2 TIMOTI
Pol kɨvuu kɨpihac wê vông yuu ge
la vô Timoti
1
A, Pol, Anutu vɨnoo a ên nêb a tu Yesu Kɨlisi nu sinale. Ilage Anutu hɨlu kɨyang pyap bêga ên nêbê xomxo wê vông i vin Yesu ge obêc dô mavɨha luta lêc luta. Om Anutu xovô kɨyang wê hɨlu pyap ge dɨ vông yuac sinale vô a ên nêb a la nêl Yesu Kɨlisi kɨyang kɨtong.
Timoti, a kɨvuu kɨpihac tiga vô ông. Ông ge a nug vông vinên wê a xêgyaa vin lec ông ge. Mag Anutu hɨxôn il lig Apumtau Yesu Kɨlisi, yuu i xo vɨgwe pɨsiv ên ông dɨ vông vɨzid nivɨha hɨxôn kɨyang malehe i loc vô ông.
Il nid ob yoc ên xolac lêm
A mi tɨmu vô Anutu môp dɨ vông i yuac tɨyi xocbê a mage buge vông ilage, dɨ nipaên ti o yêp vac a nɨlôg lêm. Timoti, a xo ông dɨ a pɨmil Anutu ên ông vac kɨtaaên wê a kɨtaa vɨdiiên yuu bucên vɨhati ge. Dɨ a xo wê ông byag vô buc wê a sea ông ge, om a nêb a ob lôc vô ông i tii vac ên i vông a nɨlôg i vô nivɨha. A xovô ên a nêbê vông vinên wê ông vông ge nôn dɨ o kɨtyooên lêm. Ilage ông bum vêx Lois yuu tam Yunis vông i vin tibêge, om a xovô ên a nêbê gwêbaga vông vinên wê ông vông ge tɨyi xocbê yuu vông ge. Om a ob nêl vô ông bê ông xovô xêkɨzêc wê Anutu vông vô ông ilage i tii vac. Ông kô xêkɨzêc tige vô buc wê a vyax vɨgêg lec ông ge. Om gwêbaga ông kô xêkɨzêc tige dɨ vông yuac ya. Ên Anutu o vông môp xonaên vô il lêm. Nge, vông xêkɨzêc wê i vông ge vô il dɨ vông môp xêyaa vin lecên vô il, dɨ vông il nɨlôd xovô môp yuu kɨyang nivɨha ên nêb il tɨmu vô.
Anutu vông xêkɨzêc wê i vông ge vô il, om ông nim i o lêc yoc ên Apumtau Anutu kɨyang wê ông ob nêl ge lêm. Dɨ ông nim i o lêc yoc ên a ên wê tɨbii tung a lam dô vac kalabuhu lec Apumtau lê ge lêm. Nge, ông kɨlê vɨyin lec xolac hɨxôn a, dɨ le xêkɨzêc vac vɨyin tige ya xêkɨzêc wê Anutu vông vô ông ge. Anutu vô il vêl ên il nêd nipaên dɨ tyuc il ên nêb il tɨmu vô môp ngɨbua wê i vông ge. Lêc o vô il vêl ên il nêd nipaên ên yuac ti wê il vông ge lêm. Nge, ilage wê Anutu gên o tung lag yuu kɨbun lêm ge, od ici va xo vɨgwe pɨsiv ên il dɨ xovô pyap ên nêb Yesu Kɨlisi ob yib ên il nêd nipaên. 10 Dɨ gwêbaga môp wê Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên il ge yêp seac vô il, ên wê Yesu Kɨlisi lam yib dɨ vô il vêl ên il nêd nipaên ge. Yesu kɨtya xêkɨzêc wê yibên vông ge vêl dɨ vông xolac nivɨha vô il ên nêb kɨyang wê nêbê il ob dô madvɨha luta ge i yêp seac vô il.
11 Anutu vɨnoo a ên nêb a tu sinale dɨ la nêl xolac vô xomxo dɨ tɨxuu he ya xolac tige. 12 A vông yuac tibêge om tɨbii vông vɨyin wê a tulec gwêbaga ge vô a. Lêc a nig o yoc ên vɨyin tige lêm, ên a xovô xomxo ti wê a vông i vin i ge, dɨ a xovô ên a nêbê xomxo tyo tɨyi wê ob viac yuac wê vông vac a vɨgêg ge i tɨyi buc vɨhati dɨ i mɨloc vô buc wê Yesu obêc vena lec ge.
13 Ông tɨmu vô kɨyang nôn wê a nêl vô ông mɨ ông ngô ge, dɨ vông i vin Yesu Kɨlisi xêkɨzêc ta, dɨ ông xêmyaa i vin lec i, ên ông tu Kɨlisi xe pyap. 14 Myakɨlôhô Ngɨbua dô vac il nɨlôd, om ông viac kɨyang nôn wê Anutu vông vac ông vɨgêm ge i nivɨha ya xêkɨzêc wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge.
15 Timoti, ông xovô pyap ên ông nêbê Piselas yuu Hemosenis hɨxôn xomxo vông vinên vɨhati wê dô vac vɨgwe levac Esia ge, he sea a. 16 Lêc Onesipolas ge, a kɨtaa vô Apumtau lec i bêga bê i xo vɨgwe pɨsiv ên Onesipolas yuu vɨnê dɨ nue, ên mi ngɨdu a xôn dɨ vông a nɨlôg vô nivɨha lu tɨbeac dɨ ni o yoc ên wê a lam dô vac kalabuhu ga lêm. 17 Nge, buc wê Onesipolas val vɨgwe Lom ga ge od vông yuac levac lec myagên a mɨ val yêvô a. 18 Om a kɨtaa vô Apumtaubêga bê i xo vɨgwe pɨsiv ên Onesipolas vô buc tɨmuên wê Yesu obêc vena ge. Ông xovô pyap ên ông nêbê buc ilage wê a la dô Epesas ge Onesipolas mi ngɨdu a xôn ya môp nivɨha tɨbeac.