anutu.
Pol o kɨtyoo he Kolin lêm
12 Xe hi vɨxam pec ên môp wê xe mi vông ge, ên Anutu vông yuac vac xe nɨlôm om xe vông môp bôbac hɨxôn nɨlôm nivɨha. Dɨ xe o vông ya xovôên kɨbun ga lêm. Nge, vɨzid wê Anutu vông ge ngɨdu xe xôn dɨ xe vông yuac ya. Om xe nɨlôm xovô bêga ên xe nêbê xe vông môp tibêge vac xomxo vɨyang vɨyang mahɨgun, dɨ buc wê xe dô hɨxôn xam ge, od xe vông môp nivɨha tibêgee luu vêl. 13-14 Dɨ kɨpihac vɨhati wê a kɨvuu vô xam ge, a o yax kɨyang ti vun ên xam lêm. Nge, a kɨvuu kɨyang vɨhati yêp seac tɨyi wê xam ob kɨtong dɨ xovô kehe ge. Xam xovô kɨyang ya pyap, lêc tɨbeac xam gên o xovô lêm, om a xovô ên a nêbê xam xovô kɨyang i loc tɨyi vɨhati, êdêc buc wê Apumtau Yesu ob vena ge od xam hi vɨxam i pec ên xe i tɨyi xocbê xe hi vɨxam pec ên xam ge.
15 Ilage a xovô ên a nêbê xam wê yuac wê a vông ge nivɨha, om a nêb a ob lôc vô xam tax, ên vông xam xêmyaa i vô nivɨha lu yuu. 16 A nêb a ob mɨlôc vô xam tax, nang dêc la Masedonia, pyap dêc vena vô xam i tii vac, ên xam ngɨdu a xôn vac môp dɨ a la Judia. 17 A nêb a ob la lê, lêc a laên ma, om xam xo bêna? Kɨyang wê a nêl vô xam ge, mêd a nêl hɨxôn nɨlôg yuu yuu, me? Ge o bêge lêm. Ên môp wê a nêb a ob vông ge, a o nêl kɨyang tɨyi xocbê tɨbii ya mi nêl ge lêm. Ên vya wê lee yuu ên nêb ob vông ge, dɨ ngwe wê nêbê obêc ma ge, he nêl yuu xôn vaxvax. Lêc a o vông bêge lêm. 18 Anutu ge wê kɨyang nôn kehe om a nêl hɨxôn nôn bêga bê kɨyang wê xe mi nêl vô xam ge, xe o lee yuu ên xe nêb “Xe ob vông”, me nêl ngwe nêb “ob ma”, xe o nêl yuu xôn vaxvax lêm. 19 Ên xen Sailas yuu Timoti, xen nêl Yesu Kɨlisi wê Anutu nu ge kɨtong vô xam, dɨ xam xovô ên xam nêbê Kɨlisi ob nêl kɨyang yuu vaxvax lêm. Nge, nêl kɨyang nôn tibed. 20 Ên kɨyang wê Anutu hɨlu ge Yesu vông vɨhati vô nôn lec, om il xovô kɨyang wê Yesu vông ge dɨ il lee yuu ên il nêb kɨyang nôn, om il pɨmil Anutu lê vô levac. 21 Anutu vaci vông xêkɨzêc vô xe hɨxôn xam om il xôn le xêkɨzêc hɨxôn Kɨlisi, dɨ ici va vɨnoo il ên nêb il vông i yuac, 22 dɨ vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam dô vac il nɨlôd tɨyi xocbê il dô vac xenac tɨbit wê byêxên dop kɨsuu il lec ge, ên nêb il tu i nue pyap. Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua tɨyi xocbê vông vɨzid taxlee, ên nêb il xovô bê obêc vông vɨzid vɨhati vô il tɨmuên.
Pol nêl kɨyang wê o la Kolin lêm ge kehe kɨtong
23 Anutu xovô a nɨlôg pyap om a obêc kɨtyoo kɨyang ge od i nêl a nêg nipaên i yêp seac dɨ vông myavɨwen vô a. Lêc a o kɨtyoo lêm. Nge, a nêl kɨyang hɨxôn nôn ên a nêbê a o lôc vô xam lutibed lêm, ên a nêb a ob lôc nêl kɨyang xêkɨzêc vô xam dɨ vông xam nɨlôm i vô vɨyin lêm. 24 Xe o tɨyi wê xe ob kɨdu xam lec môp vông vinên ge lêm, ên xam le xêkɨzêc vac vông vinên pyap, om xe nêb xe ob ngɨdu xam xôn, ên xam dô hɨxôn xêmyaa nivɨha.